Kontakt

Louise Hoffman Borgö
Världsarvssamordnare
Telefon: 0498-26 97 37
E-post: louise.hoffman-borgo@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
S:ta Karin. Copyright: Region Gotland/Gotlands Museum. Fotograf: Sara Appelgren.

Strategi och handlingsplan för Världsarvet

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby. Genom ett sektorsövergripande tillvägagångssätt som bygger på dialog och samverkan har strategidelen färdigställts. Strategin antogs av regionfullmäktige i juni 2020. Nu återstår att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att förverkliga de högt uppsatta målen för världsarvet. Projektet beräknas vara färdigställt i början av 2021.

Här finns den antagna strategin:

Bakgrund

Unescos världsarvskonventions huvudsakliga mål är att världsarven ska skyddas, bevaras, kommuniceras och föras vidare till kommande generationer. Enligt konventionens riktlinjer är upprättandet av en strategi och handlingsplan obligatoriskt och ska innehålla både en långsiktig vision och åtgärder. Sedan Hansestaden Visby upptogs på Världsarvslistan år 1995 har två handlingsplaner fastställts, den senaste i början av 2000-talet. Efter femton år är planen utdaterad och flera områden behöver utvecklas.

Mer om Unesco och världsarvskonventionen hittar du på whc.unesco.org. 

Syfte

Det främsta syftet med en strategi och handlingsplan är att säkerställa världsarvsvärdet, eller OUV (Outstanding Universal Value) som det också kallas. Förlorar ett arv sitt OUV så stryks det från världsarvslistan. Det brukar beskrivas som att OUV balanserar på tre likvärdiga ben. Om ett av benen faller så faller alltså hela värdet. De tre benen består av att arvet uppfyller minst ett av de tio kriterier som Unesco identifierat, att arvets integritet och autenticitet bevaras och att det finns strategier för skydd och förvaltning av arvet. Det är alltså främst det sistnämnda benet som projektet syftar till att stärka. 

OUV och dess tre ben: urvalskriterier, integritet och autenticitet samt världsarvsstrategi och handlingsplan.

Strategin och handlingsplanen syftar också till att lyfta fram världsarvet som en plattform för hållbar platsutveckling med effekter för hela Gotland inom ramen för de globala målen och Agenda 2030. Arbetet kräver dialog och samarbete mellan världsarvets förvaltare och intressenter, både internt inom Region Gotland och externt tillsammans med partnerorganisationer, näringsliv och civilsamhälle.

Genomförande

Projektet ägs av Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, och leds av Elene Negussie, världsarvssamordnare. 
Projektet drivs av temabaserade arbetsgrupper som sammanstrålar i en projektgrupp. Arbetsgrupperna består av sakkunniga, bland annat representanter från myndigheter, universitet, besöksnäring och näringsliv.
Arbetsförfarandet monitoreras av en styrgrupp bestående av direktörer, chefer och ledare från Region Gotland, Länsstyrelsen Gotlands län, Gotlands museum och Gotlands besöksnäring.
Du hittar mer information under Projektorganisation.

I arbetet är det viktigt att fånga in ett brett spektrum av inspel. Under projektet hålls därför tre dialogmöten öppna för allmänheten samt ett antal riktade möten med specifika intressentgrupper. Åsikter samlas också in via en webbaserad enkät.
Mer om dialogprocessen och hur du kan medverka finns under Delaktighet.