Kontakt

Särskolans expedition
Besöks- och postadress: Säves väg 10, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 94 52

Anna Levén, rektor för Solbergaskolans grundsärskola, Norrbacka grundsärskola och kompletterande fritidshem, Polhems grundsärskola, samundervisningsgrupper
Telefon: 0498-20 42 64
E-post: anna.leven@gotland.se

Ulrika Forsberg
Skolchef för Särskolans linje och rektor för Wisbygymnasiet gymnasiesärskola, Desideria grundsärskola och kompletterande fritidshem
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Veronica Båtelsson
Skoladministratör
Telefon: 0498-26 94 52, 0737-658 051
E-post: veronica.batelsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anpassad gymnasieskola

Efter avslutad utbildning i anpassad grundskola kan eleven gå vidare till anpassad gymnasieskola. Den anpassade gymnasieskolan är frivillig och vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

På Gotland erbjuds tre av de nio nationella programmen samt det individuella programmet. Det individuella programmet vänder sig till de elever som inte kan följa utbildningen på nationellt program och behöver en utbildning som är mer anpassad. Eleven studerar under fyra år.

I januari varje år kan du som går i år 9 i anpassad grundskola börja söka till den anpassade gymnasieskolan. Ansökan sker på pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren eller på vår expedition. 

Gymnasiesärskolans program

  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för skog, mark och djur
  • Individuella programmet
  • Övriga nationella program är möjliga att söka i annan kommun. Läs mer om programmen

Utöver ovan nämnda program försöker den anpassade gymnasieskolor göra individuella anpassningar tillsammans med eleverna.

Ett underliggande tema på våra utbildningar är hälsa och friskvård. Du har även möjlighet att välja specifika kurser inom det här området inom det individuella valet. Andra möjliga alternativ är gymnasieskolans introduktionsprogram yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Vad ska studierna leda till?

Efter studietiden ska eleven ha fått en bra grund för arbete eller fortsatta studier vid till exempel folkhögskola eller Komvux som särskild utbildning. Studierna hos oss ska också stärka personlig utveckling och bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla elever som går gymnasiesärskolan arbetar utifrån en individuell studieplan där man utgår ifrån förmågor, möjligheter och intressen.

Efter genomförd utbildning ska eleven utifrån sin förmåga klara av att leva ett rikt liv som vuxen med boende, fritid och arbete eller sysselsättning. 

Stöd under utbildningen

Under utbildningen finns tillgång till stöd av skolans resursteam - det vill säga kurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och elevhälsa.