Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-08-30 15:44
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 30 augusti. Bland annat beslutade regionstyrelsen att anta serviceutbudsstrategin för Gotland samt att sälja Burgsviks hamn.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende bolagets verksamhet.

 

Remissförslag. Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor
Regionstyrelsen godkänner remissunderlaget för ”Strategi för förebyggande och motarbetande av mäns våld mot kvinnor”.

Regionstyrelsen remitterar underlaget till samtliga nämnder inom Region Gotland och till GotlandsHem AB. Remissperioden är 10 september – 30 november 2018. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra remissdialog med berörda regionala aktörer

Regionstyrelsen gav i mars 2016 ledningskontoret i uppdrag att under hösten 2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relationer. Ett förslag till strategi återremitterades av regionstyrelsens arbetsutskott i oktober 2017. Förslaget till strategi har nu fått en ny struktur.

Förslaget som är framtaget beskriver strategiska vägval för att förverkliga de delar av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är prioriterade utifrån Region Gotlands bedömning av behov och förutsättningar. De strategiska vägvalen är knutna till de nationella målsättningarna på jämställdhetsområdet. Vägvalen innehåller en kort beskrivande text som förklarar de insatser vägvalet ska åstadkomma. Utöver detta beskriver strategin på vilket sätt som strategin ska implementeras och följas upp. En definition av mäns våld mot kvinnor ges. Slutligen beskrivs den nationella jämställdhetspolitiken och vilka lagar som omfattas.

 

Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland
Regionstyrelsen godkänner, med smärre justeringar, upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal. Förslaget till fastighetspolicy återremitteras.

Regionstyrelsen beslutade 20170615 att ge regiondirektören i uppdrag att ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region Gotlands interna processer vid fastighetsförsäljningar. Som en del i det utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt en riktlinje som styr och vägleder försäljning mm av mark – bebyggd och obebyggd, vilket innebär en revidering av ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter”.

 

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att förslaget till strategi för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030” antas. Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för strategins genomförande. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett koncept för servicepunkter.

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige ger regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att återkomma med en beskrivning av genomförandeplanen för strategin på regionstyrelsen i oktober.

Förslaget till strategi var uppe för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018. Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Som vägledning för detta redogjorde partierna i regionstyrelsen för sina respektive synpunkter. Regionstyrelseförvaltningen har beaktat och berett ärendet vidare baserad på detta samt synpunkter från forskare inom området kommunstrategiska studier.

 

Handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
Handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2018-2020 godkänns och inlämnas till Tillväxtverket. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra planen och återkomma med ett förslag.

 

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala serviceprogram till och med 2020
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att programperioden för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 förlängs till år 2020. Programmet uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar, i enlighet med förslag till ny skrivning.

Regeringen erbjöd 20161214 Region Gotland att förlänga genomförandet av regionala serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna tidsperioden för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som löper 2014-2020.

Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018” visar att tillgången till kommersiell på Gotland är hög i jämförelse med andra län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än tjugo minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld. 

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020 utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar” förtydligas så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på orten.

 

Partnerskapsavtal med Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania samt ansökan om projektmedel från ICLD
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till nytt partnerskapsavtal med Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Regionstyrelsen beslutar att ansökan om medel för ”Extension” av tidigare projekt inlämnas till ICLD senast 20181015.

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete med de Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Samarbetet har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende VA, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten har finansierats helt genom medel från Sala Ida och sedan 2010 medel från ICLD.

Nuvarande partnerskapsavtal löper ut under innevarande år och därför har ett nytt avtalsförslag tagits fram som undertecknades av representanter från Kibaha den 15 maj 2018 vid möte i Visby där fortsättningen på partnerskapet diskuterades.

 

Långsiktig utvecklingsstrategi av Donnerska huset
Regionstyrelsen beslutar att Donnerska huset (Trafiken 1) behålls i Region Gotlands ägo. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med hur huset kan utvecklas som mötesplats för såväl interna som externa möten, exponeringsyta samt som kontor. Inriktningen är att bidra till samhällsutvecklingen och utveckla gotländsk besöksnäring. Husets roll under Almedalsveckan är av stor betydelse och att utveckla denna skall också vara en del av utvecklingsstrategin.

 

Tilläggsanslag Exploatering Visby Bläckfisken 1
Regionstyrelsen beslutar att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende exploatering av kvarteret Bläckfisken.

Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor samt från anläggningsavgifter från VA-verksamheten med 750 000 kronor.

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl (fastigheten är belägen på Lummelundsväg intill Rackethallen) är antagen av regionfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att omvandla  nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med flerbostadshus och radhus.

 

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan). Medel anvisas ur Region Gotlands eget kapital.

Sedan en tid innan Kulturskolan flyttade ur lokalerna Ankaret 1 och 5 på Mellangatan har diskussioner pågått kring de olika alternativen för fastighetens framtid. Huvudalternativen har varit två. Försäljning respektive uthyrning till ett kulturkluster. Då den ekonomiska föreningen Kulturrum sagt sig beredd att betala den hyra fastigheten skulle komma att få efter nödvändig renovering, har arbetet fortsatt mot den lösningen. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att teckna en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening för en kalkylerad hyra på 1 650 000 kronor per år, baserat på uppskattad renoveringskostnad på 8,5 mnkr. Ärendet har passerat tekniska nämnden som tillstyrkt förslaget och även beslutat att hos regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i lokalerna.

 

Slutredovisning Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att slutredovisning för Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring godkänns. Anslagsöverskott på 99 tkr regleras mot regionens eget kapital.

Projektet har varit ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och Trafikverket/Sjöfartsverket. Regionen har ansvarat för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt yttrehamn medan Trafikverket/Sjöfartsverket har ansvarat för huvuddelen av farleden.

Projektet var budgeterat till 60 miljoner kronor och slutfördes med ett överskott på 99 000 kronor.

 

Slutredovisning. Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att slutredovisningen av renovering av Lanthamnskajen i Klintehamn godkänns. Anslagsöverskottet på 29 tkr regleras mot regionens eget kapital.

Projektet har syftat till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka på ca 225 m. En ny spont har installerats utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området innan för spont har fyllts med bergkross. 

Projektet var budgeterat till 36 miljoner kronor och slutfördes med ett överskott på 29 000 kronor.

 

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att slutredovisningen av fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn godkänns. Anslagsöverskottet på 46 tkr regleras mot regionens eget kapital.

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade avfendringslister på fartygen behövdes fenderverken bytas ut. Vidare var den tekniska livslängden uppnådd för fenderverken och således i stort behov av renovering.

Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattades av detta projekt. Projektet har delfinansierats av Trafikverket med 50 procent av investeringskostnaden. Projektet var budgeterat till 40 miljoner kronor och slutfördes med ett överskott på 46 000 kronor.

 

Fördjupad förstudie inför ett eventuellt nationalparksbildande i Bästeträskområdet
Informationen mottogs.

Regionstyrelsen beslutade 31 augusti 2017 att till Naturvårdsverket framföra synpunkten att den då genomförda första förstudien kring en eventuell nationalpark i Bästeträskområdet inte i tillräcklig grad gav svar på ett antal centrala frågor.

Den nu föreliggande Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk har arbetats fram på liknande sätt som den första, med ambitionen att försöka ge svar på de centrala frågeställningar som preciserades i RS beslut § 199. Länsstyrelsen på Gotland har varit utförare av arbetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den fördjupade förstudien överlämnas till regionstyrelsen som information och kan ses som en naturlig avslutning på ärende RS 2016/664. Regionstyrelseförvaltningen gör i detta läge ingen bedömning, utan avser att återkomma i ärendet om organisationerna, inkluderat Region Gotland, bestämmer sig för att de vill gå vidare till nästa steg i nationalparksbildandeprocessen och teckna en gemensam avsiktsförklaring.

 

Regionstyrelseförvaltningens handlingsplan enligt miljöprogrammet för Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningens handlingsplan med åtgärder i miljöprogram för Region Gotland antas.

2015 antog regionfullmäktige ett miljöprogram för Gotland med målet att Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att följa miljöpolicyn och för att uppfylla miljöprogrammets mål genom åtgärder i den egna verksamheten, inom respektive ansvarsområde.

Handlingsplanen beskriver hur regionstyrelseförvaltningen planerar att leva upp till miljöprogrammet inom ramen för sitt uppdrag. Handlingsplanen utgår ifrån miljöprogrammets fyra fokusområden; energi och klimat, vatten, lätt att göra rätt – hållbara val samt naturens mångfald.

 

Valdistriktsindelning för valet till Europaparlamentet år 2019
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om indelning av valdistrikt för år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.

Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt. Nämnden har med utgångspunkt i 2018 års indelning i valdistrikt beslutat föreslå ändring endast på så sätt att Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år 2019. De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta valdistrikt.

 

Process/tidplan för framtagande av regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2019
Regionstyrelsen godkänner process/tidplan för framtagande av regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2019 och ger regiondirektören och förvaltningschefen i uppdrag att genomföra arbetet.

 

Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen och regionfullmäktige
Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att behandla regionstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen och regionfullmäktige, för fastställande i fullmäktige.

 

Kommunalekonomisk utjämning 2017, rättelse m.m
Ärendet avslutas.

På uppmärksammande av Sveriges Kommuner och Landsting har Region Gotland begärt rättelse i underlaget för kommunalekonomisk utjämning. Det handlar om redovisade nettokostnader för kollektivtrafiken, där det finns särskilda föreskrifter för Gotland. Den tolkning som regionen gjort är att med redovisade nettokostnader avses vad som faktiskt redovisats i regionens räkenskaper. Staten har å sin sida framhärdat i att det är siffror ur tabeller som redovisats i ett betänkande som utgör nettokostnaderna.

Regionstyrelseförvaltningen, som även noterat riksdagens behandling av motsvarande frågeställning, konstaterar att statens handläggning inte karaktäriseras av rättstillämpning och ser därför inte någon utsikt till framgång i att fortsätta driva frågan juridiskt. Ärendet om rättelse bör således avslutas.

 

Kommunalekonomisk utjämning 2018, rättelse m.m
Ärendet avslutas.

Se föregående punkt, som gäller 2017.

 

Tilläggsanslag - Slutredovisning för Ire by
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning för VA-utbyggnad Ire by. Anslagsunderskottet på 982,3 tkr regleras mot regionens eget kapital.

 

Tilläggsanslag - Slutredovisning för VA utbyggnad Lickershamn
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att slutredovisningen för VA-utbyggnad Lickershamn godkänns. Anslagsunderskottet på 573 300 kr regleras mot regionens eget kapital.

 

Remiss. Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)
Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till finansdepartementet enligt bifogat förslag till remissyttrande.

Finansdepartementet har remitterat Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10).

Indelningskommittén föreslår att tio myndigheter från den 1 januari 2021 ska ha en gemensam regional indelning. Grunden för indelningen föreslås vara de sex sjukvårdsregionerna. Kommittén föreslår också att beteckningen för kommuner på regional nivå ska vara region.

Regionstyrelsen anser att Indelningskommitténs förslag till regional indelning av vissa statliga myndigheter bör kunna leda till förbättrade förutsättningar för effektivare samverkan på regional nivå. Utgångspunkterna för förslagen och de föreslagna myndigheterna är relevanta.

För Gotlands del har redan sex av de tio föreslagna myndigheterna en regional indelning som omfattar Gotland och Stockholm.

Det gäller inte strukturfondsprogrammen med myndigheterna Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden. Förslaget att dessa ska ingå i den nya regionala indelningen bör innebära en annan NUTS2-indelning. Gotland ingår idag i området Småland och öarna och Stockholm är ett eget geografiskt område. I ett eventuellt gemensamt område för Stockholm och Gotland måste utrymme finnas för att kunna hantera de olika utvecklingsmöjligheter dessa regioner har. I frågan om geografi för strukturfonderna har Region Gotland (RS AU § 314 2017) tidigare i sitt enkätsvar till indelningskommittén angett att kopplingen till Stockholm är betydligt starkare än den till Småland.

Indelningskommitténs förslag innebär att alla kommuner på regional nivå ska betecknas region istället för landsting, och att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse införs i lagstiftningen. För Gotlands kommun är huvudförslaget att man inte längre ska kunna använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. För Gotland finns dock

det alternativa förslaget att fortsatt kunna använda beteckningarna enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Liksom i dag skulle det vid genomförande av val enligt vallagen vara beteckningen kommunfullmäktige som används vid val i Gotlands kommun. Kommitténs alternativa förslag för Gotland och motiven för detta överensstämmer med den syn och de behov som finns på Gotland. De skäl kommittén redovisar är högst relevanta. Några av dessa är att kommunen har det regionala utvecklingsansvaret i länet, inga andra kommuner har det. Kommittén anför också att beteckningen används i dag och är etablerad hos befolkningen. Risker för missförstånd ses som begränsade då Gotlands kommun är den enda landstingsfria kommunen och den enda som har det regionala utvecklingsansvaret, liksom att Gotland har en väl avgränsad geografi och en förhållandevis liten befolkning.

 

Remissvar. Konstnär - oavsett villkor? Konstnärspolitisk utredning (SOU 2018:23)
Regionstyrelseförvaltningens förslag till remissvar till Kulturdepartementet gällande Konstnär - oavsett villkor? Konstnärspolitisk utredning (SOU 2018:23) fastställs.

Regeringen beslutade 2016 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen, som har arbetat under namnet Konstnärspolitiska utredningen och under ledning av f d statsrådet Ann-Christin Nykvist, lade fram sina förslag i betänkandet ”Konstnär – oavsett villkor?” i mars 2018. Utredningen är utsänd på remiss och yttranden över förslaget skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast 2018-08-31.

Regionstyrelsen anser generellt att en större andel av statliga kultursatsningar, i detta fall på det konstnärspolitiska området, bör fördelas ut i regionerna istället för att, som i flera avsnitt nu föreslås, stanna kvar i den statliga förvaltningsapparaten. Framförallt gäller detta den föreslaget blygsamma förstärkningen av Kultursamverkansmodellen och del av det förslagna stödet till digitalisering.

Region Gotland välkomnar förslagen att regeringens styrning av den statliga konstnärspolitiken skall vara mer tillitsbaserad och mindre styrd och kontrollerad är för närvarande.

 

Försäljning med köpekontrakt småhustomt – Bunge Stucks 1:223
Regionstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Bunge Stucks 1:223 enligt bilagt köpekontrakt till en köpeskilling om 195 000 kronor.

Fastigheten är idag obebyggd och ägs av Region Gotland. Tomten uppgår till 1200 m² och har adress Brutvägen 2/Stuxvägen 24 i Fårösund. Byggnadsplan från 1940 medger småhusbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen har givit ett försäljningsuppdrag till ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland. Begärt pris uppgick till 175 000 kronor.

 

Visby Hällarna 1:7 (del av Järnvägen) - markanvisningsavtal
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Hällarna 1:7 (del av Järnvägen) med Centralen Fastighetsförvaltning AB.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 att direktanvisa fastigheten Visby Hällarna 1:7 (blivande del av kv Järnvägen, område C) till Centralen Fastighetsförvaltning AB. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal.

För aktuellt område finns beslut om att detaljplan ska upprättas, med syfte att området ska bebyggas med bostäder i form av flerfamiljshus.

 

Visby Kolgården 12 - markanvisningsavtal
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Kolgården 12 med Kolgården Gotland AB.

Som ett led i utvecklingen av det tidigare regementsområde A7 genomfördes en markanvisningstävling under 2017. Regionstyrelseförvaltningen föreslog att förvaltningen skulle få i uppdrag att erbjuda Österleds Fastighets AB att teckna markanvisningsavtal avseende utveckling av fastigheten Kolgården 12 (ärende nr 2017/455). Regionstyrelsen beslutade dock (2017-06-15 RS §156) att utse PMG Holding AB som vinnare i markanvisningstävlingen. Detta beslut överklagades av Österled fastighets AB (se ärende nr RS 2018/732), men avslogs av Förvaltningsrätten 2018-01-31. Således fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med PMG Holding AB.

 

Information. Kommunikatör i beredskap (KiB) och akut presstöd till förvaltningschefer
Informationen godkänns.

Regiondirektören har beslutat att en ny funktion, kommunikatör i beredskap och tillika akut presstöd för förvaltningschefer inrättas fr o m 2018-06-29. Beslutet är förankrat i koncernledningsgruppen (KLG).

Samtliga förvaltningar har uttryckt behov av att ha tillgång till en kommunikatör för akut presstöd till respektive förvaltningschef. Likaså finns ett regionalt behov att ha en KiB som stöd i kommunikationshanteringen till tjänsteman i beredskap (TiB) vid en allvarlig/extraordinär händelse.

Samtliga förvaltningskommunikatörer och kommunikatören från RSF:s kommunikationsteam kommer att ha beredskap. Beredskapen är en vecka i taget motsvarande TiB:s och följer ett fastställt årsschema. Varje förvaltning finansierar denna funktion genom att ge beredskapsersättning och eventuell övertidsersättning till  kommunikatörer på sin respektive förvaltning. Varje förvaltning står också för utbildningskostnader för sin/sina kommunikatörer.

Kostnaden för funktionen är årligen cirka 500 000 kronor.

 

Information fördelning internbudget nämnder
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att information om fördelning av internbudget för nämnderna kommer via Strategisk plan och budget, inte som eget informationsärende till regionfullmäktige.

 

RSF Intern kontrollplan 2017 – återrapportering av åtgärder utifrån upptäckta brister
Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

I uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan identifierades brister främst beträffande makulering av kundfaktura, avtalstrohet och priskontroll, investeringsredovisning, kvittohantering reseräkningar, rutin anställningsavtal, attest av löneunderlag, chefskola nya chefer, introduktion av nyanställda och policy och riktlinjer. Regionstyrelsen gav respektive kontrollansvarig i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till funna brister, med en lägesrapportering efter halvårsskiftet 2018.

 

Slutrapport. Utveckling norra Gotland
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, baserat på rapporten, ta arbetet med utveckling av norra Gotland vidare i samarbete med lokala aktörer.

Regionstyrelsen gav vid sammanträdet 2017-11-23 regionstyrelseförvaltningen uppdraget att i samverkan med Uppsala universitet genomföra en förstudie och analys av förutsättningarna för utveckling av norra Gotland enligt då bilagt direktiv. Förstudien är nu genomförd och rapporterades muntligen på regionstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti 2018.

 

Remiss − Regional vattenförsörjningsplan Gotland
Regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att till Länsstyrelsen i Gotlands län lämna ett yttrande.

Länsstyrelsen på Gotland har tagit fram ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan.

 

Burgsviks hamn – exploateringsavtal och köpekontrakt
Regionstyrelsens upphäver beslut RS§184, 2018-06-13 att förklara tävlingsförslaget från Burgsviken Utveckling AB som inte längre gällande.

Regionstyrelsen godkänner bilagt exploateringsavtal med Burgsviken Utveckling AB avseende fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1.

Regionstyrelsen godkänner bilagt köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken Utveckling AB försälja fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av 500 000 kr och med villkor som stipuleras i av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt.

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att utse Burgsviken Utveckling AB som vinnare i markanvisningstävlingen och att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i dialog med företaget arbeta för att ta fram avtal mellan parterna.

Förvaltningen har tidigare via en oberoende värdering av Öja Burgvikshamn 1:1 fastställt att marknadsvärdet för den aktuella fastigheten med nuvarande användning är 500 000 kr. Till detta ska läggas värdet för de eventuella byggrätter som kan komma att tillskapas, 2 500 kr/kvm för bostäder och 1 500 kr/kvm för lokaler.