Kontakt

Socialtjänst och omsorg

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: registrator-son@gotland.se, omsorgsjobb@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på vuxen tjej och flicka i en soffa

Vad kan du jobba med hos oss?

På socialförvaltningen kan du arbeta i många olika roller. Nedan kan läsa om några av våra yrken. Vad passar dig?

Som undersköterska kan man arbeta inom olika verksamheter, gemensamt är att du får livet att fungera för människor som av olika anledningar behöver hjälp med sådant som de inte klarar själva.

Är du inte utbildad undersköterska arbetar du i rollen som boendeassistent.

Här kan du jobba

 • Följande arbetsplatser kan en undersköterska arbeta på inom socialförvaltningen: Särskilt boende för äldre
 • Demensboende
 • Korttidsenheten
 • Hemtjänst
 • Hemtjänst natt
 • Hemsjukvård
 • Omsorgen om funktionsnedsatta

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som undersköterska på socialförvaltningen krävs det att man genomfört en gymnasieutbildning inom vård- och omsorg eller annan likvärdig utbildning med godkända betyg.

Möjliga karriärvägar
Som utbildad undersköterska kan du fortsätta att utvecklas inom yrket. Här kommer några exempel:

 • Specialistundersköterska med olika inriktningar inom demens, äldre, palliativ vård, välfärdsteknologi
 • Silviasyster
 • Durewallinstruktör
 • Utökat ansvar inom tjänsten i något du är bra på exempelvis:
  - Planerare
  - Hygienombud
  - Anhöriglänk
  - Instruktör första hjälpen till psykiskt hälsa
  - Administratör nyckelgömmor
  - BPSD-administratör (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar

Som fysioterapeut är du expert på sambandet mellan rörelse och hälsa. Du hjälper människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada.

Dina arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

Hos oss deltar du som fysioterapeut aktivt i vardagsrehabilitering samt planerar och leder denna tillsammans med arbetsterapeut. Du bedömer fortlöpande patientens funktion och resurser samt för journalanteckningar över detta. Du ansvarar även för att kvalitetsutveckla rehabiliteringen.

Här kan du jobba
På följande arbetsplatser inom socialförvaltningen kan en fysioterapeut arbeta:

 • Särskilt boende för äldre (via hemsjukvården)
 • Demensboende (via hemsjukvården)
 • Korttidsboende (via hemsjukvården)
 • Hemsjukvård i ordinärt boende

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som fysioterapeut på socialförvaltningen krävs det att du läser fysioterapeutprogrammet, vilket motsvarar tre års heltidsstudier på 180 högskolepoäng.

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som fysioterapeut.

Möjliga karriärvägar
Efter utbildningen till fysioterapeut kan du läsa vidare och exempelvis ta en masterexamen och bli specialist inom lämpligt område. Därefter kan du även läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen.

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar

 

Som sjuksköterska på socialförvaltningen varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

Som sjuksköterska deltar du aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Du bedömer fortlöpande patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Du ansvarar även för att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre
 • Demensboende
 • Korttidsboende, där det finns sjuksköterska dygnet runt
 • Hemsjukvård, som inkluderar dagtid, kväll- och natt samt LSS
 • Resursteamet
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska på kvalitets- och utvecklingsenheten

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som sjuksköterska på socialförvaltningen krävs det att du läser sjuksköterskeprogrammet vilket motsvarar tre års heltidsstudier, 180 högskolepoäng.

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som sjuksköterska.

Möjliga karriärvägar

Som sjuksköterska kan du fortsätta att utvecklas inom yrket, här kommer några exempel:

 • Distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre
 • Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård (främst inom LSS).
 • Silviasjuksköterska

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar

 

I rollen som arbetsterapeut varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

Hos oss deltar du som arbetsterapeut aktivt i vardagsrehabilitering samt planerar och leder denna tillsammans med fysioterapeut. Din roll är att fortlöpande bedöma patientens funktion och resurser, behov av hjälpmedel och föra journalanteckningar över detta. Du ansvarar även för att kvalitetsutveckla rehabiliteringen.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre (via hemsjukvården)
 • Demensboende (via hemsjukvården)
 • Korttidsboende (via hemsjukvården)
 • Hemsjukvård i ordinärt boende

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som arbetsterapeut på socialförvaltningen krävs det att du läser arbetsterapeutprogrammet vilket motsvarar tre års heltidsstudier, 180 högskolepoäng.

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som arbetsterapeut.

Möjliga karriärvägar
Efter utbildningen till arbetsterapeut kan du läsa vidare och exempelvis ta en masterexamen och bli specialist inom lämpligt område. Därefter kan du även läsa på forskarnivå och nå en licentiat- eller doktorsexamen.

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar.

 

Som ledare i Region Gotland är du en förebild genom att engagera och inspirera medarbetarna till goda arbetsinsatser. Uppdraget som enhetschef hos oss innebär att du driver och utvecklar samt ansvarar för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat.

Här kan du jobba
Som enhetschef hos oss kan du arbeta inom någon av våra avdelningar:

 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Särskilt boende
 • Individ- och familjeomsorg
 • Myndighetsavdelningen

Utbildning
För att arbeta som chef inom socialförvaltningen ska du ha en eftergymnasial utbildning. Nivån på din examen kan vara både kandidat- och magisternivå. Det finns en möjlighet för dig som inte har eftergymnasial utbildning att i vissa fall bli behörig som chef genom att komplettera med enstaka kurser på högskolenivå. Exempelvis:

 • Ledarskap och organisation 15 hp
 • Kvalitet 15 hp
 • Socialt arbete 15 hp
 • Ekonomi 15 hp

Möjliga karriärvägar
Socialförvaltningen har chefer på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå, så det finns goda möjligheter att utvecklas och vara chef på olika nivåer.

Region Gotland erbjuder chefer ett antal interna utbildningar som syftar till att stärka dig i din chefsroll och ge dig kunskaper som ska underlätta för dig i ditt arbete.

För dig som inte är behörig chef idag finns möjlighet till den interna utbildningen Vägen till ledarskap.

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar.

 

Som socionom på socialförvaltningen varierar arbetsuppgifterna beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Du kan bland annat jobba som:

 • Socialsekreterare
 • Handläggare för beslut inom SoL-, LSS- och HSL-insatser. Familjehemssekreterare
 • Familjerättssekreterare
 • Familjebehandlare
 • Behandlare inom beroendevården
 • Utvecklingsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Här kan du jobba
Som socionom arbetar du vid någon av verksamheterna inom avdelningen individ- och familjeomsorg eller myndighetsavdelningen.

Utbildning
För att kunna arbeta som socionom på socialförvaltningen krävs det att du genomfört en socionomutbildning.

Möjliga karriärvägar
Som socionom kan du fortsätta att utvecklas inom yrket, här kommer några exempel:

 • 1:e socialsekreterare/handläggare
 • Samordnare
 • Enhetschef
 • Verksamhetsutvecklare
 • Processledare
 • Metodstödjare i olika arbetsmetoder

 

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar.

 

Som stödpedagog hos oss arbetar och medverkar du som baspersonal i det vardagsnära arbetet och du har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling. Du har ett specifikt uppdrag i att stödja brukare/kunder i att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv samt deras kontakter i olika sociala sammanhang.

I din roll är du drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och du har en handledande funktion till kollegor när det gäller planering, uppföljning, dokumentation och måluppfyllelse.

Här kan du jobba
Som stödpedagog arbetar du vid någon av verksamheterna inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Stödpedagogstjänster kommer att utannonseras och kunna sökas efterhand de inrättas.

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som stödpedagog på socialförvaltningen krävs det att man genomfört en utbildning enligt något av följande tre alternativ:

 • Genomförd yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog som omfattar minst 200 yh-poäng (dvs två terminers heltidsstudier).
 • Högskoleutbildning motsvarande 60 hp (dvs två terminers heltidsstudier). Utbildningen skall då ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
 • En kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall även då ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.

Möjliga karriärvägar
Då befattningen är nyinrättad inom Region Gotland finns ännu inga utarbetade karriärvägar. Men efterfrågan på stödpedagoger kommer vara god framöver.

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar.