Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visbys vattenförsörjning

Visby vattenförsörjning består av grundvatten från fyra täktområden: Langeshage, Follingbo, Furulund och Skogsholm. På Gotland finns grundvatten framförallt i berggrunden, det saknas rullstensåsar. Transporten av vatten i kalkberggrunden sker endast i sprickor. I områden med liten magasinerande förmåga, som det ofta är på Gotland, styrs områdets grundvattentillgång av den magasinerade förmågan. Varför sommartid räcker inte grundvattnet till för vattenförsörjning utan vatten tas från Tingstäde ytvattenverk som är i drift 6-8 månader vid ett normalår. Från vecka 25 och året ut förses Visby med 50% grundvatten och 50% ytvatten från Tingstäde träsk. Tingstädeverket har sen april 2015 varit i drift året om.

Visby vattenförsörjningssystem är sammankopplat med södra Gotlands vattensystem. Från Visby överförs ca 1 000 m3 dricksvatten per dygn till södra Gotland, vilket motsvarar cirka 33 % av södra Gotlands totala dygnsförbrukning.

Tingstäde träsk är reglerat sedan mitten av 1960-talet. Befintligt tillstånd för uttag för ytvatten från Tingstäde träsk för allmän vattenförsörjning medger uttag ned till nivå + 44,4 m ö h. Dämningsgränsen är 45,1 m ö h. Detta ger en möjlig avsänkning på 70 cm om vattennivån når dämningsgränsen under vinterhalvåret.

 

 

Max nivå

Min nivå

2018

45,22

 

2017

44,94

44,65

2016

45,11

44,54

2015

45,12

44,72

2010

45,20

44,98

2005

45,16

44,72

2000

45,12

44,9

1995

45,2

44,89

1976

44,96

44,44

Figuren visar max nivå på våren och min nivå på hösten för ett axplock av år.

Vattennivån i sjön sjunker under sommarhalvåret dels på grund av uttag av vatten för allmän vattenförsörjning men framförallt på grund av avdunstning. Enligt befintligt tillstånd ska en minimitappning om 10 l/s (motsvarande 864 m3 per dygn) släppas till Ireån. Minimitappningen motsvarar dock en sänkning av vattennivån i sjön motsvarande 0,2 mm per dygn (0,6 cm per månad eller 6,7 cm per år).

Region Gotlands uttag från Tingstäde träsk var ca 1 100 000 m3 vatten 2017, vilket motsvara 27,5 cm sänkning.

Varifrån kommer siffran att 1 000 000 m3 har runnit ut Tingstäde träsk?

Vid årsskiftet 2018 var nivån 45,22 och från jan – april så var nederbörden 19 cm. Strax efter månadsskiftet april – maj, nådde nivån i träsket 45,1 m ö h och Region Gotland reglerade enligt dom.

Dvs de 22 cm som var för mycket från årsskiftet plus nederbörden blir 41 cm. Varje cm är ca 40 000 m3 och därför blir det 1 640 000 m3 som gjort nytta någon annan stans än för vattenförsörjningen i Visby.

Under maj månad i år har Tingstäde träsk haft en sänkning på ca 15 cm och endast 2 cm har gått till vattenförsörjningen, hela 13 cm eller 520 000 m3 vatten har varit avdunstning.

Befintliga tillstånd

I Österbygdens vattendomstols deldom den 24 juni 1965 i mål Ans. D 118/1964 fick Visby stad tillstånd till bl.a. att i Ireån vid sjöns utlopp uppföra en dammbyggnad (regleringsdammen) med ett skibordskrön på höjden + 45,1 m samt i sjön nedlägga och bibehålla en intagsledning.

Region Gotland har genom Österbygdens vattendomstols deldom den 14 juni 1966 i mål Ans. D 118/1964 tillstånd att med regleringsdammen uppdämma Tingstäde träsk till + 45,1 och reglera vattenståndet mellan denna höjd och sänkningsgränsen + 44,4 samt att för all framtid bortleda så stor mängd vatten från sjön som kan tas ut inom ramen för vattenhushållningsbestämmelserna.

Vattenhushållningen regleras genom villkor i dels i Österbygdens vattendomstols deldom den 14 juni 1966 i Vattenöverdomstolens dom den 7 november 1967 i mål nr T 52, a/1966.

Veckodag måste anges. Minst tre tecken.