Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-11-21 14:04
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag den 21 november. Beslut har bland annat tagits om en rad olika satsningar inom ramen för budget 2019.

Antalet tvångsåtgärder inom psykiatrin minskar
I media har det rapporterats att tvångsåtgärden fastspänning av patienter sker under för lång tid på Gotland. Detta uttalande bygger på en felaktig tolkning. De felaktiga uppgifterna i media kom i samband med Justitieombudsmannens (JO) rapport om psykiatriska klinikens rutiner, och där JO kritik avsåg den potentiella längden på en enskild tvångsåtgärd. Psykiatrin följer gällande nationella riktlinjer som säger att en enskild tvångsåtgärd inte får pågå längre än fyra timmar. I själva verket har det aktiva arbetet med att minska behovet av tvångsåtgärder gett bra resultat.
Sedan inflyttningen i de nya lokalerna har fastspänning väsentligt minskat, statistiken följs noggrant. Antalet fastspänningar har minskat tydligt. Övriga siffror ligger relativt konstant.

Antalet långa vårdtider på LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård), det vill säga över tre månader, har minskat. Medelvårdtiden har minskat över hela spektret det vill säga både frivillig vård och tvångsvård.                                               

Psykiatrin dokumenterar alla tvångsåtgärder i en beslutsjournal och är offentliga handlingar som kan kontrolleras av media och allmänheten. Det är viktigt att särskilja på tvångsvård och tvångsåtgärder.
Psykiatrin har i sitt uppdrag att verka för att minska antalet tvångsåtgärder. Antalet patienter som kräver tvångsvård grundar sig helt på samhällsbilden och aktuell lagstiftning, det vill säga om en patient uppfyller rekvisiten i lagen för att bli föremål för tvångsvård. Antalet tvångsåtgärder kan regleras med hjälp av till exempel lågaffektivt bemötande, god vårdmiljö, personcentrerad vård, lokaler, attityder och kultur med mera.

Verksamhetsplan och budget 2019: Fokus på en mer attraktiv arbetsplats och nära hälso- och sjukvård
För 2019 har två prioriterade utvecklingsområden identifierats; det är attraktiv arbetsplats, med god kompetensförsörjning och delaktiga medarbetare samt nära hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten.

Attraktiv arbetsplats
Att öka antalet anställda inom områden där förvaltningen idag är beroende av hyrpersonal är en huvudstrategi. En av yrkesgrupperna som ökat är sjuksköterskor, där vi också ser en klar minskning av inhyrning. Med anställd personal kan vi; öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön för de anställda, säkerställa kontinuitet för patienterna, utveckla och trygga kompetensförsörjningen och bidra till en hållbar och god ekonomi.

Nära hälso- och sjukvård med utgångspunkt från patienten
Flera nationella utredningar har genomförts som pekar på behovet av en omstrukturering av hälso- och sjukvården exempelvis nära och god vård som lämnade sitt andra delbetänkande i juni 2018. Utgångspunkten för omstruktureringen är att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, Att vården i förstahand ska ges som öppen vård. Att den slutna vården kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.

Primärvården spelar en central roll i omställningen till en nära hälso- och sjukvård
Uppdraget till regeringens utredare att arbeta för en omstrukturering mot en mer nära vård ställer inför de närmaste åren stora krav på hur primärvården, andra öppenvårdsformer och den kommunala servicen ska utformas. Primärvården utgör därför ett prioriterat område inom hälso- och sjukvården på Gotland.

Krav- och kvalitetsbok för primärvården är förfrågningsunderlaget enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Förfrågningsunderlaget har utformats med en tydlig ambition att ge ersättning för patientsäkerhet, kvalitet och måluppfyllelse när det gäller tjänstens utförande och med mindre fokus på prestation i form av antal genomförda besök.

Tre områden (tobaksprevention, levnadsvaneinsatser och samtalsbehandling) som fram till och med 2018 varit årsvis finansierade införs som stadigvarande finansierade uppdrag. Uppdraget att tillhandahålla samtalsbehandling finansieras med medel som omprioriteras från annan verksamhet. För att säkerställa framtida läkarbemanning utökas antalet ST-läkare inom primärvården med en tjänst till en kostnad av cirka en miljon kronor. Förutom värdesäkring av individersättningen genom uppräkning med 3,4 procent tillförs därför medel med ytterligare 2,5 miljoner kronor genom en höjning av krontalsbeloppet per listad invånare. Ekonomiskt utrymme avsätts också för att möta kostnaderna för den prognosticerade befolkningsökningen 2019. Sammanlagt tillför nämnden ett extra tillskott om 11,2 miljoner till olika insatser inom primärvården.

Formen för kompensation till privata vårdcentraler för kostnader som inte bärs av egenregin såsom lokalkostnader och allmänna omkostnader ändras från att vara baserad på listningspoäng till att baseras på krontalsbelopp per listad person. Ändringen innebär en höjning av ersättningen för allmänna omkostnader. Ersättningen för privata vårdcentralers lokalkostnader anpassas till gällande självkostnader inom egenregin vilket innebär en sänkning jämfört med 2018. Den summerade nettoeffekten för de privata vårdcentralerna av dessa båda förändringar är positiv.

Årets medarbetarundersökning visar att hälso- och sjukvården tar steg i rätt riktning vad gäller arbetsmiljö
- Vi ser att vi förflyttat oss framåt i de flesta områden, den största förflyttningen har skett inom området arbetsbelastning och samarbetet i arbetsgruppen. Förflyttningen är positiv och vi behöver fortsätt arbetet med att se över arbetsbelastningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar. En tydlig insats när det gäller samarbete i arbetsgrupper är utbildningen i konflikthantering.

Årets medarbetarundersökning är en mindre omfattande mätning utifrån undersökningen som genomfördes hösten 2017. Mätningen ska vara en hjälp i det pågående arbetet med att genomföra de upprättade handlingsplanerna.

Varje chef presenterar resultatet per enhet eller arbetsgrupp och efter det ska alla handlingsplaner ses över. Alla har sina egna utmaningar; Är ni på rätt väg? Är det något ni ska förändra, ta bort eller lägga till? 

Månadsrapport efter oktober
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, informerar om att det ekonomiska resultatet efter oktober månad.  Periodens avvikelse är –30,5 miljoner vilket är en försämring med cirka 5 miljoner sedan september månads uppföljning. Efter oktober månads utfall är nettokostnadsutvecklingen 4,3 procent och den externa kostnadsutvecklingen 4,7 procent. Kostnaden för hyrpersonal fortsätter att minska, totalt för perioden har kostnaden minskat med 8 miljoner jämfört med samma period 2017. Kostnaden för förskrivna läkemedel fortsätter att öka.

Hälso- och sjukvårdsnämnden begäran om tilläggsanslag för 2018 med 35 miljoner avslogs av regionfullmäktige i måndags.

- Beslutet är olyckligt. För att nå ett nollresultat krävs åtgärder som kan få långtgående konsekvenser om de genomförs. Totalstopp för hyrpersonal, avstå från lufttransporter, inga inköp av kostsamt förbrukningsmaterial skulle innebära påtagliga följder för vårdens innehåll, uppdraget att ge en god vård samt innebära stora påfrestningar för de egna medarbetarna. Dessutom kan det bli betydligt dyrare på sikt, säger nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).