Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningar litar på varandra

Publicerad 2019-02-06 09:13
Idag publiceras rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa där det framgår att gotlänningar litar på varandra, och att de allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god.

- Övergripande kan man säga att resultatet visar att vi är som folk är mest, våra levnadsvanor liknar i hög grad de i resten av riket, säger Veronica Hermann, folkhälsostrateg vid Region Gotland.

Öppna jämförelser är en sammanställning av statistik baserat på olika enkäter, undersökningar och register och ger ett nuläge av folkhälsan i landet. Rapporten är ett bra tillfälle för kommuner och regioner att skapa sig en helhetsbild kring hur livsvillkor och levnadsvanor påverkar folkhälsan.

Förutom att gotlänningar litar mer på varandra än genomsnittet i landet visar rapporten att många barn och ungdomar är engagerade i idrottsföreningar och att vi är nöjda med utbudet av parker och grönområden. En stor utmaning för gotlänningar och för riket i övrigt är ökningen av psykisk ohälsa i form av ångest, trötthet och stress.

- Rapporten underlättar för oss att skapa oss en helhetsbild av läget på Gotland och vad vi behöver lägga fokus på säger Veronica Hermann och fortsätter;

- Det finns många områden där vårt arbete går framåt, men vi har också fortsatta utmaningar som vi behöver jobba med. Förutom ökad psykisk ohälsa som lyfts fram i rapporten, så är det ett folkhälsoproblem på Gotland och i resten av Sverige att den upplevda hälsan och förekomsten av levnadsvanor som främjar hälsa är ojämlikt fördelad i befolkningen.

- Det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor, bland annat upplever fler kvinnor än män ett nedsatt psykiskt välbefinnande och stress. Var femte person har lågt socialt deltagande och det finns problem med ensamhet bland äldre, oavsett kön. De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda bra, men upplevelsen av god hälsa är högre hos personer med längre utbildning, de som har arbete och upplever sig delaktiga i samhället.