Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Partnerskolor - samarbete med Uppsala universitet

Sedan hösten 2017 samverkar Region Gotlands utbildning- och arbetslivsförvaltning med Uppsala universitets lärarutbildning kring partnerskolor. Syftet är att utveckla kontakten mellan universitetet och grundskolor på Gotland inom både forskning och lärarutbildning. 

Region Gotland ger lärarstudenter plats i utvalda så kallade partnerskolor. Studenter på lärarutbildningen på Campus Gotland har under det gångna läsåret haft möjlighet att vara på sin partnerskola en dag i veckan för att få en tydlig bild av vad läraryrket innebär och göra utbildningen mer verklighetsanknuten. Dessutom gör de studerande den verksamhetsförlagda delen av utbildning vid partnerskolorna. Ett plus med att ha lärarstuderande på en partnerskola är att det även ger kompetensutveckling för verksamma lärare.

Partnerskoleprojektet ska också bidra till att utveckla skolverksamheten genom att lärare på partnerskolan och forskare initierar forskningsprojekt tillsammans. Dessutom kan detta samarbete mellan universitetet och de gotländska skolorna leda till att skickliga lärare får en del av sin tjänst som adjungerad adjunkt på lärarutbildning och därmed få undervisa på utbildningen.