Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på vårdcentralen Hemses entré

Hemse vårdcentral deltar i internationell hjärtsviktstudie

Publicerad 2018-10-17 07:51
Hemse är en av fyra vårdcentraler i landet som deltar i studien där övriga 37 deltagare kommer från slutenvård i Europa och USA.

Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) eller s.k. diastolisk hjärtsvikt är en vanlig sjukdom utan evidensbaserad behandling.

- Det vi vill är att förbättra vården och behandlingen för patienter med denna typ av hjärtsvikt säger  ansvarig prövare på vårdcentralen,  Ann Hovland-Tånneryd, distriktsläkare och medicinsk ansvarig läkare och distriktssköterska Anna Lindström som är koordinator.

Studien, SPIRRIT-HFpEF, inleddes 2017 och beräknas pågå i fem år. Studien är icke-blindad och patienter randomiseras till antingen med spironolakton eller utan spironolakton, utöver standardbehandling. Spironolaktongruppen får läkemedlet förskrivet som vanligt. SPIRRIT-HFpEF är en registerrandomiserad studie (RRCT). Målsättningen med SPIRRIT-HFpEF är att studera om behandling med spironolakton förbättrar överlevnad och minskar sjuklighet hos patienter med HFpEF.

Alla studiedeltagare kommer att följas med fyra kontroller för att säkerställa följsamhet till spironolakton (eller ej i den icke behandlade gruppen) samt kontroll av elstatus (kalium och kreatinin).  

Spironolakton minskar sjukhusinläggning och mortalitet vid systolisk svikt (HFrEF) men har ännu ej bevisats fördelaktigt vid HFpEF. Spironolakton är generiskt och billigt och om det visar sig effektivt även vid HFpEF så kan många patienter hjälpas till låg kostnad för samhället, och det skulle bli den första evidensbaserade behandlingen för HFpEF.