Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Päronträd i landshövdingens trädgård. Foto: Erika Sköldefors, Region Gotland 2018

Delaktighet

Det är viktigt att alla som berörs av världsarvet får möjlighet att vara med och bestämma om hur det bevaras, utvecklas och används. Därför jobbar vi mycket med att  få kontakt med ett så stort spektrum av intressentgrupper som möjligt. 

Under projektet har det hittills hållits tre dialogmöten öppna för allmänheten i form av Världsarvsforum. Under våren 2019 har vi även genomfört ett antal riktade möten med specifika intressentgrupper och utöver detta har synpunkter samlats in via en webbaserad enkät med över 500 deltagande intressenter. Enkätsvaren finns tillgängliga digitalt. 

 

Världsarvsforum

Världsarvsforum är en kreativ arena där allmänhet, verksamma och sakkunniga bjuds in att mötas kring olika världsarvsfrågor. Under 2018 och 2019 används forumet för att få in tankar och idéer kring olika aspekter som rör framtagandet av ny strategi och handlingsplan.

Visbydagen 6 oktober 2018

Under Visbydagen arrangerades världsarvsforum av Region Gotland i samarbete med Länsstyrelsen och Gotlands Museum. 

I Sävesalen på Fornsalen presenterades det kommande arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för hansestaden Visby. Det hölls också en kreativ workshop för att samla in idéer och synpunkter på vad visionsarbetet bör innehålla och hur det kan utformas.

Utifrån bland annat bevarande, utveckling, hållbar turism och klimatpåverkan samtalade 36 personer kring hur vi tillsammans kan ta hand om vårt gemensamma världsarv.

Läs mer:


Inbjudan: Hur tar vi hand om världsarvet – tillsammans? 
Dokumentation Världsarvsforum 2018