Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto på akutmottagningens entré

Därför genomförs en om- och tillbyggnad av akutmottagningen

Publicerad 2018-11-28 09:33
Akutmottagningen på Visby lasarett ska byggas om och till. Den nya akutmottagningen ska ge förutsättningar för rätt vård i rätt tid på rätt plats genom ett säkert, tryggt och effektivt flöde.

- De befintliga lokalerna är inte längre ändamålsenliga. Viss verksamhet sker idag i korridorer och det är bristande sekretess vid anmälan i väntrummet, säger Kajsa Holmström, programansvarig projektledare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Akutmottagningens grunduppdrag är ett tryggt och effektivt omhändertagande av patienter med akut vårdbehov på grund av sjukdom, olycksfall eller katastrofsituation, som inte kan vänta och som kräver sjukhusets specialistresurser.

Vården ska kunna ske i separata flöden för de minst respektive mest akut sjuka. Patienternas integritet ska skyddas genom att bygga lokaler och skapa rutiner som ger hög sekretess inom hela enheten - från anmälan i receptionen till att patienten lämnar akutmottagningen. Patienterna ska kunna vara väl informerade om prioritering och turordning och säkerheten för patienter, anhöriga och personal vid våld- och hotsituationer ska förbättras. Tillbyggnaden görs även för att skapa mer yta på plan 4 och 5 för bland annat intensivvårds- och operationsavdelningen.

Projektnamnet för om- och tillbyggnaden av den gamla, befintliga akutmottagningen går under namnet "Nya Akuten".

- Tillbyggnationen implementeras i projektet för akutmottagningen för bästa kostnadseffektivitet. Nya Akuten ska projekteras och byggas i samverkan med en av Region Gotland upphandlad totalentreprenör. Den kompetens och erfarenhet som finns i näringslivet tas därmed till vara för att få precision i såväl tidplan och budget som genomförande, säger Anders Flodman, projektledare vid teknikförvaltningen.

Region Gotland påbörjar nu upphandlingen av en totalentreprenör för att under 2019 genomföra utredningar och projektering så att slutlig tidplan och budget kan fastställas under slutet av året. Förhoppningen är en byggstart i början av 2020.