Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändring av detaljplan för Visby Telefonen 4 - samråd

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att sam­råda med ett förslag till ändring av detaljplan för rubricerat område.

Syftet med planförslaget är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggs­be­stämmelser antagna 2006 respektive 2013, nu även tillåta dagligvaru-och livs­medelshandel och att ta bort planbestämmelsen ”industri”.

Planområdet är beläget i den norra delen av Visby, vid rondellen Norra Hanse­gatan/Broväg.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detalj­plan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns här på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Bygg­nadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 31 januari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2017/1532).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta planchef Anders Rahnberg via e-post eller Lena Beckman,  tfn 0498-269397.