Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen antog strategi för besöksnäringen

Publicerad 2019-01-30 15:38
Om tre år ska Gotland vara en exportmogen året runt-destination, slår den nya besöksnäringsstrategin fast. Regionstyrelsen beslutade i dag också om hur stadsdelen Visborg ska uppfylla hållbarhetsmålen.

Kallelse med handlingar finns här: https://www.gotland.se/rskallelser

 

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Regionstyrelsens första beslut för dagen var att anta en strategi för att utveckla den gotländska besöksnäringen. Strategin, som tagits fram i samarbete med besöksnäringen, utgår från visionen att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027, med delmålet att vara en exportmogen året runt-destination 2022. Internationella besökare kommer ofta under andra tider än den svenska industrisemestern, vilket innebär att näringen bättre kan nyttja den befintliga kapaciteten utanför högsäsong

– Gotland är i mångt och mycket en svensk hemlighet och det finns en stor potential i att locka besökare från andra länder, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

– Syftet är att hantera utvecklingen på ett hållbart sätt, skapa tillväxt och öka omsättning och lönsamhet inom besöksnäringen.

Även om svenska besökare fortsätter att vara i majoritet finns den största tillväxtpotentialen i Tyskland, Norge, Danmark och Finland. För att locka dem behöver näringen utveckla ”tematiska reseanledningar”, som friluftsliv, kultur eller historia.

 

Stadsutvecklingsprojekt Visborg
Gotlands nästa stora stadsbyggnadsprojekt efter Artilleriet (fd A7-området) blir Visborg och 2016 beslutade fullmäktige om ett hållbarhetsprogram för stadsdelen. För att förverkliga programmet behövs konkreta mål inom flera olika områden och dessa antog regionstyrelsen i dag.

– På sikt kommer flera tusen gotlänningar bo på Visborg. Det är förstås viktigt att ett så stort projekt har en tydlig plan för långsiktig hållbarhet, med smarta lösningar för vatten och avlopp, attraktiva alternativ till bilen och ett bevarande av områdets natur och militära arv, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Just kopplingen till regionstyrelsens beslut inom stadsutvecklingsprojektet Visborg var en sak regionstyrelsen framhöll när man behandlade samrådsförslaget till detaljplan för kvarteren Ljuset och Lyktan. Detaljplanen möjliggör upp till 400 lägenheter i kvarteren i norra delen av kilen mellan Regementsgatan och Vädursgatan.

 

Vatten- och avloppstaxa 2019, VA-taxa
Vatten- och avloppstaxan behöver höjas med 6 procent för att finansiera de stora investeringar som görs, bland annat bräckvattenverket. Den nya vatten- och avloppstaxan ska träda i kraft 2019-04-01. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att säga ja till den nya taxan.

 

Program Klintehamn 2030 - samråd
Regionstyrelsen beslutar att förslaget till Program för Klintehamn 2030 går ut för samråd.

Program Klintehamn 2030 är ett pilotprojekt på flera plan, dels den omfattande tidiga dialogen som lade grunden till programmets utformning, dels programmets stora geografiska område och dels som digital produkt. Program Klintehamn 2030 ska först och främst presenteras via regionens hemsida i en Story Map där det bland annat är möjligt att lämna synpunkter direkt på plankartan.

 

Lägesrapport om vattensituationen
Den torra sommaren 2018 gör att vattennivåerna inför sommaren är lägre än normalt. Om nederbördskurvan från fjolåret upprepas kommer vattennivån i Tingstäde träsk nå lägstanivån enligt vattendomen redan i början av sommaren. Regionstyrelsen tog del av teknikförvaltningens lägesbild och åtgärdsplan.

 

Järnvägen 4, förfrågan om ändrat utförande
Byggherren Gillöga AB vill omvandla sex stadsradhus till dubbelt så många lägenheter när de bygger bostäder i kvarteret Järnvägen 4 (strax utanför Söderport). De 20 planerade lägenheterna visade sig lättsålda, men inget av stadsradhusen har blivit sålda och därför vill Gillöga AB frångå det vinnande förslaget vid markanvisningstävlingen. Regionstyrelsen beslutade att tillåta förändringen eftersom den ryms inom detaljplanen.