Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vy från Nordergravar mot Snäckgärdstornet i Visby stadsmurs nordvästra utkant. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Världsarv i Sverige

I Sverige finns femton världsarv. Höga kusten är ett naturminne och Laponia är ett så kallat blandat världsarv, det vill säga både kultur- och naturminne. Resterande tretton platser är klassade som kulturminnen.

I Sverige har regeringen gett Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket uppdraget att hantera världsarvsfrågorna. De i sin tur delegerar tillsynen och förvaltningen av respektive världsarv till olika lokala organisationer. Världsarven ägs och förvaltas av både offentliga och privata aktörer, ofta är flera olika aktörer verksamma i arven.

Världsarven styrs inte av någon egen lagstiftning utan täcks av de lagar som behandlar fysisk miljö, till exempel Plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen.

Visby världsarv är med i Nätverket världsarv i Sverige (VIS) som arbetar för en bred förankring av världsarvens värden genom information och utbildning till allmänheten. Nätverket bidrar till att de svenska världsarven kan utbyta kunskaper och erfarenheter i världsarvsfrågor med varandra.

Sveriges världsarv

Fler Svenska arv?

I dagsläget är de arv som finns upptagna på Världsarvslistan inte jämt fördelade geografiskt över världen och de olika kategorierna har stor skillnad i antal representanter. Två av tre arv är belägna i Europa och kulturarven är långt fler än naturarven. Industriminnen och landsbygdsbyggnader är exempel på kategorier som har ont om objekt. Sedan 1990-talet arbetar Unesco med en global strategi för att balansera upp representationen. Om ett nytt arv ska tillföras till listan måste det tillhöra kategorier som i nuläget inte finns representerade i hög grad. Med anledning av detta menar regeringen att Sverige ska vara försiktig med att föra fram nya nomineringar till Världsarvslistan.