Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen överklagar försvarets miljötillstånd

Publicerad 2019-01-23 17:41
Region Gotland överklagar Försvarsmaktens miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Regionen invänder mot processen och att underlaget inte gör det möjligt att bedöma effekterna för det omgivande samhället.

 

Den 20 december i fjol beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att ge Försvarsmakten tillstånd enligt miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält.

 

– Region Gotland välkomnar försvarets återetablering på Gotland, och naturligtvis måste regementet kunna öva. Underlaget är dock så bristfälligt att det är omöjligt att utläsa vilka bullereffekter verksamheten ger i det omgivande samhället, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

 

I dag lämnade Region Gotland in ett överklagande till mark- och miljödomstolen. I första hand yrkar regionen att tillståndet ska undanröjas, och att det tills vidare inte får verkställas, så kallad inhibition.

 

Den juridiska grunden för överklagandet är att ”tillståndsbeslutet […] genom bristen på klara underlag inte tillkommit i laga ordning.

 

– Det är verkligen anmärkningsvärt att vi inte får ta del av ett skriftligt underlag förrän efter att tillståndet vunnit laga kraft. Jag kan inte se att vi har något annat val än att överklaga tillståndet i det här läget, säger Eva Nypelius. 

 

Om regionen får ta del av underlag som visar att påverkan inte är så omfattande som den framstod vid en muntlig föredragning den 15 januari kan regionen komma att begränsa sin talan till vissa frågor i tillståndet.

 

– Ett tillstånd måste bygga på en rimlig avvägning mellan allmänna samhällsintressen och Försvarsmaktens behov. Vi hoppas på en bra dialog med Försvarsmakten och att vi kan lägga grunden för en långsiktig samexistens, säger Eva Nypelius.