Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-11-20 15:07
Idag den 20 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin internbudget för kommande året.

GVN fastställde idag sin internbudget för 2019 som omsluter närmare 300 miljoner kronor. Budget för gymnasiet har utökats med drygt 1,5 miljoner kronor då antalet elever ökat och blivit 108 fler. Budgetförstärkningar görs för barn- och elevhälsa som utökats med en skolpsykolog. En utredartjänst för avdelningen har även tillsats. Budgeten har utökats genom det av regionfullmäktige beslutade ramtillskott om två miljoner kronor för etableringen av teknikcollege.

Den av regionfullmäktige tidigare beslutade besparingen på 6,5 miljoner kronor verkställs bland annat genom ramminskningar för vuxenutbildningen motsvarande 1,9 miljoner kronor och Gotlands folkhögskola motsvarande en miljon kronor. Detta mot bakgrund av att verksamheten fått utökade statsbidrag.

Nämnden tar över ansvaret för kommunala sommarjobb för ungdomar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sa idag ja till att ta över ansvaret för de kommunala sommarjobben för ungdomar i åldern 13–18 år från socialnämnden från och med år 2019. Detta under förutsättning att de budgeterade medel på 3,1 miljoner kronor förs över från socialnämnden. Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan år 2005 legat hos socialförvaltningen. Arbetsmarknadsenheten, som arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och yrkesvägledning på individnivå vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, anses ha rätt kompetens ta över uppdraget.
 

Nämnden vill bli Kranmärkt

GVN beslutade idag, i enlighet med regionfullmäktiges rekommendation, att ansöka om ”Kranmärkning” av nämnden och nämndens verksamhetsområde och de arbetsplatser och aktiviteter som genomförs i nämndens namn. Märkningen innebär att hela arbetsplatser och de möten och de externa konferenser eller utbildningar som ordnas hålls helt fria från inköpt flaskvatten. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning som Svenskt Vatten står bakom. På Gotland är det teknikförvaltningen som utför Kranmärkningen.

 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn