Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor ansvarar för att inomhusmiljön är bra i lokalerna där barnen vistas. Detta innebär bland annat kontroll av ventilation och akustik samt rutiner för städning och hygien. 

Anmälningsplikt

Skolor och förskolor ska anmälas innan verksamheten påbörjas. Enhet miljö- och hälsoskydd kan då ge råd eller begära förändringar i samband med anmälan. 

Tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter tilldelas en årlig tillsynstid. Tillsynen innebär en kontroll av verksamhetens rutiner och egenkontroll, samt att verksamheterna i samband med detta kan få stöd och vägledning. Anmälan och tillsyn av verksamheten är förknippade med en avgift enligt gällande taxa.

Vid tillsynen diskuteras bland annat städning, lokalytor, temperatur, ventilation, buller, hygien, smittskydd, kemikaliehantering och utomhusmiljö. Miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd ligger till grund för tillsynen.

Egenkontroll

Skolorna och förskolorna ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. 

Att tänka på

Verksamheten kan omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs. Plan- och bygglagen reglerar till exempel säkerheten på uteplats och livsmedelslagen hanteringen av mat i förskolan. Det är skolans ansvar att känna till lagstiftningen som berör verksamheten.