Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10

Granskning av förslag till detaljplan för del av Fårö Lauter 1:10, Region Gotland

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2017-06-07, rev 2018-11-14 har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget inkl. handlingar & bilagor har den 30 november 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden i Region Gotland ( §247 2018-11-14) ställts ut för granskning innan antagande enligt plan- och bygglagen. Utställningen avsågs ursprungligen pågå t.o.m. den 6 januari 2019.
 
Med anledning av att sändlistan till det utställda granskningsförslaget saknade en part med väsentligt intresse av förslaget förlängs granskningstiden t.o.m. 20 januari 2019.
 

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan ställa ut förslaget för granskning i minst 3 veckor. Syftet med granskningen är ge berörda parter insyn i förslaget och ånyo möjlighet att påverka det efter samrådsskedet omarbetade förslaget.

Den som inte senast under granskningstiden lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/101510 samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 30 november 2018 t o m 20 januari 2019.

Under samrådsprocessen har planförslaget hanterats med standardförfarande.

Inför granskning har Byggnadsnämndens bedömning ändrats. Förslaget hanteras nu med utökat förfarande för att Byggnadsnämnden anser att:

  • Förslaget står i strid med den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025 som anger att områdesbestämmelser ska tas fram för hela Lautersområdet. Detaljplanearbetet följer direktiven avseende områdesbestämmelsernas upprättande i den fördjupade översiktsplanen. Några faktiska områdesbestämmelser har dock ännu inte tagits fram för varför detaljplanen ej kan anses vara förenlig med översiktsplanens intentioner.

Syftet med planläggningen är att pröva lämpligheten i tillskapandet av tre kompletterande fastigheter för bostadsändamål i skogsmiljö i den södra delen av fastigheten Fårö Lauter 1:10. Samtidigt regleras omgivande skogsmark som natur-mark, totalt cirka 1,6 hektar (ha).

Förslaget innebär att de tre nya tomtplatserna, om minst 2000 m² vardera, placeras kring existerande gläntor i anslutning till befintlig skogsväg, vilken nyttjats för skogsbruk. Angöring sker via den anlagda väg, som servar utbyggt reningsverk. Bebyggelsen ska utformas låg och vara anpassad i form och kulör så att den underordnas sig det omgivande skogs- och hedlandskapet och inte stör landskapsbilden.

Anslutande naturmark regleras som en visuell ene- och skogsbuffert mot det öppna hedlandskapet i öster. För all mark inom detaljplanen gäller att marklov erfordras för trädfällning om trädets stamdiameter överstiger 300 mm.

 

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast den 20 januari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2015/994).

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet. Inför ett eventuellt antagande kommer i granskningen inkomna synpunkter redovisas i ett så kallat granskningsutlåtande.

Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se

 

BYGGNADSNÄMNDEN