Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen Lex Sarah-anmäler två ärenden

Publicerad 2018-11-06 13:07
Socialförvaltningen anmäler två händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Misstänkt övergrepp på barn
Ett barn placerat i ett familjehem har lämnat uppgifter om att hen utsatts för övergrepp. När förvaltningen fick vetskap om uppgifterna gjordes en polisanmälan och barnet placerades i ett jourhem.

Socialförvaltningen gör nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det har även framkommit brister i hanteringen av ärendet. Utredarna anser att det inträffade är att betrakta som ett allvarligt missförhållande.

– Ja, vi ser allvarligt på det här. Det vi måste göra nu är att säkerställa att grundliga utredningar av familjehemmen görs och att resultaten av utredningarna gärna analyseras av extern part, säger Hanna Ogestad, kvalitetschef på socialförvaltningen.

Fick vänta för länge på hemtjänst
En brukare ansökte om hemtjänst efter att ha vårdats på Visby lasarett. Enligt förvaltningens riktlinjer har en brukare rätt till hemtjänst inom tre veckor. Efter cirka sex veckor hörde brukarens anhöriga av sig till förvaltningen eftersom brukaren ännu inte fått någon hjälp.

Två dagar efter att de anhöriga hörde av sig fick brukaren sitt första besök. I utredningen konstateras att informationen om brukarens behov inte dokumenterats enligt de rutiner som finns. Brukaren var i stort behov av hjälp i hemmet och händelsen ska därför ses som ett allvarligt missförhållande.

– Verksamheten ska nu se över rutiner och arbetsmetoder för att minska risken för att information försvinner och hjälpinsatser försenas, säger Hanna Ogestad.