Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krav på socialförvaltningen efter granskning

Publicerad 2018-10-30 16:29
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat 15 anmälningar om barn, som inte lett till utredning.

Det var i januari i år som IVO genomförde granskningen. Det myndigheten tittade på var 15 anmälningar som inte lett till vidare utredning, så kallade förhandsbedömningar.

IVO:s tillsyn visar att det förekommit brister. Några av de granskade bedömningarna var, enligt IVO, så allvarliga att en fortsatt utredning borde ha gjorts.

I några fall har inte heller socialtjänsten pratat med barnen i samband med förhandsbedömningen. Tillsynen visar också att dokumentationen ibland brister och att det saknas motivering till varför en utredning inte inletts.

– Vi tar till oss IVO:s kritik och kommer att titta närmare på bedömningarna igen. Vi gör en så kallad kollegiegranskning. Det innebär att en kollega går igenom en annan kollegas bedömning, säger Christina Godarve, chef för individ- och familjeomsorgen.

IVO skriver i sitt beslut att socialförvaltningen senast den 7 december ska redovisa vidtagna åtgärder.

¬ När det gäller brister i hur vi dokumenterar och andra tekniska bitar så pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Christina Godarve.

Socialtjänsten har hittills i år hanterat totalt 1550 anmälningar som handlar om barn upp till 12 år.