Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby Visborg 1:19 samt del av Visborg 1:13 och 1:20 (kv Ljuset och Lyktan)

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2018-10-03 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på

www.gotland.se/detaljplan  fr o m 12 november 2018 t o m 10 december 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg enligt intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby och framtagen strukturplan. Planförslaget föreslår bostadskvarter med en blandning av flerbostadshus och radhus. Här ska också finnas inslag av byggrätter för mer publik verksamhet/centrum-ändamål för stadsdelens behov.

Översiktskarta

Regementsområdet har en tydlig karaktär som är värd att bibehållas vilket innebär att rutnätsindelningen och tallarna ska prägla kvarteren. Några av de befintliga bygg-naderna är särskilt karaktärsskapande och ska i möjligaste mån bevaras. Gemensamhetsytor ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering, gemensamma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Kvartersgator ska integreras i och följa den övergripande rutnätsindelningen för gatunätet.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-bn@gotland.se, senast den 10 december 2018. Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2012/2585).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnads­nämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av Eva Werkelin, planarkitekt, tfn 0498-269195, eller

e-post eva.werkelin@gotland.se

BYGGNADSNÄMNDEN

 

Sidan uppdaterad: 9 november 2018
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?