Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lokalrockad kan ge långsiktiga lösningar

Publicerad 2019-01-31 15:59
Behov av förskoleplatser i Hemse har ökat. Så har även behovet av äldreboendeplatser. Samtidigt använder inte Högbyskolans högstadium alla sina lektionssalar. Det öppnar upp för att kunna använda lokalerna på Högbyskolan mer effektivt. Därför finns förslag på att göra en lokalrockad som kan gynna flera verksamheter samtidigt och långsiktigt lösa de lokalbehov som finns för flera verksamheter.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har nyligen gjort en översyn av skollokalerna i Hemse. Detta för att försöka hitta en permanent hållbar lokallösning för de förskolor som finns på orten. Idag huserar förskoleavdelningen Martallen i tillfälliga lokaler i Hemse vårdcentrum - lokaler som behövs för äldreboendet i samma byggnad. Martallen är en småbarnsavdelning som öppnades 2017 för att lösa bristen på förskoleplatser.

Vid översyn har det visat sig att Högbyskolans högstadium inte utnyttjar alla sina lokaler i högstadiebyggnaden i förhållande till antal klasser - 19 klassrum för nio klasser. Detta öppnar upp för ett samutnyttjande av lokalerna. Om skollokaler kan frigöras finns möjlighet att göra verksamhetsanpassningar till ändamålsenliga lokaler för fritidshemmet inne i högstadiebyggnaden. Och när fritidshemmet flyttar ut kan istället förskoleavdelningen Martallen, efter verksamhetsanpassningar, flytta in i fritidshemslokalerna i Hemsegården.

- Lokalrockaden gör att vi kan undvika stora investeringskostnader i ett ekonomiskt ansträngt läge för regionen. Förutom ett effektivare lokalnyttjande finns det pedagogiska samverkansvinster med att fritidshemmet, förskoleklassen och årskurs 1 kommer fysiskt närmare varandra. Cafeterian och biblioteket i Högbyskolan blir också mer lättillgängligt för fritidshemmet, säger Torsten Flemming som är verksamhetschef för grundskolan.

Diskussioner ska nu påbörjas med medarbetarna vid fritidshemmet och skolan om hur lokalerna tillsammans kan samutnyttjas på bästa sätt. Därefter startar de verksamhetsanpassningar som behöver göras för att få fram ändamålsenliga lokaler. Målsättningen är att förskoleavdelningen Martallen ska kunna flytta in i Hemsegården till höstterminsstart 2019.