Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny VA-plan skapar förutsättningar för Gotland att växa

Publicerad 2018-11-21 13:05
Den nya VA-planen (vatten- och avloppsplanen) baseras på den VA-strategi som beslutades 2017 till följd av ökat behov av vatten. Den nya VA-planen bygger på en etablerad metod som används med framgång av flera kommuner i landet.

Den nya VA-planen har Region Gotlands översiktsplanering som utgångspunkt. Den sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark för olika typer av exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.

Arbetet med den nya VA-planen har genomsyrats av grundlig analys och gediget detaljarbete med målet att både beskriva en övergripande bild av planen och vara en konkret handlingsplan att arbeta efter gällande drift, underhåll, innovation och förnyelse. Detta för att säkerställa vatten och avloppsnätet idag och skapa möjligheter för utbyggnad utifrån geografiska och ekonomiska ramar inkluderat beaktande av effekter av framtida klimatförändringar.

- Vattensituation 2016 fick oss att tänka till och författa en strategi som nu fått sin plan baserat på en etablerad metod. Regionens översiktsplanering har varit vägledande i arbetet med planen och dess delplaner. Vi är övertygade om att den nya VA-planen skapar goda förutsättningar för att både säkerställa nuvarande vatten och avloppsnät samt öka tillgängligheten till vatten och avlopp, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på teknikförvaltningen inom Region Gotland.

Följ vidare information från december på www.gotland.se/18274