Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningarna mår som invånarna i jämförbara kommuner

Publicerad 2018-12-12 09:22
Resultaten för hälsa och levnadsvanor på Gotland är i stort sett i nivå med riket. Där vi ser små skillnader är resultaten i nivå med jämförbara kommuner.

I början av året fick drygt 2 000 personer på ön frågan om att svara på en enkät om sin hälsa, ”Hälsa på lika villkor”. Resultatet, som presenteras i dag, visar att gotlänningar mår och lever i  stort sett på liknande sätt som invånare i resten av Sverige.

Gotlänningarnas hälsa och levnadsvanor skiljer sig inte nämnvärt från befolkningen i övriga Sverige. Den tolkningen görs utifrån statistisk analys av resultaten med värdering av vilka skillnader som bedöms vara statistiskt säkerställda och inte bero på slumpen. Utifrån sådan analys ser vi några mindre skillnader i jämförelse med riket. Dessa mindre skillnader avser att det i jämförelse med riket är vanligare att män på Gotland har övervikt eller fetma (sammanslaget), att kvinnor har fetma och att män snusar. De skillnaderna syns däremot inte när Gotland jämförs med jämförbara kommuner inom kommungruppen ”mindre stad/tätort” i Sveriges Kommuner och Landstings indelning. 

Däremot syns skillnader i upplevelse av otrygghet, både i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Här upplever kvinnor och män på Gotland en lägre grad av otrygghet.

I jämförelser mellan kvinnor och män på Gotland syns vissa skillnader ifråga om hälsa och levnadsvanor. Män upplever sin hälsa som bättre än vad kvinnor gör. Det är vanligare att kvinnor än män upplever stress, nedsatt psykiskt välbefinnande, huvudvärk och migrän, ångest, trötthet, sömnbesvär, har försökt ta sitt liv, utsatts för kränkande bemötande/behandling och otrygghet.

Det är däremot vanligare att män har övervikt och dålig tandhälsa jämfört med kvinnor på Gotland. Andelen personer som saknar socialt stöd är också större bland män än bland kvinnor. Det är vanligare att män, än kvinnor, äter lite frukt och grönsaker, har låg fysisk aktivitet, har riskbruk av alkohol och snusar.

Enkätunderlaget är för litet för att kunna visa på säkra resultat för personer som inte definierar sig som man eller kvinna. Däremot vet vi från olika nationella studier att upplevelse av dålig hälsa, och levnadsvanor som inte främjar hälsa, är vanligare i minoritetsgrupper än i totalbefolkningen. På Gotland kan vi, liksom i riket, se av befolkningsenkäten att det finns ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor utifrån bland annat utbildningslängd och hushållsinkomst.

Glädjande är att vi nu kan se att det skett en minskning av rökningen i befolkningen, både bland män och bland kvinnor under de senaste sju åren. 

- Resultaten är inte förvånande enligt Veronica Hermann, strateg inom folkhälsa och välfärd. De stämmer rätt väl med tidigare resultat. Glädjande är att vi nu ser att det enträgna arbetet att förebygga och minska rökning på ön har haft effekt.

När det gäller psykisk hälsa visar resultatet i enkäten att en del faktorer förändrats över tid, sådana faktorer som kan påverka den psykiska hälsan på ett negativt sätt bland kvinnor. Det handlar då om ökad förekomst av stress, trötthet, huvudvärk, sömnbesvär, ångest och otrygghet. Bland män ses en ökad förekomst av huvudvärk och trötthet.

- Psykisk hälsa är ett viktigt område att fokusera på för att förbättra folkhälsan, enligt Hermann. De resultat vi ser gällande stress, trötthet och så vidare understryker ytterligare vikten av att fortsätta arbetet i hela samhället, med exempelvis inkludering och att bryta ensamhet. Region Gotland behöver fortsätta det pågående arbetet med handlingsplanen som finns för främjande av psykisk hälsa och programmet för förebyggande av självmord. Fortsatt fokus och arbete både inom Region Gotlands förvaltningar och i civilsamhället behövs för att stödja gotlänningar till hälsofrämjande levnadsvanor.
 

Här hittar du ytterligare information om folkhälsostatistik