Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler engagerade medarbetare

Publicerad 2018-11-01 15:00
Årets medarbetarundersökning visar att Region Gotland tar steg i rätt riktning vad gäller arbetsmiljö och medarbetarengagemang.

Årets medarbetarundersökning är en mindre omfattande mätning utifrån undersökningen som genomfördes hösten 2017. Mätningen ska vara en hjälp i det pågående arbetet med att genomföra de upprättade handlingsplanerna.

- Vi ser att vi kliver framåt i flera index och det är glädjande att se. Vi är på väg i rätt riktning och det är tydligt vart vi ska fokusera våra insatser, säger Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson.

De fokusområden som lyfts ut till årets undersökning är hållbart medarbetarengagemang, psykosocial arbetsmiljö och regionen som attraktiv arbetsgivare. Överlag pekar utvecklingen mot ett förbättrat eller oförändrat resultat.

Många medarbetare känner att de har ett meningsfullt arbete och att de vet vad som förväntas av dem. En rimlig stressnivå och en arbetsplats fri från konflikter är de frågor som gjort de största förflyttningarna framåt sedan förra undersökningen, men som fortsatt är ett utvecklingsområde.

- Många av våra verksamheter upplever höga förväntningar och ett högt tryck från omgivningen vilket kan skapa stress och en osund arbetsmiljö. Att hantera detta i vardagen kräver ledarskap och att våra medarbetare involveras och görs delaktiga i förbättringsarbetet, säger regiondirektör Peter Lindvall.

- För mig och koncernledningen är detta några av de mest prioriterade frågorna, och de insatser vi gör ska vara hållbara över tid. De långsiktiga resultaten kommer inte i en handvändning och därför ska vi hålla i arbetet, fortsätter Peter Lindvall.

På frågan som mäter attraktiv arbetsgivare ”hur troligt är det att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän?” så har resultatet förbättrats.

Medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap för oss i arbetet med en bra arbetsmiljö. Resultatet ger tydliga indikationer på var vi behöver åtgärda problem, men också vad som är bra och kan förstärkas ytterligare, så vi kan göra våra verksamheter ännu bättre.