Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

100-undersökningen

Vart femte år genomför regionens miljö- och hälsoskyddsinspektörer en undersökning av 100 enskilda vattentäkter på Gotland. Syftet är att översiktligt få reda på statusen på gotländskt dricksvatten som kommer från egen brunn och hur kvaliteten ändras över tid. 

Undersökningen, som fått namnet 100-undersökningen, sker på sensommaren då grundvattennivåerna är som lägst på Gotland och vattentäkterna är slumpvist utvalda.  Fastighetsägare vars brunnar undersöks har gett oss lov att ta ett vattenprov. Vid analysen görs bl.a en mikrobiologisk- och kemisk undersökning för att få reda på förekomsten av bakterier, kväve, salthalt osv. När analysen av vattenprovet är klar får fastighetsägaren reda på svaret.

Bakgrund till undersökningen

Skyddet av grundvattnet är ett prioriterat område inom miljöarbetet på Gotland. Det är ett led i att säkerställa en god dricksvattenförsörjning. Många som bor och driver verksamheter på landsbygden är beroende av den egna vattentäkten för sin vattenförsörjning.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om dricksvattenkvaliteten i de gotländska vattentäkterna och om det sker någon förändring av kvaliteten över tid. Undersökningen har tidigare genomförts 1990, 1996, 2000, 2005, 2010 och 2015.