Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-02-06 16:00
Idag den 6 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt för första gången i den nya mandatperioden. GVN har bland annat fastställt nämndens verksamhetsberättelse för år 2018, där ekonomin för nämnden slutade på plus.

Nämndens resultat för helåret 2018 landade på ett positivt resultat på 12,2 miljoner kronor. Besparingskravet på fyra miljoner kronor för året uppnåddes. I stort sett samtliga enheter redovisar balans. Investeringarna redovisar ett positivt resultat vilket nämnden kommer att begära kompletteringsbudget för.

Den samlade bedömningen i verksamhetsberättelsen är att nämnden i hög utsträckning når nämndmålen för Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration samt koncernstyrkortets mål God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i skolan. Skolresultaten inom kommunala gymnasieskolan är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationella program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,3 procent. Totalt ligger resultaten 1,9 procentenheter över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året 14,6 vilket kan jämföras med rikets siffra som är 14,8.

Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 56 jämfört med samma period 2017 och var vid utgången av november 399 stycken. Ökningen kan huvudsakligen kopplas till att nämnden tagit över ansvaret för ungdomsgårdarna och att vuxenutbildningen expanderat. Sjuktalet har minskat med 0,20 procent i förhållande till år 2017 och uppgår nu till 4,56 procent. Variationen är dock stor mellan verksamheterna.

En av de stora utmaningarna som nämnden ser framåt är att lyckas med kompetensförsörjningsuppdraget: att lyckas med att rekrytera vuxenstuderande till yrkesutbildningar inom branscher där det finns ett stort arbetskraftsbehov. Grundläggande vuxenutbildning står även inför stora utmaningar då den största elevgruppen inom överskådlig framtid inte kommer ha svenska som modersmål.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn