Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Matilda Haake, Annakaisa Fjellborg och Bo Magnusson

Matilda och Annakaisa skrev uppsats om enhetschefer i förändringstider

När det var dags för Matilda Haake och Annakaisa Fjellborg på företagsekonomiska programmet på Uppsala Universitet Campus Gotland att skriva slutuppsats så valde de att samarbeta med Region Gotland. Resultatet blev uppsatsen ”Vilka är de utmaningar som en mellanchef upplever genom, ett från ledningen skapat, förändringsarbete?”.

Region Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland har sedan december 2016 ett partnerskapsavtal. Det innebär, bland annat, gemensamma forskningsprojekt, att regionen och universitet jobbar tillsammans för att få fler gotländska ungdomar att välja Uppsala Universitet Campus Gotland och att studenter skriver uppsatser om våra verksamheter.

I slutet av 2017 fick studenterna Matilda Haake och Annakaisa Fjellborg på Campus Gotland kontakt med Region Gotland och verksamhetsutvecklaren Bo Magnusson på regionstyrelseförvaltningen (RSF). Den kontakten resulterade i ovan nämnda uppsats. Den har presenterats för några medarbetare inom RSF och HSF som dels var involverade i det förändringsarbete uppsatsen handlar och dels, på olika sätt, jobbar med och inom regionens partnerskapsavtal med universitetet.

Matilda Haake och Annakaisa Fjellborg presenterar uppsatsen

Matilda Haake och Annakaisa Fjellborg presenterade uppsatsen som ”en fallstudie om hur ett förändringsarbete påverkar en mellanchef”. Och i det här fallet är mellancheferna några verksamhetschefer på vårdcentraler runt om på Gotland, både inom regionen och privata, som intervjuades om deras syn på införandet av e-tjänster.

 

Utgångsläget för frågorna/tankesättet var ”hur påverkades du av förändringen?”.
Matilda Haake och Annakaisa Fjellborg berättade vid sin presentation att verksamhetscheferna hade olika upplevelser av införandet av e-tjänster men också mycket av samma problematik. Och att en av deras slutsatser blev:
-En mellanchef har fyra olika roller i ett förändringsarbete. Det och tidsbrist leder till en rollkonflikt. Det leder i sin tur till att den meningsskapande rollen, att förklara meningen för medarbetarna, kommer i skymundan. Och därför kan förändringsmotståndet bli rätt stort.

Matilda Haake och Annkaisa Fjellborg gjorde långa djupintervjuer med mellancheferna. Mellancheferna framförde bland annat synpunkter på att dom borde ha fått mer information från högre ledning innan förändringsarbetet påbörjades.

Matilda och Annkaisa är nu klara med sin uppsats och sin utbildning. Innan dom avslutade sina universitetsstudier så pratade dom med sina lärare och elever i klasserna under. Kanske blir det en fortsättning av deras uppsatsarbete, genom att följa de intervjuade mellancheferna nästa år.

Både Matilda och Annakaisa är mycket nöjda med uppsats-samarbetet med Region Gotland.
-Det har givit många intressanta möten med medarbetare både inom regionen och utanför, säger Matilda. Det har varit både spännande och nyttigt att sätta sig in i människors arbetsvardag och de frågeställningar och utmaningar man jobbar med där.
-Ja, jag håller med, säger Annakaisa. Det har varit jättebra att få jobba praktiskt efter allt det teoretiska vi har lärt oss i skolan.

Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare vid avdelningen kvalitet och digitalisering i regionstyrelseförvaltningen, är också positiv till det senaste halvårets samarbete.
-Jag är jätteglad att Matilda och Annkaisa ville göra examensjobbet inom Region Gotland. Det är bra för oss att någon eller några som kommer utifrån studerar våra verksamheter och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Jag hoppas och tror att det kan bli ännu fler samarbeten mellan Campus Gotland och regionen.

Fakta:

Matilda Haake
Student vid företagsekonomiska programmet, tre år, i Visby
Ursprungligen från Trollhättan
Gör efter sommaren: jobbar som revisor vid Grant Thornton

Annakaisa Fjellborg
Student vid företagsekonomiska programmet, det första året i Sundsvall, de två sista i Visby
Ursprungligen från Kiruna
Gör efter sommaren: flyttar till Örebro (söker just nu jobb som ekonom/revisor där)

Bo Magnusson
Verksamhetsutvecklare, kvalitet och digitalisering, på regionstyrelseförvaltningen
Ursprungligen från Visby
Gör efter sommaren: blir pensionär