Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Detalj från väggmålning i Burmeisterska huset. Foto: Erika Sköldefors, Region Gotland 2018.

Projektorganisation

Här kan du läsa mer om hur projektet är upplagt. Du hittar också kontaktuppgifter till alla arbetsgrupper här. 

Har du tankar, frågor eller idéer som rör arbetet med handlingsplanen? Vill du vara med och bidra? Kontakta respektive arbetsgrupp som berör det området som intresserar dig.

Styrgrupp

Styrgruppen leds av projektägaren Stefan Persson – regional utvecklingsdirektör på regionstyrelseförvaltningen. Gruppen skapar en resursplan, följer projektets gång, säkerställer att arbetet går i rätt riktning och fungerar som stöd för projektledaren. Med i styrgruppen är från Region Gotland, utöver regional utvecklingsdirektör, samhällsbyggnadsdirektör, utbildningsdirektör samt avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen. Från andra instanser medverkar enhetschefen för samhälle och kulturmiljö vid Länsstyrelsen, museichefen vid Gotlands Museum och verksamhetsledaren vid Gotlands Besöksnäring.

Styrgruppen möts två gånger per år.

Kontaktperson Anna Wejde, enhetschef samhällsplanering RSF

Projektgrupp

Projektgruppen bestod av projektledare Elene Negussie, vars tjänst är avslutad och vakant, samt representanter från de sju olika arbetsgrupperna. Projektgruppens syfte är att de olika arbetsgrupperna ska få insyn i varandras arbete och underlätta samarbete och understödja kompetensutbyte.

Projektgruppen träffades en gång i månaden fram till juni 2019.

Arbetsgrupper

Projektet drivs av sju temabaserade arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av sakkunniga från respektive område. Storleken på grupperna varierar och deras arbete bedrivs utifrån de behov som identifieras. Till varje arbetsgrupp finns också en referensgrupp knuten. Grupperna är inte slutna utan arbetar tillsammans med vissa överlappande frågor. Varje grupp kommer även att hålla dialogmöten med för respektive grupp viktiga aktörer. 

Nedan ses de sju arbetsgrupperna, deras huvudsyften och kontaktpersoner. 

Förvaltning skydd och vård

Huvudsyfte

Säkerställa god förvaltning, skydd och skötsel av världsarvet med dess värdebärande attribut (stadsmuren, kyrkoruinerna, medeltida gatunät och stadslandskapet).

Kontaktpersoner

Maria James, regionantikvarie
Kristin Löfstrand, kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen

Livskraftig, hållbar stadsmiljö

Huvudsyfte

Slå vakt om Visby innerstad som en attraktiv, livskraftig och hållbar levnadsmiljö och besöksplats året runt.

Kontaktperson

Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland

Hållbar turism

Huvudsyfte

Formulera en integrerad, hållbar besöksstrategi för världsarvet med utgångspunkt från Unescos verktygslåda för hållbar turism.

Kontaktpersoner

Monica Frisk, verksamhetsledare Gotlands Besöksnäring
Karin Winsnes, näringslivsstrateg Region Gotland

Miljö, energi och klimat

Huvudsyfte

Integrera miljö, energi och klimatfrågor med vård och underhållsplanering i världsarvet.

Kontaktpersoner

Elin Sander, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen
Petra Eriksson, universitetsadjunkt i kulturvård och programansvarig byggnadsantikvarieprogrammet på Campus Gotland – Uppsala university

Riskhantering och katastrofberedskap

Huvudsyfte

Definiera åtgärder för katastrofberedskap och att genom riskanalys identifiera risker som kan hota världsarvets långsiktiga bevarande.

Kontaktperson

Per Wikberg, brandingenjör Region Gotland

Interpretation och kunskapsuppbyggnad

Huvudsyfte

Ta fram strategier med identifierade metod-, form- och materialval för hur världsarvet bäst förmedlas. 

Innovation och digitalisering

Huvudsyfte

Identifiera lämpliga digitala lösningar för förmedling och monitorering av världsarvet.

Kopplingar till andra projekt inom Region Gotland

Regional utvecklingsstrategi 
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018-2020
Regional besöksnäringsstrategi
Levande innerstad