Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen allt bättre på att besvara frågor

Publicerad 2019-01-09 07:53
Det har blivit lättare att få svar på frågor om Region Gotlands verksamheter och myndighetsutövning, visar en ny servicemätning.

Resultatet från servicemätningen 2018 visar att Region Gotland på de flesta områden ligger i snitt med övriga undersökta kommuner men har förbättrat resultatet för andelen lyckade kontaktförsök per telefon inom 60 sekunder till 47 procent (37 procent 2017). Det är i nivå med snittet på 51 procent.

– Det är mycket viktigt att våra invånare och företagare upplever att det är lätt att komma i kontakt med Region Gotland och att man får svar på de frågor man har. Att förbättra servicen är ett ständigt pågående arbete och det är glädjande att se att det ger resultat, säger regiondirektör Peter Lindvall.

I drygt 9 av 10 svar har informationen uppfattats som god eller medelgod, vilket är en liten förbättring. Bemötandet hos handläggaren har oftast bedömts som mycket god eller god. Årets upplevelse av att man fått svar på sin fråga och handläggarens intresse och engagemang är i nivå med övriga kommuner.

Svarstider för e-post har också förbättrats. Målet är att svara inom två dygn vilket skedde i 91 procent av fallen (80 procent 2017). Snittet är 86 procent.

Däremot har andelen fullständiga avsändaruppgifter i e-post försämrats något. Detsamma gäller svarskvaliteten, det vill säga att frågeställaren fått merinformation såsom bifogade länkar, tips och idéer.

 

 

Om servicemätningen
Den årliga servicemätningen genomfördes för sjätte gången inom regionen. Undersökningen omfattar svarstider, upplevelse att ha fått svar på sin fråga, hur god informationen är och upplevelsen av bemötandet. Undersökningen omfattar 120 telefonsamtal och 120 e-postbrev inom olika frågeområden. I undersökningen jämförs Region Gotland med åtta andra kommuner med 40 000 till 75 000 invånare. Telefonsamtalen har gått via 0498-269000 via knappval 1: vatten/avlopp, avfall, slam; 2: bygglov; 3: mark, gata, trafik; 4: kollektivtrafik, färdtjänst; 9: skola, vård, omsorg, övrigt (regionupplysningen svarar på knappval 9 och kopplar vidare). E-postfrågor har gått via regiongotland@gotland.se där registraturen hänvisar vidare till rätt förvaltning.