Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-12-11 14:21
På det sista mötet för den här mandatperioden behandlades bland annat en överenskommelse med socialnämnden om ”Trygg och effektiv utskrivning” och en rapport om att psykiatrin fick gott omdöme av IVO efter en inspektion.

Överenskommelse “Trygg och effektiv utskrivning”
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde en reviderad överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden avseende ”Trygg och effektiv utskrivning”.

- Målsättningen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt, säger avgående nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Överenskommelse avser att förebygga behov av sluten vård och stödja hemgång för patienter som vid utskrivning från den slutna vården bedöms ha behov av fortsatta insatser från socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Gott omdöme efter inspektion av psykiatrin
I augusti månad genomförde Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) en tillsyn avseende tvångsåtgärder vid psykiatrins heldygnsvård. Beslutet efter inspektionen har kommit och verksamheten får mycket positiva omdömen, rapporterade hälso- och sjukvårdsdirektören.

Följande ställningstagande finns i IVO:s beslut:

  • I verksamheten bedrivs kvalitetsarbete som ger förutsättningar att begränsa användningen av tvångsåtgärder.
  • Det görs systematisk egenkontroll av tvångsåtgärderna fastspänning, avskiljning och läkemedelsbehandling med tvång i syfte att upptäcka och åtgärda brister.
  • Kravet på god vård beaktas vid långvariga fastspänningar.
  • Verksamheten uppfyller kravet på att lämna uppgifter till Socialstyrelsens patientregister.
  • Vårdgivaren beaktar barnets bästa samt undviker att tvångsvårda barn tillsammans med vuxna.

Ekonomirapport efter november månad
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, informerar om att det ekonomiska resultatet efter november månad.  Periodens avvikelse är – 44,5 miljoner kronor vilket är en försämring med cirka 14 miljoner sedan oktober månad. Efter november månads utfall är nettokostnadsutvecklingen 4,6 procent och den externa kostnadsutvecklingen 4,9 procent.

Kostnaden för hyrpersonal fortsätter att minska med 13 procent jämfört med samma period 2017. Kostnaderna för utomlänsvård och förskrivna läkemedel fortsätter öka. I samband med bokslut kommer ytterligare intäktsposter att komma till i form av statliga stimulansbidrag och läkemedelsrabatter.