Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningar i dialog om utskrivningsklara patienter

Publicerad 2019-01-30 08:27
På hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämndens gemensamma arbetsutskott förra veckan lyftes den akuta vårdplatsbristen på lasarettet.

- Vi ser allvarligt på det akuta läget gällande behovet av platser för utskrivningsklara patienter. Båda förvaltningarna och nämnderna måste kraftsamla för att finna lösningar på både kort och lång sikt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L).

- I dagsläget pågår ett gott samarbete för att lösa frågan långsiktigt. Bland annat drivs frågorna effektiv utskrivning, trygg hemgång och trygg hemma i gemensamma forum. Arbetet behöver drivas med fortsatt kraft framåt och kan på sikt ge värdefulla effekter, konstaterar Rolf Öström (M).

Mycket görs redan
- Sedan årsskiftet har Visby lasarett haft en stor andel utskrivningsklara patienter och extra vårdplatser har öppnats vid ett flertal tillfällen för att kunna ta hand om patienterna. I ett redan ansträngt bemanningsläge är det en stor utmaning att bemanna fler vårdplatser och vi har tyvärr blivit tvungna att beordra medarbetare att arbeta extra samt tagit in ännu mer hyrpersonal. Arbetsmiljön på lasarettet är ansträngd och vi behöver snabba åtgärder, säger Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef.

Vårdplatsbristen får även konsekvenser för den planerade sjukvårds-verksamheten. Vid ett flertal tillfällen har operationer skjutits upp vilket är mycket olyckligt för patienterna som planerat och förberett sig för operation och efterföljande konvalescens.

- Vi gör allt för att kunna ta emot de utskrivningsklara patienterna och vi fokuserar på stöd i hemmet med hemtjänst. Vi öppnar också fler korttidsplatser, säger Marica Gardell, socialdirektör.

Men en allt mer åldrande befolkning med stora vård- och omsorgsbehov ställer båda förvaltningarna inför omfattande framtida utmaningar.