Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-11-22 16:12
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 22 november. Bland annat behandlades förslaget till parkeringsstrategi och ett yttrande om Cementas ansökan om utökad täktverksamhet.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Försäljning av fastigheten Tofta Krokstäde 1:229
Regionstyrelsen godkänner köpekontrakt inklusive tilläggsavtal avseende försäljning av Tofta Krokstäde 1:229 till en köpeskilling av 2 575 000 kronor.

Tofta Krokstäde 1:229 är belägen i Tofta södra invid väg 140 med adress Toftavägen 381. De är även kallade Toftastugorna av består av en fastighet om 3493 m2 bebyggd med två byggnader. Klintestugan om 83,5 m2 samt Bingebystugan om 66,1 m2. Byggnaderna är uppförda runt 1970 och är dåligt isolerade och därmed inte lämpade för åretruntanvändning.

Försäljningen har genomförts på marknaden via mäklare.

 

Motion. Förändrad strandskyddsgräns
Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens och regionstyrelseförvaltningens skrivning. Översiktsplanen ska ses över på så sätt att hänsyn tas till cykel- och vandringsleden.

Eric Martell (S) har i en motion till Regionfullmäktige yrkat på att ”Region Gotland verkar för att strandskyddet från LIS-områdets norra gräns i Burgsviks samhälle till Björklunda återfår den sträckning som gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd togs”.

 

Medborgarförslag om att inrätta en s.k. ”Visselblåsarfunktion” (Whistleblower-funktion) för anställda inom Region Gotland
Regionstyrelsen bifaller medborgarförslaget på så sätt att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda en ”Visselblåsarfunktion”. Syftet är att systematiskt stödja och stimulera öppenhet och att medarbetare ska ha möjlighet att komma till tals även i frågor som är besvärande för regionledningen.

Ett medborgarförslag har lämnats in från Tommy Marquart om att en ”visselblåsarfunktion” ska inrättas.

Frågan om det ska finnas en ”visselblåsarfunktion” inom Region Gotland har varit uppe vid olika tillfällen. Det har diskuterats om det behövs en funktion där man anonymt som medarbetare ska kunna lämna synpunkter på till exempel missförhållanden.

För ett antal år sedan, i samband med att man införde en möjlighet för kunder, boende, besökare och företag att lämna synpunkter via regionens hemsida, fanns också funderingar på att införa en motsvarande funktion för medarbetare. Det arbetet avslutades då det ansågs att det redan fanns stora möjligheter för anställda att lämna synpunkter på saker som inte fungerade inom befintliga strukturer.

För medarbetare verksamma inom skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård finns en skyldighet redan idag att anmäla när det sker ett missförhållande som berör patienter/brukare.

För att uppmärksamma såväl missförhållanden som förslag till förbättringar inom verksamheterna är det idag fullt möjligt, även för medarbetare, att lämna synpunkter genom den funktion som finns på regionens hemsida.

 

Aktieöverlåtelse i Gotlands Stuveri AB
Region Gotland antar Destination Gotland AB:s anbud om att förvärva regionens innehav om 1500 aktier i Gotlands Stuveri AB till ett pris om 4 000 kronor per aktie eller sammanlagt 6 000 000 kronor.

Regiondirektören bemyndigas underteckna de handlingar som krävs för att genomföra överlåtelsen.

Region Gotland äger 1 500 (15 brev á 100 styck) aktier i Gotlands Stuveri AB. Anskaffningsvärdet för innehavet redovisas till 210 000 kronor i regionens balansräkning.

Regionfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 192 att Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB skulle avvecklas. Regionstyrelsen hade då redan gett ledningskontoret (regionstyrelseförvaltningen) i uppdrag att förhandla kring försäljning av aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB. Regionstyrelseförvaltningen har nu nått ett förhandlingsresultat, varmed Destination Gotland AB erbjuder sig att köpa regionens innehav för 4 000 kronor per aktie.

 

Fördelning budgetram 2019 – internbudget kultur och fritid
Regionstyrelsen godkänner, efter votering 8-7, ett förtydligande av kultur- och fritidsavdelningens besparingar för 2019 gällande förslagen kring besparingar på bibliotek och integrationsmedel.

 

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat beslut om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.

Vård enligt LRV och LPT beslutas av domstol. Ingen annan vård som beslutas av domstol (kriminalvård) är avgiftsbelagd, inte heller tvångsvård enligt smittskyddslagen. Patienterna som vårdas med stöd av dessa lagar är ofta en mycket utsatt grupp och det finns stor risk att de, på grund av avgiften, hamnar i ekonomisk skuld gentemot regionen trots att vården inte är valbar.

Nackdelar med avgiftsbefrielse är att det kan bidra till att det ses som fördelaktigt att fortsätta under tvångsvård istället för frivillig psykiatrisk vård.

 

Självmordsförebyggande program - revidering
Nuvarande program för förebyggande av självmord för Region Gotland, 2015-2018 förlängs att gälla till dess det är reviderat, dock som längst till 20201231. Arbetet med revideringen påbörjas under andra halvåret 2019.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samband med revideringen av Region Gotlands program för förebyggande av självmord undersöka möjligheten till och eventuellt utforma ett formaliserat samarbete för förebyggande av självmord på Gotland med aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.

Nuvarande program för självmordsförebyggande arbete för Region Gotland gäller från 2015 till 2018. Enligt programmet har regionstyrelsen i uppdrag att planera arbete för revidering av programmet i början av 2019.

 

Inrättande av en miljö- och byggnämnd
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta följande.

  • Fullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnämnden varvid reglementena för byggnadsnämnden respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör att gälla.
  • Val av tretton ledamöter och lika många ersättare i miljö- och byggnämnden för mandattiden 2019–2022.
  • Med byggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region Gotlands föreskrifter, taxor, budget och strategisk plan för 2019 och andra styrande dokument ska framgent förstås miljö- och byggnämnden.
  • Besluten ovan gäller från och med den 1 januari 2019.
  • Miljö- och byggnämnden ska enligt regionstyrelsens närmare anvisningar lämna underlag till årsredovisning avseende byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2018.

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att senast i september 2019 återkomma till fullmäktige med en översyn av för verksamheten berörda föreskrifter och andra styrdokument inklusive reglementet.

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden bereds tillfälle att direkt till fullmäktige senast den 5 december 2018 skriftligen yttra sig över regionstyrelsens förslag. Yttrande inges till fullmäktiges sekretariat.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Reviderad timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen höjs till 1 200 kr från och med 1 januari 2019.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår som en konsekvens av att taxemodellen för verksamheter inom livsmedelslagen ändras, att timtaxan höjs från 1 040 kr till 1 200 kr. Den nya modellen innebär att den fasta avgiften tas bort. Overheadkostnaden behöver då finansieras via timtaxan.

Beräkningen av taxenivå på den enhetliga timtaxan har gjorts med hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.

Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.

 

Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindturbiner - ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
Regionstyrelsen finner att projektet är i linje med Tillväxtprogrammets intentioner samt bidrar till energi och klimatmålen i Region Gotlands energiplan.  Region Gotland medfinansierar projektet Örnkoll – intelligent teknik eliminerar kollisioner mellan stora fåglar och vindturbiner med 16,6 % av projektets totala kostnader, sammanlagt dock högst 500 000 kronor ur anslag 1:1. Finansieringen avser 250 000 kronor ur 2010 års anslag och 250 000 kronor ur 2020 års anslag.

Beslutet avser perioden 20190101–20201231 och beviljas som medfinansiering till den ansökan Energimyndigheten beviljat. Vidare gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor enligt villkorsbilaga. 

 

Tilläggsanslag. Konstgräsplan Säve
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar regionstyrelsen tilläggsanslag med 0,8 mnkr för att bruttobudgetera investering i konstgräsplan. Finansiering sker genom bidrag från Gotlands Fotbollsförbund.

En ny konstgräsplan anläggs för närvarande på Säveområdet. Den totala investeringsutgiften är beräknad till 5,8 miljoner kr. Finansieringen av investeringen sker genom kommunalt investeringsanslag med 5,0 miljoner kr samt med externa bidrag med 0,8 miljoner kr. Det externa bidraget har beviljats genom Gotlands fotbollsförbund.

 

Tilläggsanslag. Investering för ny mobil höghastighetspump för räddningstjänsten
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tekniska nämnden 8 miljoner kronor för att bruttobudgetera investering i en högkapacitetspump till räddningstjänsten. Investeringen finansieras genom bidrag på 8 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Revisionsrapport. Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar
Regionstyrelseförvaltningens skrivelse inges som svar till Region Gotlands revisorer gällande granskningen av regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordning av verksamheten. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet att utveckla styrning och verksamhet och att i arbetet beakta rekommendationer givna i rapporten.

 

Remiss. God och nära vård (SOU 2018:33)
Remissyttrande gällande God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39) lämnas till Socialdepartementet i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

 

Remiss. Uppdrag från Naturvårdsverkets skrivelse att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Regionstyrelsen godkänner, efter votering 7-8, regionstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande med tillägget ”Det är av stor vikt att eventuella ”generella kriterier” blir så tydligt utformade att de bidrar till att balansen mellan bevarande- och exploateringsintressen upprätthålls oavsett lokala förutsättningar”, som överlämnas till Naturvårdsverket. Omedelbar justering.

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra åtgärder för att ytterligare främja utveckling i områden med god tillgång till stränder, utan att de värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna att bygga permanentbostäder.

Region Gotlands bedömning är att de ändringsförslag som Naturvårdsverket föreslår inte kommer att vara till någon hjälp för landsbygdsutvecklingen på Gotland. Region Gotland ställer sig därför bakom Sveriges Kommuner och Landstings genomarbetade förslag till förändringar av gällande bestämmelser avseende utpekande av LIS-områden.

 

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB
Regionstyrelsen beslutar att inlämna upprättat förslag, med redaktionella justeringar, till yttrande till Mark- och miljödomstolen, samt att uppdra till regiondirektören att utfärda en fullmakt till advokat Mårten Bengtsson vid advokatbyrån Åberg & Co, Stockholm, att vara Region Gotlands ombud i målet M 7575-17. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Cementa AB (nedan kallad Företaget) har, vid Nacka tingsrätt, ansökt om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite i bergtäkterna File Hajdar och Västra brottet. Med anledning av detta har Region Gotland lämnats möjlighet att ge synpunkter på deras täktansökan. Den ansökta verksamheten kommer att påverka den kommunala grundvattentäkten vid Dyhagen. I slutet av torrperioden bedöms grundvattennivån bli 4 till 4,5 meter lägre i uttagsbrunnarna jämfört med dagens situation. Detta medför en lägre kapacitet sommartid då vattenbehovet är som störst.

Av ansökan framgår att Företaget ska utföra kompensationsåtgärder avseende dricksvattenförsörjningen. Ett antal alternativ har undersökts. I underlaget ser Region Gotland behov av kompensationsåtgärder samt behov av ytterligare och fördjupade utredningar. Detta menar Region Gotland ska göras innan tillstånd för fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite medges.

 

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att, efter ändringsförslag från Visby centrum, godkänna mål, visioner och åtgärder i parkeringsstrategin, samt att anta parkeringsnormen, med justering för parkeringsplatser för handel.

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23 att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för Region Gotland.

Tekniska nämnden har genomfört ett arbete i enlighet med uppdraget. Nämndens inställning är att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt.

 

Motion. Rättssäkert försörjningsstöd
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad med socialnämndens beslut.

Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår att Region Gotland ser över möjligheterna att införa en automatiserad handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd  i syfte att öka rättssäkerheten och reducera handläggningskostnader. Vidare föreslår Jesper Skalberg Karlsson att alla misstänkta bidragsbedrägerier bör polisanmälas och att obligatoriska hembesök ska göras när någon för första gången söker försörjningsstöd.

Socialnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse. I skrivelsen redovisas hur ansökningar idag hanteras i Region Gotlands E-tjänst samt övriga tekniska hjälpmedel som används, inriktningen på att i allt högre utsträckning få klienter i egen försörjning samt hur bidragsfusk polisanmäls. Vidare redogör förvaltningen för skälen för att invänta utvecklade tekniska lösningar för verksamhetssystem.

 

Uppföljning – God ordning på stan 2018
Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Den allmänna bedömningen är att sommaren 2018 har varit bra. Våld i offentlig miljö har minskat sedan förra året. När det gäller tillslagen  på narkotika ser polisen  ingen minskning i jämförelse med 2017.

 

Information. Projektdirektiv inom länsbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten
Regionstyrelsen godkänner informationen.

Bedömningen är att projekten följer bibliotekslagens skrivningar om önskade och prioriterade verksamheter och att de överensstämmer med och bidrar till att uppfylla Kulturplanens målbilder och strategier för biblioteks- och läsfrämjandeområdet under perioden 2018-2020.

 

Information. Regional samverkan- och stödstruktur (RSS) BarnSam och VuxenSam
Informationen godkänns.

 

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2017-2019 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (övergripande, operativa och förebyggande riktlinjer) för perioden 2017-2019 förlängs att gälla, som längst, till och med 2020-12-31.

 

Justering i bestämmelser för arvoden och ersättningar till regionens förtroendevalda 2019
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att anta:

Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 6 om att ordförande för en samlad miljö- och byggnämnd ska ha en arvoderingsgrad på och ersättas med 60 procent och vice ordförande med 10 % av ordförandearvodet.

Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 7 att ledamöter i det från 1 januari 2019 nyinrättade regionala utvecklingsutskottet ska ersättas med ett fast, årligt arvode om 8 procent.

Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 8 att regionråd har rätt till bilersättning i proportion till sin tjänstgöringsgrad.

Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 5 att respektive parti ska utse en ersättare för ordinarie ledamot i arvodeskommittén, att ersättaren har närvarorätt samt att ersättare endast har rätt till ersättning när denne tjänstgör för ordinarie ledamot.