Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-12-12 16:08
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, onsdagen den 12 december. Bland annat beslutade man om en flytt av biblioteket i Fårösund samt om vinnare av kultur- och ungdomsledarpris.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Avskrivningar av omsättningstillgångar 2018
Regionstyrelsen beslutar att kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 55 200 kr och belastar 2018 års resultat.

Samtliga avskrivningar (ej konkurser) upptas inom linjen.

 

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2019
Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2019 med inarbetade ändringar fastställs. Efter yrkande från Filip Reinhag kompletteras texten under rubrik 4 Prioriterade utvecklingsområden med följande text efter meningen Utveckling av det gotländska samhället syftar till att stödja regionstyrelsen i sin uppgift att utveckla Gotland:

”Regionstyrelseförvaltningen ska stödja och stärka processerna för regionstyrelsen i sin roll som regional utvecklingsaktör.  Arbetet med regional utveckling är brett och innehåller många viktiga områden som RSF måste arbeta med kontinuerligt.

Under 2019 behöver följande frågor särskilt fokus. RUS, Bostadsförsörjning, Agenda 2030, uppföljning aktiviteter norra Gotland, integration, klimat och energiomställning, våld i nära relationer samt näringslivsklimatet med målet Årets tillväxtkommun 2020.”

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan innehåller övergripande mål från koncernstyrkortet och övergripande program. Vidare beskrivs koncernens och förvaltningens prioriterade utvecklingsområden och vilka aktiviteter som planeras framåt i syfte att bidra till måluppfyllelsen. Därutöver ges en sammanfattande beskrivning av grunduppdraget.

 

Kompetensförsörjningsplan regionstyrelseförvaltningen 2019-2023
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2019-2023.

Det övergripande målet med kompetensförsörjningen är att säkerställa att förvaltningens medarbetare har rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap, färdigheter) och också förutsättningar för att bidra till verksamhetens mål på kort och lång sikt.

 

Uppföljning intern kontrollplan 2018 - regionstyrelsen
Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister. Lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2019.

Kontrollpunkterna ”beredning av företagsstödsansökningar” och ”policy och riktlinjer” överförs till 2019 års interna kontrollplan. I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.

Intern kontroll är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.

2018 års plan består av 12 kontroller varav 10 är regiongemensamma kontroller där samtliga nämnder ingår i granskningen.

 

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2019
Regionstyrelsen godkänner den interna kontrollplanen för regionstyrelsen 2019.

 

Beslutsattestanter 2019 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen, samt regionövergripande verksamheter
Regionstyrelsen beslutar att:

 • För regionövergripande verksamhet utses under 2019 beslutsattestanter och ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 1)
 • För regionfullmäktige och regionstyrelse utses under 2019 beslutsattestanter
 • och ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 2)
 • För regionstyrelseförvaltningen utses under 2019 beslutsattestanter och
 • ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 3)
 • Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra de förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.

 

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättning
Regionstyrelsen beslutar att anta instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättning.

 

Delegation incidenter enligt GDPR
Regionstyrelsen beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att anmäla personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.

Regionstyrelsen beslutar att till förvaltningschef delegera rätten att lämna yttrande till tillsynsmyndighet och förvaltningsrätt samt rätten att överklaga ärende rörande personuppgiftsincident med rätt till vidaredelegering.

EU:s dataskyddsförordning eller GDPR (från engelskans General Data Protection Regulation) ersatte personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018. 

 

Bostadsförsörjningsplan blir riktlinjer för bostadsförsörjning
Uppdraget att revidera gällande bostadsförsörjningsplan upphävs och ersätts av ett uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Tidplanen revideras och riktlinjerna förväntas kunna antas före sommaren 2019.

Nu gällande bostadsförsörjningsplan antogs innan lagen om kommunal bostadsförsörjning trädde ikraft, vilket innebär att vissa delar i dokumentet saknas kontra lagkravet samt att det numera är riktlinjer som ska tas fram. Lagen reglerar inte hur eller när den antagna bostadsförsörjningsplanen går ut, endast att riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas varje mandatperiod.

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att, med redaktionella ändringar, godkänna de övergripande målen för Gotlands kollektivtrafik (sidan 43 i programmet) i Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att tekniska nämnden får i uppdrag att i sitt budgetarbete inför strategisk plan och budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren. I programmet beskrivs förhållandena på Gotland avseende geografi, befolkning, näringsliv och kollektivtrafik.

 

Åtgärdsvalsstudie för länsväg 148
Regionstyrelsen beslutar att yttrande gällande Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 148 överlämnas till Trafikverket enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

I statens budget för 2018 avsattes 50 miljoner kronor för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Medlen kan fördelas över åren 2018-2021. Trafikverket ansvarar för medlen och för att genomföra förbättringsåtgärderna. Åtgärderna ska planeras i samråd med Region Gotland. Efter Region Gotlands önskemål ska de 50 mnkr användas till insatser på väg 148 (Visby–Fårösund).

Förslaget omfattar breddning av en delsträcka, breddning och uträtning av kurvor, iordningställande av busshållplatser och insatser i tätorterna, till en preliminärt beräknad kostnad på 49,8 mnkr. Därutöver finns åtgärdsförslag som föreslås behandlas i andra sammanhang.

 

Fördelning av verksamhetsstöd för kulturorganisationer 2019
Regionstyrelsen beslutar om fördelningen av 2019 års verksamhetsbidrag till kulturföreningar, under förutsättning att inga förändringar sker i budget.

I år har 39 stycken ansökningar inkommit och dessutom finns 2 stycken som är avtalsbundna. Det sammanlagda sökta beloppet är 9 597 882 kr vilket kraftigt överskrider det budgeterade beloppet 5 350 000 kr.

För första gången har ansökningarna gjorts helt via regionens e-tjänst. Det har förenklat ärendehanteringen betydligt då ansökan kommer direkt in i ärendehanteringssystemet och alla bifogade bilagor skickats in helt digitalt.

Kultur- och fritidsavdelningen söker, när konkurrensen om de begränsade bidragsmedlen är hård, efter motiv och ändamål med organisationernas ansökningar. Bedömningen av ansökningarna sker efter de kriterier som tidigare har fastställts.

 

Ansökningar om investeringsbidrag överstigande 100 000 kr avseende samlingslokaler 2018
Investeringsbidrag gällande samlingslokaler 2018 beviljas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 100 000 kr kan regionstyrelsen bevilja bidrag med högst 70 procent på investeringar upp till 200 000 kr. Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger.

Atlingbo Byggnadsförening har fått krav på sig från Region Gotland att det krävs en godkänd avloppsanläggning. I och med detta vill föreningen investera i ett nytt avlopp för att kunna fortsätta bedriva verksamhet. Regionstyrelsen anser att ombyggnationen av avloppsanläggningen är av sådan karaktär att den behöver prioriteras och bedömer att ansökan bör beviljas till hela det sökta beloppet, 170 000 kronor.

 

Verksamhetsstöd GI/Sisu 2019
Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 357 000 kronor för 2019.

SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2019.

Regionstyrelseförvaltningen godtar nya rutiner för hantering av stödet till Gotlands Idrottsförbund och Sisu.

 

Ansökan om tilläggsanslag till Bergmancenter 2018
Regionstyrelsen beviljar tilläggsanslag för Stiftelsen Bergmancenter om 200.000 kr för Bergmanåret 2018.

Region Gotland utger sedan 2015 ett årligt stöd till Stiftelsen Bergmancenter, i avtal fastställt till 400 000 kr. Som en förstärkning av det avtalade stödet har Bergmancenter inkommit med en ansökan om tilläggsanslag motiverat av de extraordinära kostnaderna stiftelsen har för firande av Ingmar Bergmans 100-årsjubileum.

 

Flytt av biblioteket i Fårösund
Regionstyrelsen beslutar att folkbiblioteket i Fårösund flyttar från Kustateljén till lokaler i Fårösunds skola. Budgeten regleras i samband med budgetberedningen inför budget 2020.

Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del av lokalen bekostas av UAF.

 

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021
Regionstyrelsen beslutar att sända Biblioteksplan 2019-2021, med vissa ändringar och tillägg, på begränsad remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.

 

Stöd och boendesamordning till ensamkommande barn och unga på Gotland
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset Gotland för stöd och boendesamordning till ensamkommande barn på Gotland som ingår i Röda Korset Gotlands projekt EKB18. IOP:n ska gälla för 2019.

Partnerskapet ska utvärderas med redovisning till budgetberedningen 2020.

Regionstyrelsen beslutar om att resterande del av det tillfälliga kommunbidraget som uppgår till 760 000 kronor skall utgöra Region Gotlands del av finansieringen till partnerskapet. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ingå i partnerskapets styrning enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rekommendationer.

Sedan november 2017 har Röda Korset Gotland ansvarat för att samordna stöd och boende för de ensamkommande ungdomar som under sin tid som asylsökande fyllt 18 år eller blivit medicinskt åldersbestämda till 18 år och därmed inte längre haft en insats från socialtjänsten i form av plats på HVB- eller stödboende. Röda Korsets stöd till de ensamkommande ungdomarna sträcker sig till och med utgången av 2018.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till de berörda ensamkommande ungdomarna under 2019 och att den bästa formen för samverkan mellan Region Gotland och Röda Korset Gotland är att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som bör gälla för 2019.

 

Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regioner
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att Region Gotland godkänner erbjudandet om ändrat samarbetsavtal med Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling.

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till ändrat samarbetsavtal. Förslaget innebär att en större andel av förbundets kostnader skulle täckas med en fast avgift för sjukvårdshuvudmännen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 17 oktober 2018 föreslagit regionfullmäktige att inte godkänna det nya samarbetsavtalet.

 

Tilläggsanslag för sjukreseverksamheten
Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda principerna för ekonomistyrning av sjukresor. Utredningen ska redovisas till budgetberedningen 2019.

Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på 2,5 mnkr för att täcka befarat underskott inom sjukreseverksamheten. Orsaken till underskottet är att nyttjandet av sjukresor med taxi inte har minskat jämfört med förra året.

Tekniska nämnden menar att ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och tekniska nämnden får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens ekonomi.

 

Detaljplan för Rute Stora Valle 1:16 – Antagande
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta detaljplanen för Rute Stora Valle 1:16.

Detaljplanen medger byggande av åtta bostadsenheter. Tillgången på vatten bedöms som god och påverkan från avloppsanläggningen bedöms inte som betydande. Genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan avseende rekreation, friluftsliv, strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. Region Gotland är inte fastighetsägare och kommer heller inte att vara huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

 

Exploateringsavtal Sanda Runne 1:26
Regionstyrelsen godkänner  upprättade förslag till exploateringsavtal med Gnisvärd Fastigheter Gotland Ab, org nr 556812-7368, samt Greathouse Development AB, org nr 556348-6785.

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Sanda Runne 1:26 med flera. Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på privat mark i form av 21 villatomter och två tomter för radhus (10 enheter). Planområdet ligger direkt öster om väg 140 och strax söder om Västergarn.

 

Taxeändring till följd av bifallen motion - Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om nedanstående ändringar i VA-taxan:

 1. I Region Gotlands VA-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av begreppet bostadsfastighet: ”I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål avses tillgång till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur användarsynpunkt”.
 2. Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet
 3. SS 21053 ersätts av SS 21054.
 4. Följande nya stycke sätts in: ”I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd med bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från och med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
 5. Beslut skall träda i kraft 2019-04-01.

 

Boendeförmedling för studenter
Regionstyrelsen godkänner bifogat avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB avseende tillhandahållande av boendeförmedling.

Bedömningen är att boendeförmedling kan bedrivas på ett tydligare och effektivare sätt om förmedlingen står Universitet nära rent organisatoriskt. Att Gotland också får del av den samlade kompetensen som finns inom Akademihotellet AB är ytterligare en fördel. Därför föreslås att Region Gotland istället för att bedriva en egen boendeförmedling till studenter uppdrar åt Akademihotellet AB att tillhandahålla en tjänst om ca 75 procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter på Gotland mot en ersättning om 400 000 kr. Finansiering för 2019 hanteras inom budgetram för avdelningen Regional utveckling.

 

Motion. Begränsning av fyrverkerier. Håkan Onsjö (M)
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ledamoten Håkan Onsjö har i motion den 26 mars 2018 yrkat att möjligheterna att begränsa fyrverkerierna på nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum utreds. I motiveringen har han bland annat angett att begränsningen skulle kunna uppvägas av en regionalt ordnad lasershow.

Regionstyrelsen har den 25 oktober 2018, § 286 berett en annan motion på motsvarande tema. Av utredningen i det ärendet framgår att regionen använt sig av möjligheten i ordningslagen att begränsa användningen av pyrotekniska varor i Visby.

 

Informationsärende  -  vårt deltagande i länsstyrelsens arbete med klimat- och energistrategi RS 2018/1137
Regionstyrelsen tar emot informationen.

Region Gotland samverkar med länsstyrelsen, genom aktivt deltagande i  styr- och arbets- och samverkansgrupper.  Samverkan syftar både till att bidra i arbetet och få planeringsunderlag som präglas av samsyn i energi och klimatarbetet.

 

Kulturpris 2018
Regionstyrelsen utser Örjan Klintberg till 2018 års mottagare av Region Gotlands kulturpris.

Motiveringen lyder ”Han gör kanske inte så mycket väsen av sig som person, men han står där bakom sin skitsnygga elektrifierade ståbas och bluespumpar. Han är sitt Roxy trogen och står där på Munkens jazz-scen varannan torsdag och påar. Han sitter där vid föreningsmötet och argumenterar och han står där i kören och sjunger. Han ger ut notblad efter notblad på familjens musikförlag. Och det har han gjort i många år nu. Inte utan viss framgång, och inte heller utan uppskattning från människor omkring honom.”

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse…”

 

Region Gotlands Ungdomsledarpris 2018
Regionstyrelsen utser Lisa Berg till 2018 års mottagare av Ungdomsledarpriset.

Motiveringen inleds med att ”Lisa Berg tilldelas årets ungdomsledarpris för sitt stora engagemang för sporten undervattensrugby. Med själ och hjärta har hon tagit sig an utmaningen att få igång en ungdomsverksamhet i en idrott som få har hört talas om och ännu färre har provat på…”

Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet. Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller distriktsorganisation, som då söker priset för medlems räkning.

 

Regionalt utvecklingsutskott
Regionstyrelsen beslutar att anta den av regionstyrelseförvaltningen föreslagna instruktionen för regionalt utvecklingsutskott.

Regionstyrelsen delegerar beslutanderätt avseende medel för regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1, till det regionala utvecklingsutskottet upp till 2 000 000 kr.

Regionstyrelsen beslutar att styrelsens delegationsordning och reglemente ska omarbetas och uppdateras i enlighet med ovan nämnda beslut.

Region Gotland har haft det regionala utvecklingsansvaret sedan 1 juli 1997. Initialt på försök, men sedan år 2003 har utvecklingsansvaret permanentats. Från 1 januari 2019 kommer det regionala utvecklingsansvaret att vara enhetligt i hela Sverige, då alla landsting har bildat regioner. Målet med den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Det regionala utvecklingsansvaret och regional utveckling är ett av Region Gotlands huvuduppdrag och utrymmet för politisk beredning i regionstyrelsen är i dag inte tillräckligt för att hantera detta. 2018-10-15, RS § 310 beslutade därför regionstyrelsen att ett regionalt utvecklingsutskott ska inrättas med start 1 januari 2019. Det beslutades även att förslag till arbetsordning skulle tas fram.

Det regionala utskottet ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare, beslut efter votering 8-7.

Det regionala utvecklingsutskottet ska bestå av samma ledamöter och ersättare som regionstyrelsens arbetsutskott.

 

Långsiktig regional fondstruktur Almi Invest Småland och Öarna AB
Region Gotland står bakom bildandet av en långsiktig fondstruktur för Almi Invest Småland och öarna. Det inkluderar att den villkorliga återbetalnings-skyldigheten kopplat till nuvarande fondprojekt upphör.

 

Antagande av informationssäkerhetspolicy samt riktlinje
Regionstyrelsen beslutar att remittera policy och riktlinje till nämnderna.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.

 

Val. Ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen
Jan Svensson avsäger sig uppdraget, regionstyrelsen väljer Katja Viklund till ny ledamot.

 

Val. Ny ersättare i arvodeskommittén
Regionstyrelsen väljer Jan Svensson till ny ersättare.