Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hus på Norra murgatan. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Visbys unika värde

Hansestaden Visby upptogs på Unescos världsarvslista i december 1995. Staden är av särskilt stort universellt värde och uppfyller två av de tio kriterier som Unesco satt upp.

För att ett  kultur- eller naturminne ska bli upptaget på världsarvslistan måste det dels vara av enastående universellt värde och dels uppfylla minst ett av tio urvalskriterier som framgår i riktlinjerna för genomförande av Världsarvskonventionen.

Världsarvskommittén motivering till varför Hansestaden Visby är av särskilt stort universellt värde lyder:

Visby är ett framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning.

Hansestaden Visby uppfyller två av Världsarvskonventionens urvalskriterier.

Kriterium 4
Hansestaden Visby är ett utomordentligt exempel på en nordeuropeisk medeltida muromgärdad stad vars medeltida form och funktion från sent 1200-tal som en av de viktigaste Hansestäderna mellan 1161 och 1360 är anmärkningsvärt intakt. Detta återspeglas i den välbevarade stadsmuren, gatunätet, kyrkoruinerna, de medeltida byggnaderna och stadslandskap. 

Kriterium 5
Visby är ett karakteristiskt exempel på en traditionell mänsklig bosättning som har överlevt och vidareutvecklats genom konstant anpassning och förhållning till medeltidens form och funktion. Visby har överlevt som en bebodd stad trots socioekonomiska och kulturella förändringar. Det har resulterat i ett stadslandskap där den medeltida muromgärdade handelsstaden bevarats och kompletterats med tydliga årsringar fram till nutid. Funktionell kontinuitet återspeglas genom att stadens historiska roll som residens och stift stad består samt kommersiella och boende funktioner.

Världsarvsvärde

En obligatorisk retroaktiv världsarvsbeskrivning presenterades vid Världsarvsforum i Visby den 1 oktober 2016 och antogs av Unescos Världsarvskommitté i Kraków 2017. Där beskrivs Hansestaden Visbys unika världsarvsvärde, eller OUV (Outstanding Universal Value).

Det brukar beskrivas som att OUV balanserar på tre likvärdiga ben. Om ett av benen faller så faller alltså hela värdet. De tre benen består av att arvet uppfyller minst ett urvalskriterium, att arvets integritet och autenticitet bevaras och att det finns strategier för skydd och förvaltning av arvet. 

OUV och dess tre ben: urvalskriterier, integritet och autenticitet samt världsarvsstrategi och handlingsplan.

I nuläget finns texten på engelska, en översättning till svenska har påbörjats.