Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland klättrar i SKL:s skolranking

Publicerad 2018-12-11 14:34
Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat årets Öppna jämförelser av grundskolan. Gotland hamnar där på plats 88 när 290 kommuner jämförs med fokus på elevernas kunskapsresultat.

De sammanvägda resultaten består av olika nyckeltal som mätts under läsåret 2017/18: andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, det genomsnittliga meritvärdet, andel elever som är behöriga till yrkesprogram, andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik och andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska[1].

I förra årets ranking hamnade Gotland på plats 108 i det sammanvägda resultatet för Gotland. Sammanfattningsvis kan konstateras att något fler än föregående läsår i årskurs 9 når kunskapskraven i den kommunala grundskolan, att meritvärdet (betygspoängen) ökat och att andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökat något sedan förra mätningen. Gotland sticker ut på ett positivt sätt när det gäller andelen elever i årskurs 6 med lägst betyg E i svenska och matematik. Där tillhör kommunala grundskolan på Gotland de 25 procent ”bästa” kommunerna i landet.

I rapporten får man reda på att 76 procent av eleverna i årskurs 9 på Gotland (inklusive nyinvandrade) uppnådde kunskapskraven i alla ämnen under föregående läsår vilket kan jämföras mot rikets andel som var 75,5 procent. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 på Gotland (med nyinvandrade elever medräknade) var 226,6 betygspoäng, vilket är en ökning mot föregående läsår då siffran var 217,8. Rikets meritvärde läsåret 2017/18 var 228,7.

När det gäller andel av eleverna i årskurs 9 på Gotland som var behöriga till yrkesprogram vid utgången av läsåret 2017/18 var det 81,9 procent. Detta kan jämföras mot riket där andelen var 84,4 procent (inklusive nyinvandrade). Andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik är 92,5 procent vilket kan jämföras mot rikets andel som var 89,5 procent. Andel elever i årskurs 6 med lägst betyg E i är 94 procent och rikets andel var 94,4 procent.

Resultaten i årets öppna jämförelser är redan kända av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer


[1] utifrån modellberäknat värde