Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-02-05 15:14
Idag den 5 februari har barn - och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat verksamhetsberättelsen för år 2018 och en revidering av skolpengen.

Första sammanträdet för ny nämnd

BUN samlades för första gången som nämnd under mandatperioden 2019-2022 och fastställde idag verksamhetsberättelsen för 2018. Nämndens resultat för helåret 2018 är minus 26,8 miljoner kronor. Underskottet hänger framförallt samman med att det saknats finansiering i budget motsvarande minst 41,5 miljoner för 638 fler barn och elever i verksamheterna än befolkningsprognoserna kunnat förutspå. Nettokostnaden har i jämförelse med 2017 ökat med 49 miljoner kronor – en ökning som motsvarar 4,4 procent.

Nämnden har under 2018 beviljats statsbidrag på cirka 23,5 miljoner kronor inom sitt ansvarsområde. Bland annat till ökad jämlikhet, läslyftet och mindre barngrupper i förskolan.

Antalet årsarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 53,02 årsarbetare jämfört med samma period 2017 och var vid utgången av november 1704 stycken. Sjuktalet har minskat med 0,28 procent under 2018 i förhållande till motsvarande period 2017 för hela nämndens ansvarsområde.

Nämnden når i hög utsträckning målen

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen om God kvalitet i skolan, Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2017/18 är goda. Andelen behöriga elever till ett yrkesprogram på gymnasiet har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år och 6,6 procent jämfört läsåret dessförinnan. 81,9 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2018. 

Det finns dock stora skillnader i skolresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor. Nämnden konstaterar att resultaten på nationella proven i årskurs 3 sjunkit - något som kommer att följas upp. Framförallt i ämnet matematik.

Skolpengen har justerats

BUN beslutade idag att revidera grundbeloppet (pengen för förskola och skola) och att börja tillämpa SKL:S modell för beräkningen av denna. Det vill säga att göra avdraget för föräldraavgiften efter det att schablonerna för administration och moms lagts på. Grundbeloppet innehåller medel för bland annat undervisning, läromedel, måltider och lokalkostnader. Nämndens beslut innebär att utbetalningarna till de fristående huvudmännen på ön kommer att öka med cirka 500 000 kronor för 2019.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser