Kontakt

Enhet Geografisk Information

Telefon: 0498-26 90 00

E-post: matning@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utstakning och lägeskontroll

Behöver jag en utstakning eller lägeskontroll?

Beslut om utstakning och lägeskontroll tas i bygglovet. Inom Region Gotland gäller generellt att utstakning och lägeskontroll ska utföras inom detaljplanelagda områden samt inom sammanhållen bebyggelse med kommunalt verksamhetsområde för VA, enligt de riktlinjer som byggnadsnämnden har antagit.

Kan jag mäta själv?

Utstakning och lägeskontroll utförs av Region Gotland eller annan person som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer för grundläggande mätningsteknisk färdighet. Byggnadsnämnden tar beslut om en person har tillräcklig mätningsteknisk färdighet att utföra en utstakning eller lägeskontroll. Kontakta enhet Geografisk Information för ansökan om godkännande.

Om gränsmarkeringar inte finns

Vid utstakningen används fastighetsgränsernas gränsmarkeringar som utgångspunkter, därför är det nödvändigt att återfinna dessa i fält. Återfinns inte gränsmarkeringarna kan det bli nödvändigt att begära hjälp från Lantmäteriet för att säkerställa var en gräns går. Kostnad för detta ligger utanför kostnaden för utstakningen. För att undvika problem med gränsmarkeringar som saknas eller är oklara bör byggherren i tidigt skede leta upp och markera gränsmarkeringarna.

Markering av gränspunkter i tidigt skede.
Bildkälla: Linda Alfvegren/Lantmäteriet

Intyg

Den som utför utstakning eller lägeskontroll ansvarar för att intyg om detta upprättas samt att koordinatlista med utstakade/inmätta punkter skickas in till enhet Geografisk Information i överenskommet leveransformat.

Avgifter

Avgift för utstakning och lägeskontroll utförd av Region Gotland tas ut enligt taxa fastställd av Regionfullmäktige. Dessa avgifter tas ut separat efter utfört arbete och ingår inte i bygglovsavgiften. Kontakta enhet Geografisk Information för kostnadsuppgifter.

Utförligare information finns under rubrikerna utstakning och lägeskontroll

 

 

Utstakning

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om behovet finns.

Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet. Utstakning kallas ibland för utsättning.

Utstakningens syfte är att säkerställa byggnadens eller anläggningens läge på fastigheten, därför används dess yttermått till detta.

Skillnad mellan grovutstakning och finutstakning

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning kravställs inte i bygglovet utan görs endast som stöd innan sprängning, schaktning eller fyllning sker om byggherren önskar det. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Finutstakningen är den del som kan kravställas i bygglovet och utförs vanligtvis efter markarbetena är avslutade men innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras på profiler (se ytterligare information under rubriken inför finutstakning). 

Vilket underlag behövs till utstakningen?

Till bygglovsbeslutet behöver det, i de flesta fall, finnas en situationsplan med den planerade åtgärden inritad. Vilket kartunderlag som situationsplanen baseras på varierar beroende på var fastigheten är belägen, vanligtvis krävs en nybyggnadskarta. På situationsplanen ska byggnadens eller anläggningens yttermått, avstånd till gränser samt i vissa fall höjdläge framgå.

Utifrån måtten på situationsplanen tolkas koordinater fram som sedan används vid utstakningen, detta gör den som ska utföra utstakningen, vilket vanligtvis är Region Gotland. 

Måttsättning på situationsplan
Bildkälla: Cecilia Barlow/Bromölla Kommun

 

Inför finutstakning

Innan en finutstakning kan genomföras måste profiler placeras ut, för detta ansvarar byggherren.

Profilerna placeras ca en meter utanför hushörnen. Byggherren ansvarar också för att platsen där utstakningen ska göras är röjd. 

Byggherren ansvarar för att sätta upp profiler.
 

Materialexempel för byggnation av profiler:

Profilstolpar 2*4”
Profilbräder 1 ¼*4”
Spik 3”

När behöver grannen vara med?

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Med direkt beroende av gränsen mot grannens fastighet menas normalt att byggnaden ligger intill eller mycket nära grannens fastighet. Byggherren ansvarar för att kalla berörda grannar om så krävs.

Grannar ska i vissa fall kallas till utstakningen.
Bildkälla: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket


Byggherre

Den som söker bygglovet är byggherre

Många tror att byggherre är den som bygger, men i lagens mening är byggherre den som "för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten", d.v.s. i de flesta fall den som söker bygglovet.

Byggherrens ansvar

Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser när den är färdig, och ska också se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning under byggandet. I de flesta fall ska man anlita en kontrollansvarig som har de kunskaper som krävs för att klara uppgiften.

Vid utstakning och lägeskontroll används byggnadens/anläggningens yttermått, kontroll av de interna måtten ansvarar byggherren för.

Innan en finutstakning kan genomföras måste profiler placeras ut, för detta ansvarar byggherren. Byggherren ansvarar också för att platsen där utstakningen ska göras är röjd. 

Byggherren ansvarar för att kalla berörda grannar om så krävs.
 

Blankett för ansökning av utstakning eller lägeskontroll hittar du här:

 

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, samt, läge i plan och eventuellt höjd stämmer med givet bygglov.

När i tid ska lägeskontroll göras?

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Vem är ansvarig?

Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats enligt givet bygglov och byggnadsnämndens uppgift är att se till att byggherren uppfyller sina åtaganden.

Fastighetsgränser

Vid utstakningen används fastighetsgränser som utgångspunkter i första hand, varför det är nödvändigt att återfinna dessa i fält. Återfinns inte gränsmarkeringarna kan det bli nödvändigt att begära hjälp från Lantmäteriet för att säkerställa var en gräns går. Kostnad för detta ligger utanför kostnaden för utstakningen. För att undvika problem med gränsmarkeringar som saknas eller är oklara bör byggherren i tidigt skede leta upp och markera gränsmarkeringarna.

Markering av gränspunkter i tidigt skede.
Bildkälla: Linda Alfvegren/Lantmäteriet

Intyg

Den som utför utstakning eller lägeskontroll ansvarar för att intyg om detta upprättas samt att koordinatlista med utstakade/inmätta punkter skickas in till enhet Geografisk Information i överenskommet leveransformat.

Avgifter

Avgift för utstakning och lägeskontroll utförd av Region Gotland tas ut enligt taxa fastställd av Regionfullmäktige. Dessa avgifter tas ut separat efter utfört arbete och ingår inte i bygglovsavgiften. Kontakta enhet Geografisk Information för kostnadsuppgifter.


Blankett för ansökning av utstakning eller lägeskontroll hittar du här: