Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samråd av förslag till ändring av detaljplan för Visby Pilhagen 1:2

Byggnadsnämnden har 2018-12-19 §277 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan över rubricerad fastighet.
 
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
 
Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.
Planförslaget syftar till att ge Gotlands Elnät AB (GEAB), i egenskap av markägare och verksamhetsutövare, möjligheter att utveckla och framtidssäkra det befintliga transformatorsstationsområdet på fastigheten Visby Pilhagen 1:2, beläget mellan Terra Nova, Pilhagen och Gråbo, alldeles intill länsväg 148 – Visbyleden. Planförslaget ger GEAB möjlighet att ytmässigt utöka transformatoranläggningen i syfte att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet.
 
Ett utökat planområde medför att befintlig mast för telekommunikation, belägen utanför befintligt planområde måste flyttas. Masten står idag på allmän platsmark. Det nya läget för masten ska vara inom anläggningens område, inom godkänt säkerhetsavstånd från el-tekniska anläggningar. Planförslaget medför att en ny anslutningsväg från Jungmansgatan i framtiden måste anläggas. Tillgången föreslås säkras genom servitut.
 
Planens genomförande innebär att ca 0,3 ha parkmark måste tas i anspråk. Ytorna bedöms inte hålla några högre naturvärden men sammantaget utgör området ett lättillgängligt naturområde för de närboende. Området är habitat för två rödlistade fjärilsarter. Förslaget har därför utformats med hänsyn till hotade arter och befintliga stigsystem. Inom det nya planområdet bedöms förutsättningarna goda för naturkompenserande åtgärder genom t.ex. sådd av lämpliga värdväxter på de ytor som inte i riskerar att påverka anläggningens driftsäkerhet.
 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga här samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 11 januari 2019 t o m 4 februari 2019.
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 4 februari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2017/734).
 
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar presenteras för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.
 
Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se
 
BYGGNADSNÄMNDEN