Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provpumpning i Lojsta

Region Gotland avser att utföra provpumpning av bergborrade brunnar i området vid Stangsmyr i Lojsta och planerar därför att ansöka om tillstånd för detta enligt 7 kap 28 a § samt 11 kap 9 § miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Region Gotland, Teknikförvaltningen höll tisdagen den 11 december ett samrådsmöte om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt inhämtade synpunkter på projektet. Ca 25 personer deltog. Skriftlig inbjudan skickades till alla kända fastighetsägare samt delägare i samfälligheter inom ett teoretiskt influensområde på 1500 m radie från brunnsområde. Inbjudan annonserades även i GT/GA. Ett särskilt samrådsmöte hölls med länsstyrelsen.

Samrådsunderlag som beskriver de planerade åtgärderna och förutsedda miljöeffekter finns under Dokument nedan.

Synpunkter som har inkommit under samrådet har tillsammans med anteckningarna från samrådsmötena sammanställts till en samrådsredogörelse (se Dokument).

Frågan om fortsatt provtagning av grundvatten behandlades av tekniska nämnden den 27 mars 2019. Tekniska nämnden beslutade att tillståndsprövning för provpumpning kan fortsätta enligt VA-plan. Se beslut under Dokument.

Ett extramöte hölls på Linde skola fredagen den 5 april 2019 om provpumpning av grundvatten i Lojsta. Till mötet kallades de 4 fastighetsägare som lämnat in skriftliga synpunkter samt LRF. Syftet med mötet var att förtydliga resultat från äldre provtagningar med mera Se vidare i anteckningar efter mötet under Dokument nedan.

Aktuellt

Region Gotlands tekniska konsult samt juridiska ombud kommer under hösten 2020 att ta fram en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning för provpumpning av grundvattentäkt i Lojstaområdet. När ansökan är färdigställd kommer den att skickas in till mark- och miljödomstolen för prövning. De fastighetsägare som har lämnat synpunkter och deltagit på extramöte samt LRF kommer att informeras per mail när ansökan är färdigställd.

Dokument

Kartor och andra detaljerade uppgifter tas bort från dokument av säkerhetsskäl m.m. Berörda fastighetsägare kan begära att få ut t.ex. kartor från dokument genom att maila till vattentakt@gotland.se. Utskick kommer att ske per post.