Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till verksamhetsutövare

Anmälningsplikt gäller för följande verksamheter:

  • Förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem.
  • Bassängbad som upplåts till allmänheten eller används av många människor.
  • Fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.

Anmälningspliktiga verksamheter ska skriftligen anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts (38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd).

Anmälningspliktiga verksamheter tilldelas en årlig tillsynstid. Tillsynen utförs av enhet Miljö- och hälsoskydd. Detta innebär en kontroll av verksamhetens rutiner och egenkontroll, samt att verksamheterna i samband med detta kan få stöd och vägledning.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Lokaler för kroppsvård, idrott, tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte anmälas. Enhet Miljö- och hälsoskydd har ändå ett tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig relevant kunskap och att känna till gällande regler.

Egenkontroll

Kravet om egenkontroll gäller alla verksamheter (26 kap. 19 § miljöbalken). Egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda negativ påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska även säkerställa att verksamheten följer de lagkrav som finns. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Att tänka på

Det kan finnas fler lagstiftningar som påverkar din verksamhet. Bland annat kan det krävas bygglov/bygganmälan för din lokal och lokalen ska uppfylla brandsäkerhetskraven.