Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökat elevtal skapade obalans i barn- och utbildningsnämndens ekonomi

Publicerad 2019-02-01 09:34
Barn- och utbildningsnämndens ekonomi var inte i balans år 2018. Resultatet för förra året slutade på minus 26,8 miljoner kronor till följd av att det saknats budgetmedel för ökat antal barn- och elever.

Tisdagen den 5 februari kommer barn- och utbildningsnämnden (BUN) att behandla nämndens verksamhetsberättelse för år 2018. Den visar att resultatet för helåret 2018 för BUN var ett negativ resultat på 26,8 miljoner kronor.

- Resultatet är förståeligt eftersom en positiv befolkningstillväxt har lett till att vi har haft 638 fler barn och elever i verksamheterna än vi planerat och haft budget för. Nämnden har varit underfinansierad när det gäller barn- och elevvolymer motsvarande minst 41,5 miljoner kronor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C).

- Det är glädjande att antalet barn och elever i våra verksamheter ökar. Resurstilldelningen till nämnden för 2018 grundade sig på befolkningsprognoser från våren 2017. Befolkningsökningen på Gotland blev betydligt större än vad dessa förutsåg vilket föranlett ett betydande ekonomiskt underskott. Genom att nämnden beslutade om aktiva besparingsåtgärder i verksamheterna under våren samt att utnyttja budgeterad buffert har underskottet kunnat begränsas till 26,8 miljoner kronor, säger Anders Jolby, utbildningsdirektör vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Om resursfördelningen varit anpassad efter korrekt antal barn- och elever hade nämnden uppnått ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor. BUN har underskottet till trots även hanterat det besparingsuppdrag på 12,5 miljoner kronor under året som regionfullmäktige lagt på nämnden. Samtliga av BUN:s verksamheter redovisar positiva resultat förutom kulturskolan samt barn- och elevhälsan.

- Vi har förutsättningar till en budget i balans detta år utifrån att årets budgetram bättre hänger samman med den senast reviderade befolkningsprognosen, säger Stefan Nypelius.

Läs mer om finansieringen av skolan här: www.gotland.se/finansieringskola