Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-10-25 16:42
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 25 oktober. Bland annat behandlades budgeten för 2019.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Länsplan för regional transport infrastruktur
Regionstyrelsen beslutar att de ytterligare medel, ca 24,3 miljoner kronor, som tillförts planen för 2018-2021, föreslås fördelas dels på projektet cykelled Västergarn-Klintehamn med 17 mnkr, och dels, för resterande medel ((6,3 mnkr) de åtgärdsområden och enligt den modell för procentuell fördelning mellan målen som planen redan har.

Länsplanerna 2018 – 2029 ska vara fastställda senast 31 december 2018. Regionstyrelsen godkände förslaget till länsplan den 1 februari 2018. Regeringen fastställde ekonomiska ramar under våren och beslutade också att ramjusteringar skulle göras.

Därefter har Trafikverket beslutat om justeringar av länens ramar. För Gotlands del innebär det ett tillskott på cirka 24,3 miljoner kronor.

Alla län tar vart fjärde år fram länsplaner för regional infrastruktur. Det är en del i den statliga infrastrukturplaneringen. För Gotland är det Region Gotland som har ansvaret att upprätta och fastställa länsplanerna. Länsplanen innehåller investeringar i den statliga infrastrukturen och medel som går till att medfinansiera trafikinvesteringar i regionen.

 

Kapitalisering av Gotlands Filmfond AB 2018-2019
Gotlands Filmfond AB beviljas finansiellt stöd till kapitalisering för filminvestering med 1 500 000 kronor för 2018 ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.

Syftet med projektet är att genom kapitalisering säkerställa förutsättningarna för fortsatt verksamhet och att investera eller på annat sätt få utvalda filmproduktioner att spela in film på Gotland. Produktionerna ska om möjligt företrädesvis spegla norra Gotland och/eller spelas in på norra Gotland.

Projektet ska även stödja talanger med medel till projektutveckling inför presumtiva filmproduktioner, dock maximalt med sammanlagt 100 000 kr per år.

 

Rapport kränkande särbehandling
Återrapportering av det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella övergrepp och trakasserier. Regionstyrelsen godkänner informationen.

Regionstyrelseförvaltningen föreslog vid RS 2017/1122 ett antal åtgärder som ska bidra till att regionens förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön stärks ytterligare. Även säkerställa att utsatta medarbetare, brukare och kunder har kännedom om vilka möjligheter som finns för att få stöd och hjälp inom Region Gotland. Förslaget fastställdes och regionstyrelsen gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återrapportera arbetet med de åtgärder som föreslogs av regionstyrelseförvaltningen.

 

Representationsstöd för föreningar 2018
Regionstyrelsen beslutar att:

· Fördelningen av intäkterna från namnförsäljningen av Ica Maxi Arena godkänns.

· Förvaltningen ges i uppdrag att teckna marknadsavtal med respektive förening enligt föreslagen fördelning.

· Förvaltningen ges i uppdrag att se över genomförandet av fördelningen stödet inför kommande år för att anpassa den till rådande organisation.

 

Ny taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
Förslaget till ny taxemodell återremitteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden då modellen inte uppfyller lagkraven enligt Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

 

Överlåtelse av nyttjanderättsavtal från CMP till helägt dotterbolag
Regionstyrelsen godkänner överlåtelsen av nyttjanderättsavtal.

Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 131 att godkänna Nyttjanderättsavtal för kryssningskaj för Copenhagen Malmö Port AB, CMP. Enligt punkt 23.1 i detta avtal har CMP rätt att, efter information och skriftligt godkännande från Region Gotland, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Nyttjanderättsavtalet till bolag vari CMP äger minst 50 procent av kapitalet och rösterna. Detta under förutsättning att CMP går i borgen såväl som för egen skuld som för det övertagande bolagets rätta fullgörande av Nyttjanderättsavtalet under en period av 10 år från att övertagande bolaget inträtt i Nyttjanderättsavtalet.

CMP har bildat ett helägt dotterbolag, Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB, som CMP nu önskar överlåta sina rättigheter och skyldigheter till enligt punkt 23.1.
 

Tilläggsanslag för ombyggnad av Gråboskolans kök
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,8 mnkr för ombyggnad av Gråboskolans kök. Finansiering sker genom regionens eget kapital. Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med ombyggnad av köket. Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar stryks.

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.

 

Tilläggsanslag för ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,9 mnkr för ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Finansiering sker genom regionens eget kapital.

Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med ombyggnad av köket.

Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar stryks.

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.

 

Tilläggsanslag för reservkraft Visby lasarett
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 8 092 000 kr för bruttofinansiering av investering i ny anläggning för reservkraft till Visby lasarett. Finansiering sker genom externt bidrag med 5 900 000 kr samt ur Region Gotlands eget kapital med 2 192 000 kr.

Befintlig reservkraftsanläggning klarar inte att försörja sjukhuset med el för normal verksamhet vare sig vid kortvarigt eller långvarigt elavbrott. Dagens lösning med endast en mottagningsstation som har hög ålder medför mycket stora risker.

 

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner
Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas till regionens revisorer.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC genomfört en granskning av regionens hantering och redovisning av pensioner.

Efter genomförd granskning är bedömningen att regionstyrelsen delvis har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av pensionsunderlag som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundas på att det sker kontroller i regionen men att dessa behöver utvecklas ytterligare och gjorda kontroller dokumenteras. I granskningen noterades vissa mindre avvikelser avseende redovisning i dokumenten årsredovisning 2016 och delårsrapport 2017. Detta har korrigerats i årsredovisningen 2017. Redovisningen bedöms överensstämma med god redovisningssed, efter vissa korrigeringar.

 

Revisionsrapport. Granskning av löner och lönerelaterade avgifter
Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas till regionens revisorer.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC genomfört en granskning av löner och lönerelaterade avgifter. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter är tillräcklig.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen avseende rapportering av löner och lönerelaterade avgifter inte i alla delar är tillräcklig. Som påtalats i tidigare års revisioner bedömer revisorerna att det finns stora brister i den interna kontrollen som inte säkerställer att cheferna attesterar anställdas tid- och avvikelserapporteringar, vilket medför risk för felaktiga utbetalningar.

 

Revisionsrapport. Kris- och katastrofberedskap
Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas till regionens revisorer.

Region Gotland konstaterar att revisorerna bedömer att Region Gotland i allt väsentligt arbetar aktivt med krisberedskap på ett systematiskt vis och kontinuerligt identifierar förbättringsområden. Revisorerna bedömer att Region Gotland genomför betydande delar av förebyggande och planerande arbete i samverkan med framförallt Länsstyrelsen men även övriga relevanta aktörer på och utanför Gotland.

 

Revisionsrapport. Kontroll av legitimation med mera vid anställning och inhyrning
Regionstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämnar det som sitt eget till regionens revisorer.

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och lämplighet. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen brister i att säkerställa en ändamålsenlig kontroll av anställda och inhyrd personal utifrån legitimation, utbildning och lämplighet. Yttrande gällande detta har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.

Vidare gör man bedömningen att det är en klar brist att det inte på ett enkelt och samlat sätt kan erhållas information om vilka inhyrda läkare och sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården vid en angiven tidpunkt samt att det inte har genomförts bakåtriktade kontroller av redan tidigare anställd personal.

 

Förnyat markanvisningsavtal Visby Trasten 5, Länsförsäkringar Gotland
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förnyat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Trasten 5 med Länsförsäkringar Gotland AB.

Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:

-Visby Trasten 5, anvisas till LF för en tid om två år efter antagen detaljplan.

-Ny detaljplan skall upprättas för bostadsändamål samt kontors- och handelsändamål.

-LF ska vid så snart ny detaljplan vunnit laga kraft upprätta en genomförandeplan, som ska redovisa planeringen av hela projektet. Denna skall godkännas av regionen.

-Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande exploateringsavtal/genomförandeavtal mellan parterna.

-LF förvärvar fastigheten så snart ny detaljplan antagits. Priset för fastigheten baseras på värdet av den byggrätt som planen medger och skall bestämmas genom värdering av opartisk värderingsman.

-LF svarar för kostnaderna för ny detaljplan.

 

Avsiktsförklaring Svenska Studenthus
Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Svenska Studenthus i syfte att verka för ett ökat byggande av studentbostäder i Visby.

Svenska Studenthus har skickat en intresseanmälan till regionen avseende mark för byggnation av bostäder. I syfte att verka för ett ökat byggande av studentbostäder har Region Gotland och Svenska Studenthus tagit fram en avsiktsförklaring.

Regionen gör bedömningen att Svenska Studenthus erbjuder studentbostäder som överensstämmer med studenternas behov och regionens uppfattning. Parterna har upprättat en avsiktsförklaring där regionen erbjuder sig att finna lämplig mark för cirka 150 studentbostäder att bebyggas av Svenska Studenthus.

 

Motion. Miljömål gällande transporter
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:

Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som används av samarbetspartners.

Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6.

Vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende lastbilar eller entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5 krav. Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till.

Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning. Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen. Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett fordon som inte uppnår Euro 6.

 

Motion. Ej klara detaljplaner vid markanvisning
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Anna Hrdlicka (M) yrkar i en motion att Region Gotland vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetar klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.

I regionens gällande riktlinjer för markexploatering- och försäljning av mark och fastigheter finns angivet under punkten 3.1 e, att detaljplanearbetet ska ske i nära samverkan mellan regionen och byggherren. För närvarande görs en översyn av regionens riktlinjer, bland annat ovan nämnda riktlinjer, och denna punkt kommer då att kvarstå.

Regionen har vid ett antal markexploateringar arbetat enligt motionens förslag, t ex pågår för närvarande ett sådant arbete på fastigheten Järnvägen 4 i Visby med Gillöga AB. Tidigare har regionen även haft ett samarbete kring arbetet med detaljplanen med exploatörerna på fastigheten Sergeanten i Visby.

AB Gotlandshem har fått en direktanvisning av del av Gråbo 1:8 med förutsättningen att detaljplanearbetet ska ske i nära samarbete med regionen.

 

Motion. Bilfritt på Skeppsbron under sommarkvällarna
Motionen anses besvarad. Tekniska nämnden har gett teknikförvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds.

Tekniska nämnden redogör för de regler som gäller. På en gågata får motorfordon inte föras i genomfart. Om Skeppsbron skulle göras om till gågata måste all trafik till Högskolan, Biblioteket, kongresshallen, hamnen, restauranger, parkeringar, m.m. passera Korsgatan för att komma ut på Hamnplan via Hamngatan. Att göra om Skeppsbron till gågata endast kvällstid bedöms inte vara realistiskt.

Teknikförvaltningen har dock planer på att utöka de gångfartsområden som finns på Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att också omfatta Hamnplan och Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för bl.a. den ökande mängd kryssningsbesökare som förväntas komma under 2018. På ett gångfartsområde får motorfordon föras i genomfart men med total väjningsplikt mot gående och endast i gångfart. Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och eventuella hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.

 

Motion. Se över förutsättningarna för hästsporten, genom anläggningsinventering m.m.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen ska bifallas.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat på att även ridsporten ska inkluderas i den anläggningsstrategi som ska genomföras av kultur- och fritidsavdelningen med start inom kort. Samt att förutsättningarna för ridsport, speciellt avseende ungdomar, utreds.

I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 §117). I tidigare budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall, anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.

I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa önskemål eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är ambitionen att alla idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands idrottsförbund. I detta inkluderas även ridsporten. Ridsporten utövas, precis som motionen säger, till stor del i privatägda lokaler, men det finns även ridhus där Region Gotlands i dagsläget betalar ut driftsstöd. En del av anläggningsstrategin, vad gäller exempelvis ridsporten, är att se över om hur den ska bedrivas i framtiden och hur Region Gotland på bästa sätt kan medverka till det.

 

Motion. Strategi för idrottens anläggningar
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

I en motion yrkar Ulf Klasson, Lena Grund, Frans Brosén och Claes Nysell, samtliga (L), att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för idrottens behov av anläggningar, båda egna och föreningsägda/drivna.

De yrkar vidare att det därefter görs en projektering under 2018 för att på bästa sätt prioritera nyinvesteringar och renoveringar.

I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 §117).

 

Motion. Bredda länsväg 148
Motionen anses besvarad, efter votering 7-8. Arbete pågår enligt intentionerna i motionen.

Eva Nypelius, m.fl. (C) har i en motion yrkat att standarden på väg 148 (Visby-Fårösund) ska höjas och att vägen ska breddas. De yrkar även på att dessa förbättringar ska ingå i Gotlands länstransportplan.

Trafikverket har nyligen påbörjat en åtgärdsvalsstudie för väg 148 (region Gotland medverkar i arbetet), för att se på brister och behov, och för att föreslå åtgärder. Åtgärdsvalsstudien planeras finnas färdig vid årsskiftet 2018/19.

 

Motion. Reglera avfyrande av fyrverkeripjäser och annan pyroteknik Jonas Nicklasson (C)
Regionstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige anser motionen besvarad med förevarande utredning.

Ledamoten Jonas Niklasson har motion den 25 mars 2018 yrkat att regionen utreder möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik till lämpliga klockslag och att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns juridiska möjligheter att införa ytterligare regleringar men att ett införande kräver ytterligare utredning.

 

Motion. Lokal integrationsplikt för nyanlända
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där han föreslår att Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med sin utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att motionen inte är förenlig med Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration som beslutats av Europarådet år 2004:

Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.

Integrationsplikten såsom den beskrivs i motionen är enbart plikter för den nyanlända. Den är därmed inte överensstämmande med gällande integrationsstrategins utgångspunkt om ett ömsesidigt tillmötesgående.

 

Motion. Namnändring av avdelning inom tekniska nämndens verksamhetsområde
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

I en motion till regionfullmäktige yrkar Frans Brozén (L), att tekniska nämnden ändrar namnet på (avdelningen) enheten ”Mark och Stadsmiljö” till ”Mark och landsbygds-/stadsmiljö”.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet och kommit fram till att ett namnbyte inte är motiverat. Den aktuella enheten ”Mark och Stadsmiljö” har i huvudsak uppdrag och åtaganden i områden där Region Gotland är fastighetsägare/väghållare. Uppdragen finns i stads- eller tätortsmiljö, något som gör att enhetens namn kan sägas spegla de uppdrag som enheten har. Ett namnbyte vore dessutom förknippat med stora kostnader då mallar, visitkort, skyltar med mera skulle behöva bytas ut.

 

Motion. Medborgarinitiativ till landsbygdsutveckling vid strandnära områden, s.k. LIS-områden
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

I en motion till regionfullmäktige yrkar Anna Hrdlicka (M) att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för regionfullmäktige.

Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden som låtit samhällsbyggnadsförvaltningen utreda den aktuella frågeställningen.

Att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden, måste ske inom ramen för den översiktliga planeringen. Så något "lokalt utpekande" är inte lagtekniskt möjligt enligt plan-och bygglagen (PBL).

Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i nästa formella översiktsplan borde vara ett LIS-område, men det måste förankras enligt sedvanlig planprocess (samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LIS-område. Med denna bedömning som grund har byggnadsnämnden därefter i beslut avslagit motionens förslag.

 

Motion. Brist på detaljplanelagd mark
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens överväganden. 

I en motion till regionfullmäktige yrkar Lars Thomsson (C) att Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden, samt att Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i de överväganden som byggnadsnämnden gör och utvecklar resonemanget med att detaljplaneläggning visserligen är en viktig del av förutsättningarna för att möjliggöra ett byggande av bostäder, men att inom exploateringsprocessen ryms ett antal andra viktiga delar vilka måste ges prioritet och resurser för att byggandet inte ska försenas.

Det handlar om projektering (markanvisning, markundersökning, upphandling mm) och genomförande (utbyggnad av gator, vatten och avlopp, markanvisning mm). Det är således viktigt att inte enbart fokusera på planläggningen av mark. För Visby pågår för närvarande planläggningen av ett antal stora utbyggnadsområden för bostäder inom Gråbo och Visborg, bedömningen är att dessa utbyggnadsområden tillsammans innehåller mer än
1 000 bostäder. För tätorter utanför Visby har regionstyrelseförvaltningen tidigare i en sammanställning av byggbar planlagd mark, konstaterat att läget är relativt gott inom delar av ön, bland annat har markanvisning genomförts för byggande av bostäder i Hemse och Klintehamn. Ytterligare områden utanför Visby är aktuella för anvisning inom den närmaste framtiden.

När det gäller bostadsbyggandet framöver vill regionstyrelseförvaltningen hänvisa till pågående arbete med revidering av bostadsförsörjningsplanen, ett uppdrag som regionstyrelsen beslutade om 2018-02-01. Inom ramen för denna plan kommer det framtida bostadsbehovet för olika målgrupper och för olika delar av Gotland att hanteras. Denna plan kan sedan utgöra stöd för kommande exploateringsplanering och uppdrag om planläggning.   

 

Motion. Ingen parkeringsbot innan kl 11.00
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Håkan Onsjö(M) har i en motion till Regionfullmäktige yrkat på att bilar som parkeras inom område där parkeringsreglering gäller, inte ska kunna ges parkeringsböter förrän tidigast efter två timmars fri parkering. Det skulle i normalfallet innebära att parkeringsböter tidigast kan ges från kl 11.00. Motiven till den föreslagna förändringen är att den skulle skapa mindre irritation hos invånarna samt att den skulle spara en del arbetstid för parkeringsvakterna.

Tekniska nämnden har redogjort för sin och förvaltningens synpunkter på det aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en förändring som skulle innebära att tiden för parkeringsbevakning förskjuts till kl 11.00 skulle komma att innebära att allmänheten anpassar sitt beteende därefter. Följden kommer att bli att den som parkerar kl 18.00 föregående dag, ställer parkeringsskivan på kl 11.00 kommande dag, vilket skulle innebära fyra timmars fri parkering fram till kl 13.00.

 

Medborgarförslag. En bondes marknad i Visby
Medborgarförslaget avslås.

Birgitta Waldenström föreslår i ett medborgarförslag att regionfullmäktige ska fatta beslutet att upprätta en Bondens marknad i parken vid korsningen Kung Magnus väg och Skolportsgatan. Marknaden skulle innehålla egenodlade grönsaker, frukt och blommor och vara öppen lördagar under sommar och höst. Motiveringen till förslaget är att vi bor i Sveriges trädgård, men handlar ändå grönsaker i livsmedelsbutiker.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det åligger den privata marknaden att, på basis av att det finns en efterfrågan, initiera och utforma ett hållbart initiativ för en Bondens marknad på Gotland. 

 

Medborgarförslag. Beslut om stöd om minst 100 000 kronor till Gotlands Katthem
Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Christina Åkerblad har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår att Region Gotland ska ge Katthemmet i Visby ett stöd på 100 000 kronor. Detta baserat på den verksamhet som bedrivs dels för de hemlösa katterna men även för hur verksamheten jobbar med arbetsträning och andra initiativ för att få människor tillbaka i arbete.

Region Gotland ger ut stöd till föreningar via kultur- och fritidsavdelningen. Där krävs att man är registrerad förening hos Region Gotland. Är man väl godkänd kan man söka visa stöd den vägen. Det finns en mängd olika stöd att söka. Gotlands Katthem uppmanas att i första hand undersöka möjligheten att söka stöd den vägen för sin verksamhet.

 

Anvisning för förtroendevald i Region Gotland
Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till anvisning för förtroendevald i Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med nämndsekreterarnätverket reviderat IT-tjänst för förtroendevalda och involverat detta i en ny anvisning för förtroendevald i Region Gotland inför ny mandatperiod 2019-2022. Anvisningen syftar till att informera om vilka praktiska förutsättningar som gäller för uppdraget samt andra villkor som kan vara bra att förhålla sig till.

Målsättningen med anvisningen är att förtroendevalda på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska ha åtkomst till kallelse, handlingar, protokoll samt annan nödvändig information. Syftet är att uppnå en likhet i all hantering oavsett nämndtillhörighet.

 

Delårsrapport 2018:2 för regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens delårsrapport 2018:2 godkänns.

 

Delårsrapport 2018:2 Region Gotland
Delårsrapporten godkänns. Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget. Detta gäller särskilt hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 253 mnkr. Prognostiserat resultat för året uppgår till 204 mnkr. Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 47 mnkr. 6 av 10 nämnder räknar med underskott jämfört med budget. Det är oroande i ett längre perspektiv då det allra viktigaste för en långsiktigt stabil ekonomi är att verksamheten bedrivs inom den budget som beslutats.

Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 419 mnkr varav exploateringsutgifter på 7 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 720 mnkr vilket är mycket högt i förhållande till hur det sett ut tidigare år.

 

Partistöd 2019
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att  i början av januari 2019 betala ut partistöd till partierna med mandat i regionfullmäktige enligt följande.

Till Moderaterna, 941 927 kronor.

Till Centerpartiet, 1 414 062 kronor.

Till Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 402 344 kronor.

Till Kristdemokraterna, 334 896 kronor.

Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 414 062 kronor.

Till Vänsterpartiet, 672 135 kronor.

Till Miljöpartiet de gröna, 469 792 kronor.

Till Sverigedemokraterna, 604 687 kronor.

Till Feministiskt initiativ, 334 896 kronor.

Regionstyrelsen skall fördela 646 100 kronor enligt beslutade regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället skall avse regionstyrelsen.

Utgifterna för partistöd enligt ovan skall belasta konto 6071.

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland och återkomma med förslag till regionfullmäktige senast i oktober 2019.

 

Tilläggsanslag för överförmyndarnämnden - ökade kostnader för gode män till ensamkommande barn
Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås efter votering 8-7. S, V och MP reserverar sig.

Överförmyndarnämnden har i två olika ärenden tidigare under året begärt tilläggsanslag för ökade arvoden till gode män. Både till följd av att vissa ersättningar inte längre går att återsöka från migrationsverket men också för att ärendevolymen totalt ökat samt prisbasbeloppets utveckling och huvudmännens ekonomiska förutsättningar.

I båda ärenden beslutades att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband med delårsrapport 2 om tilläggsanslag fortfarande var aktuellt.

I budgetbeslutet för 2019 beviljades också ett ramtillskott till överförmyndarnämnden på 500 tkr för ökade arvoden till gode män.

Nämnden har nu gjort en ny bedömning av det ekonomiska läget och beräknar underskottet till totalt 1 000 tkr. Nämnden har 465 tkr i eget kapital som de beslutat att utnyttja och tilläggsanslag begärs med 535 tkr.

Eftersom regionen har ett budgeterat resultat som inte uppgår till 2 procent av nettokostnaden föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.

 

Begäran om tilläggsanslag för att täcka kostnader uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt LSS
Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås efter votering 8-7. S, V och MP reserverar sig.

Socialnämnden har begärt tilläggsanslag på totalt 20 mnkr för att täcka kostnader motsvarande underskott uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt LSS kostnader för personlig assistans.

Regionstyrelseförvaltningen håller med socialnämnden om att villkoren för de här två verksamheterna inte helt styrs av Region Gotland. Både den kraftiga upp och nergången av antalet ensamkommande ungdomar medför en ryckighet i verksamheten som är svår att parera och som medför höga kostnader.

Det budgeterade resultatet för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. Om socialnämnden tilldelas 20 mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,9 procent av nettokostnaden. De finansiella målen är styrande och därför föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.

 

Begäran om tilläggsanslag 2018, hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen föreslår efter votering 8-7 regionfullmäktige att begäran om tilläggsanslag avslås. S, V och MP reserverar sig.

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett tilläggsanslag till driftbudget 2018 på 35 mnkr. Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad -22 mnkr. Helårsprognosen beräknas till -35 mnkr. Det finns flera orsaker till detta, bland annat fler kostsamma vårdtillfällen på fastlandet, fortsatt ökande läkemedelskostnader och ökade kostnader för patientresor. Kostnaderna vägs till viss del upp av riktade statsbidrag.

Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. I nämndens beskrivning av orsakerna till den negativa prognosen är det inte undantagsfall utan snarare ordinarie verksamhet som beskrivs. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inför 2018 förstärkning av budgeten med netto 62,7 mnkr vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent.

Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. Om hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 35 mnkr i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,6 procent av nettokostnaden.

Regionstyrelseförvaltningen anser att de finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade ska gälla och att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande ska avslås.

 

Information. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Konsekvenser av negativ årsprognos för budget 2019
Informationen godkänns.

Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att inför 2019 råder stor osäkerhet gällande statsbidragen, detta gäller såväl läkemedelsbidraget som övriga riktade statsbidrag.

Bedömningen är också att den budgetram som regionfullmäktige beslutat för hälso- och sjukvården inte kommer att till fullo räcka till på kostnadssidan. Framförallt gäller detta för arbetskraftskostnader till dess att oberoendet av hyrpersonalen har minskats ytterligare med betydande belopp samt läkemedelskostnader. För utomlänsvården har hälso- och sjukvården erhållit en ramförstärkning som bedöms räcka om de riktigt kostsamma vårdtillfällena blir färre 2019 än 2018.

 

Tilläggsanslag räddningstjänst 2018
Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås. Budgetkompensation för 2019 tas upp i samband med fördelningen av det avsatta budgetanslaget för personalkostnadskompensation 2019.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 1 137 tkr för år 2018. Nämnden begär även att samma summa ska ingå i budgetramen framåt. I praktiken handlar ärendet därför om ett ramtillskott till tekniska nämnden.

Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år är den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har en positiv prognos men den största delen av överskottet kommer från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet.

Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som tekniska nämnden begärt.

Man kan ändå konstatera att det nya avtalet för deltidsbrandmän inneburit ökade kostnader för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har både inför 2017 och 2018 kompenserats till viss del men inte fullt ut. Det är därmed rimligt att hänsyn ska tas till de kostnadsökningar som uppstått till följd av nytt RiB avtal när fördelningen av den generella personalkostnadskompensationen på 83 mnkr i 2019 års budget ska göras.

Däremot är varken kostnadsökningarna för OB samt storhelgstillägg eller obligatoriska läkarundersökningar kopplade till avtalsförändringar. Dessa kostnadsökningar ska hanteras inom ram.

 

Tilläggsanslag till kollektivtrafiken
Begäran om tilläggsanslag avslås.

Tekniska nämnden har hemställt hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000 kr avseende driften av kollektivtrafikens busstrafik. I skrivelsen anger nämnden att prognosen för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår till 5 750 000 kr mer än budgeterat. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer föranledda av att många barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken. Även kostnader för indexfakturor ökar i snabbare takt än vad som kompenserats i budget.

Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att kompensation för indexökningar beviljats enligt nämndens begäran både 2018 och 2019. Även ytterligare ramtillskott till kollektivtrafiken har beviljats i budget 2019.

 

Tilläggsanslag för minskat statsbidrag enskilda vägar
Begäran om tilläggsanslag avslås

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för minskat statsbidrag för enskilda vägar med 2,4 mnkr. Regionfullmäktige beviljade i budgeten för 2019 ett ramtillskott till tekniska nämnden med 2 mnkr som kompensation för minskade statsbidrag för enskilda vägar.

Region Gotland har en ansträngd ekonomisk situation. En preliminär bedömning av balanskravsresultatet pekar på ett underskott. Regionstyrelseförvaltningens förslag är därför att begäran om tilläggsanslag avslås. 

 

Uppdragsbeskrivning ”Sammanhållen vård för äldre”
Regionstyrelsen beslutar att genomföra uppdraget enligt förslag i uppdragsdirektivet.

Utifrån beslut på RF 2018-06-18, §97 s.46 har ett uppdragsdirektiv tagits fram där syftet är att det ska genomföras en översyn av hur en för patienter och brukare ändamålsenlig sammanhållen organisation för vård och omsorg, för den äldre befolkningen, ska se ut på Gotland.

 

Fördjupad redovisning deponier (förutom Slite deponi)
Tekniska nämndens information är mottagen. En utförlig redovisning ska lämnas i tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2018.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning av efterbehandlingsåtgärder för deponier förutom Slite deponi.

För övriga gamla deponier på Gotland kommer beräkningar baserade på tillförlitliga uppskattningar att tas fram och redovisas i enlighet med rekommendationen när utredningar och undersökningar har skett. I den projektgrupp som tillsatts kommer kalkyler för efterbehandlingsåtgärder vid övriga gamla deponier att beredas.

 

Uppdragsredovisning. Fördjupad analys Slite deponi
Informationen godkänns.

En reviderad beräkning av kostnader för att efterbehandla Slite deponi har gjorts och kalkylen uppgår till totalt 19,3 mnkr. Enligt beräkningen så kommer kostnaderna att bli lägre jämfört med ursprunglig kalkyl som uppgick till 55,0 mnkr. Förklaringen till de lägre kostnaderna är att den äldsta delen av Slite deponi inte ingår i den reviderade beräkningen.

 

Uppdragsredovisning. Utredning politiska sekreterare
Regionstyrelsen beslutar att inrätta funktionen politisk sekreterare med omfattningen fyra tjänster. Funktionen ska träda i kraft den 1/1 2019. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram befattningsbeskrivningar.

I Region Gotland finns i dag inte funktionen politiska sekreterare. Bland de politiska partierna har uppmärksammats att man ser brister i resurser för bland annat egen kommunikation och politisk ärendeberedning varför frågan om politiska sekreterare har aktualiserats.

 

Uppdragsredovisning - Investeringsprocessen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att riktlinjerna ger goda förutsättningar att processen fungerar bättre framåt. Den ger också underlag för att arbeta med de interna förvaltningsprocesserna på ett mer strukturerat sätt.

 

Regional utveckling i Region Gotland
Regionstyrelsen beslutar att inrätta ett regionalt utvecklingsutskott från och med 2019-01-01.

Regiondirektören får i uppdrag att utreda roll- och ansvarsfördelning avseende översiktlig fysisk planering (byggnadsnämnden) och kollektivtrafik (tekniska nämnden), och återkomma med förslag till beslut till budgetberedningen 2019.

Regiondirektören får i uppdrag att utreda organisation och resurssättning för att stärka Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör, och återkomma med förslag till beslut till budgetberedningen 2019.

 

Uppdragsredovisning. Ombyggnad akutmottagning vid Visby Lasarett
Hälso- och sjukvårdsnämndens information är mottagen.

 

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö
Hälso- och sjukvårdsnämndens information är mottagen.

 

Omdisponering budget till Kvarnåkershamns nya vattenverk
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tekniska nämnden medges en utökning av investeringsbudget 2019 för projekt Gotlands vattenförsörjning med 16 mnkr.

Omdisponering med 41 mnkr ska ske från projekt Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns nya vattenverk.

 

Anslag för genomförande av val till Europaparlamentet 2019
Valnämnden beviljas ett anslag med l  571 000 kronor för genomförande av val till Europaparlamentet 2019.

 

Strategisk plan och budget
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 7-7 och ordförandens utslagsröst, att regionfullmäktige antar förslaget till strategisk plan och budget för 2019-2021 med följande justeringar:

Regionstyrelsen får 2,5 miljoner kr (mnkr) för snabbare få igång arbetet med bred förankring av ny regional utvecklingsstrategi, RUS, samt genomförande av tillväxtprogram. Regionstyrelsen får 3,4 mnkr för införande av politiska sekreterare 2019, en ytterligare halvtid oppositionsråd samt införande av ett regionalt utvecklingsutskott.

Tekniska nämnden får 2 mnkr för utökad kollektivtrafik.

Det justerade budgetresultatet, sedan äskanden i följande två ärenden godkänts, blir 59,1 mnkr.

S, MP och V reserverar sig.

Regionstyrelsen föreslår, efter votering 8-7, att fullmäktige ger

  • Regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2019 komplettera  utredningen om för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
  • Regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom Region Gotland.
  • Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden  på vägnätet och minska underhållskostnaderna.
  • Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetberedningen 2019
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
  • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört  med en om-  och tillbyggnad av Alléskolan.

Regionstyrelsen ger, efter votering 8-7:

Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och återuppta förhandlingar för eventuell försäljning av Romabadet och återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i januari.

  • Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera och ta hänsyn till behov av trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i Hemse och Slite.
  • Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till budgetberedningen 2019.

Skattesatsen lämnas oförändrad.

 

Äskande. Avvikelser i barn- och elevvolymer samt begäran om ramförstärkning
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 7-8, regionfullmäktige att äskandet beviljas.

Barn- och utbildningsnämnden har per den 23 augusti gjort en avstämning av barn och elevvolymer inför budget 2019. Avstämningen visar att det är en differens på 207 barn och elever gentemot den prognos som gjordes i februari inför Strategisk plan och budget. Enligt nämndens beräkningar innebär detta en förändring i resursfördelning med 16,4 mnkr i jämförelse med budgetbeslut i juni.

 

Äskande Teknikcollege på Gotland
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 7-8, regionfullmäktige att äskandet beviljas.

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för att öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag, kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad.

 

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnad
Kapitalkostnadsbudget för 2019 och framåt beslutas enligt nedanstående förslag. Driftbudgeten påverkas för 2019 med 8 492 tkr.

Kapitalkostnadsbudget justeras automatiskt endast i de fall nivån på internräntan förändras.

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall. Stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda förutsättningar. Äskandet stäms då av mot den budgetnivå som beslutas i detta ärende. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om förändrad budget för kapitalkostnad ska i förekommande fall tas i samband med beslut om investeringsbudget.

Detta beslut ersätter tidigare beslut.

 

Information. Process för framtagande av nytt styrkort
Informationen godkänns

Enligt Region Gotlands styrmodell ska koncernens styrkortsmål gälla för mandatperiod. Det innebär att nya mål ska arbetas fram för kommande mandatperiod. Nya mål ska beslutas av regionfullmäktige i juni 2019 och gälla från 1 januari 2020.

 

Förändring planeringsprocess
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att:

Processen för investeringsbudget tidigareläggs så att nämnderna beslutar om kommande års budget och plan i februari.

Koncernmöte införs i mars inför dialogmötena.

Arbetsutskottets dialogmöten genomförs i april efter att nämndernas strategiska planer är färdigställda.

Alla nämnder/förvaltningar ska lämna in verksamhetsplan för kommande år i december för gemensam publicering på gotland.se

Förändringarna gäller från 1 januari 2019 utom förändringen av investeringsprocessen som gäller från 1 januari 2020.

 

Låneram och anvisning av eget kapital 2019
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende finansiella transaktioner 2019:

• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor

• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner kronor

• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital.