Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasarett sett från havssidan

Patienter ger Visby lasarett gott betyg

Publicerad 2018-09-11 10:00
Patienter som vårdas på och besöker Visby lasarett har generellt gott förtroende för den vård som ges och upplever att de blir bra bemötta på mottagningar och vårdavdelningar.

De känner sig också delaktiga i beslut om vård och behandling. Det visar resultaten i den nationella patientenkät som landsting och regioner genomförde under våren och som redovisas idag.

Patienternas upplevelser av sin vård på lasarettet ligger i de flesta fall över genomsnittet för riket och för slutenvården har Gotland högst resultat av samtliga landsting/regioner för sex av de sju så kallade dimensionerna; helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

För öppenvården är resultaten för alla dimensioner bättre än rikets genomsnitt. Skillnaderna mellan landstingen och regionerna är dock små.

Det finns dock förbättringsmöjligheter; exempelvis efterlyser patienterna mer information om hur patientens sjukdom/ hälsotillstånd kan komma att påverka patientens vardag och information om eventuella förseningar.

- Patienternas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist. Ett stort tack till alla som deltog i undersökningen och som därmed bidrar till att utveckla den gotländska hälso- och sjukvården.

På Gotland skickades under våren drygt 3500 enkäter ut till slumpvis utvalda patienter som hade besökt en läkare eller sjuksköterska på mottagning eller som varit inneliggande på Visby lasarett.

Drygt 1700 av dem svarade på enkäten. Undersökningsföretaget CMA Research AB har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Landsting.