Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Avgående ordförande om ekonomin och tiden som varit

Publicerad 2018-12-05 16:56
På onsdagen samlades politikerna i socialnämnden till möte. På agendan stod bland annat sociala företag och nämndens ekonomi inför nästa år.

 

Ekonomin
Socialnämnden beslutade att godkänna den budgetfördelning som förvaltningen gjort för 2019. Politikerna var också eniga om att de redan i februari vill ha en ekonomisk lägesrapport av tjänstemännen. Om det redan då finns tecken som tyder på att budgeten är svår att hålla vill nämnden ha förslag på åtgärder.
– Det är viktigt att så tidigt som möjligt kunna sätta in de åtgärder som behövs, säger socialnämndens avgående ordförande Håkan Ericsson (S).

Verksamhetsplan
Socialnämnden antog verksamhetsplanen för 2019. Diskussionen före beslutet handlade bland annat om att ännu tydligare lyfta ekonomin.
– Vi har självklart haft kravet om en ekonomi i balans i verksamhetsplanen tidigare. Nu lyfte vi upp det som första punkt bland våra mål. En ekonomi i balans och brukarfokus ska prägla vår verksamhet, säger Håkan Ericsson och fortsätter:
– Vi skrev också in i målen i verksamhetsplanen att vi ska arbeta för en jämnare könsfördelning och mångfald bland våra medarbetare.

Sociala företag
De sociala företagen Suderviljan, Återanvändarna och Lövsta kooperativet kommer från och med den 1 januari 2020 inte längre att få något stöd från regionen. I nuläget får företagen stöd i form av handledare och lokalhyra. Nämnden menar att förvaltningens ekonomiska läge, samt att uppdraget inte överensstämmer med socialtjänstens uppdrag, gör att stödet ska upphöra.

Förslag på ny yrkestitel
Politikerna i nämnden gav under förra mötet förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för att förbättra bemanningen inom hemtjänsten. Listan presenterades på dagens möte.

Den innehåller bland annat förslag på en ny yrkestitel, arbetsnamnet är serviceassistent. Serviceinsatser, som städning och inköp, kräver inte omvårdnadsspecifik kompetens. En ny yrkestitel skulle kunna öppna för nya grupper att jobba inom hemtjänsten. Samtidigt skulle undersköterskor och boendeassistenter kunna fokusera på de kvalificerade omvårdnadsuppgifterna. En uppdragsbeskrivning håller på att tas fram.