Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-11-21 15:30
Idag den 21 november har barn - och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat att öppna en ny grundskola i Visby: Polhemsskolan och fastställt sin internbudget för år 2019.

Under sitt sammanträde fastställde nämnden utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för år 2019. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året, de prioriterade utvecklingsområdena samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena.

Prioriterade utvecklingsområden för det kommande året är bland annat arbetet med en likvärdig och tillgänglig utbildning, att fortsätta utveckla värdegrundsarbetet i skolan, att trygga kompetensförsörjningen och utveckla arbetsmiljön, att tydliggöra medarbetares och chefers ansvar för skolans kärnuppdrag samt att vidareutveckla arbetet med integration och etablering av nyanlända.

Visby får ny grundskola – Polhemskolan

BUN beslutade idag att starta en ny skola: Polhemsskolan, i kvarteret Hackspetten i Visby från och med höstterminen 2019. Skolan kommer att vara enparallellig från förskoleklass upp till årskurs 6 med fritidshem. Polhemskolan kommer att etableras i tidigare Christopher Polhemsgymnasiets lokaler och ska ingå i elevupptagningsområdet för Norrbacka och S:t Hans skolområde. Skolan kommer att vara profilerad mot naturvetenskap och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Starten av Polhemskolan sker mot bakgrund av att Visby växer.

Nämnden har också beslutat att ändra elevupptagningsområden för Södervärnskolan och Lyckåkerskolan för läsåret 2019/20. Detta för att göra plats för Lyckåkersskolans mellanstadieelever på Södervärnsskolan och göra Lyckåkerskolan till en skola från förskoleklass upp till årskurs 3. Motivet till beslutet är trångboddhet.

Nämnden beslutade om budget för år 2019

BUN fastställde idag sin internbudget för 2019 som omsluter cirka 1,1 miljard kronor. Beslutet innebär bland annat att barn- och elevhälsans budget förstärks med 500 000 kronor och studie- och yrkesvägledningen med en miljon kronor.

Genom den nu beslutade budgeten för 2019 verkställs besparingar på sammanlagt 15,7 miljoner kronor beslutade av regionfullmäktige. Bland annat genom att förskolan får ett generellt sparbeting på två miljoner kronor och fritidshemmen en generell besparing på en miljon kronor. För avdelningen grundskola minskas budgetramen för landsbygdsstödet. Kvalitets- och utvecklingsavdelningen får en minskad budget till riktade insatser och kompetensutvecklande insatser.

Nämnden ändrar modell för resursfördelningen

BUN beslutade idag att från och med budgetåret 2019 tillämpa SCB:s riksmodell som grund för socioekonomisk resursfördelning i förskolan och skolan. Socioekonomisk resursfördelning innebär att kommunen fördelar pengar till skolorna utifrån deras elevsammansättning - till exempel utifrån elevens kön, vilken utbildningsnivå som elevernas föräldrar har, hur länge eleverna har bott i Sverige. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar mellan skolorna.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser