Kontakt

Polhemskolan
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 F (A-huset)
621 39 Visby
Hitta till Polhemskolan - karta

Telefonnummer skola/fritids

  • Förskoleklass: 070-788 77 88
  • Åk 1-3: 070-788 77 95

Rektor
Henrik Hammarskjöld
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

bitr rektor
Cecilia Magnussom
Tfn 0498 - 26 94 89
E-post: cecilia.magnusson@gotland.se

Sabine Andersson-Buskas
Tfn 0498 - 26 94 90
E-post: sabine.andersson-buskas@gotland.se

Skoladministratör
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Polhemskolan

Polhemskolan arbetar tillsammans med SWEDSED för att utveckla arbetet kring skolans profil, en Hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de Globala målen. I detta samarbete bidrar SWEDESD med lärande och utbildning för hållbar utveckling vilket innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och goda inlärningsmiljöer för att möjliggöra för elever och personal att utveckla sitt lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid. Vi använder oss också mycket av Fenomenalens utbud och nyttjar deras resurser i undervisningen men också deras fortbildningar och dialoger kring den Globala skolan. Som ett led i arbetet kring hållbar utveckling ansöker vi också nu under våren 2020 om Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

I arbetet kring Hållbar utveckling ligger fokus på att få in detta arbetssätt som en naturlig del i all undervisning och verksamhet. Detta då den 17 globala målen har en spridning över alla skolans ämnen. Här handlar det mer om att få eleverna att se sitt liv och sitt agerande i olika perspektiv än att lära sig mer om de specifika målen. Vad vi gör i det lokala här på Gotland och hur det påverkar jorden globalt men också hur det påverkar andra länder, platser och människor lokalt. Arbetet kring en hållbar utveckling handlar mycket om att göra medvetna val i sitt eget liv för att positivt arbeta för en hållbar utveckling både globalt och lokalt. Skola och fritids arbetar med dessa perspektiv genom diskussioner och reflektioner för att ge eleverna möjlighet att själva att ta egna beslut. Vi samarbetar också tillsammans med externa aktörer så som företag och organisationer men också Region Gotland. Detta för att stärka elevernas handlingskunskap dvs vilja att aktivt delta i och utveckla samhället. Här är det demokratiska arbetet i samhället, stat och kommun viktigt då en kunskap kring detta ger dem verktyg att delta i samhällsutvecklingen över tid. Vårt mål är alltså att skapa en skola i samhället som aktivt deltar i olika samarbeten och utvecklingsområden.

Skolans naturvetenskapliga profilering syns både i undervisning och verksamhet. Här använder vi naturen i närområdet och på skolgården som ett klassrum samtidigt som vi rustar skolan för att kunna erbjuda en naturvetenskaplig undervisning i framkant. Vi utnyttjar både utrymmet inom skolans timplan och fritidstiden för att ge eleverna ett ökat intresse för och kunskap inom området.

På Polhemskolan arbetar vi för att alla elever ska bli medvetna, få ett förhållningssätt och kunna resonera utifrån en hållbar utveckling. Vi utgår ifrån de Globala målen i vår undervisning och väver in det i så många delar i elevernas dag som möjligt. Med hållbar utveckling ser vi både i ett lokalt men även globalt perspektiv, där både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv inkluderas. Vi har en utökad timplan mot naturvetenskap och vi varvar praktiskt arbete med teoretiskt. Vår skolskog promenerar vi till kontinuerligt då vi anser att det är viktigt att eleverna får en relation med naturen för att lära sig att tycka om och ta hand om naturen och vår jord. Vi har vänskapsgrupper som är åldersintegrerade grupper på hela skolan för att jobba med "vi-känslan" och får lära mycket av varandra över åldrarna.

I förskoleklass arbetar vi med ett lustfyllt lärande. Målet här är att det vi gör i de styrda aktiviteterna ska de vilja ta med sig in i leken och där utveckla sin kunskap i samspel tillsammans med andra, ett kollegialt lärande. Vi arbetar mycket med språklig medvetenhet med inslag av Bornholmsmodellen. Här är fokus att väcka ett intresse till att vilja lära sig  läsa och intresse för texternas innehåll. Vi arbetar med mattelandet där barnen får sina grundläggande kunskaperna i matematik. Vi arbetar med barnkonvention där vi samtalar, diskuterar och reflektera utifrån barnens rättigheter. Vi arbetar även med de globala målen och vad vi kan göra för att få till ett mer hållbart samhälle. Vi har arbetat med håll Sverige rent och vad vi bör tänka på i naturen.  Allt arbete i förskoleklassen bygger på praktiskt och konkret arbete och material för att alla ska kunna följa med och förstå. Det viktigaste är att få eleverna att tycka att skolan är rolig och få glädje till att vilja gå till skolan och hela tiden vilja  utveckla  sig själva från deras egna förmågor.

I fritids möten med barnen lyfter vi hur vi använder våra material samt vilka material vi använder. Vi pratat tex vid mellanmålet om att vi tar den mat vi äter upp och vi sopsorterar tillsammans med barnen.