Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Information om detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) godkändes vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 juni 2016 .

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen ska inkomna synpunkter samt förslag med anledning av dessa redovisas i ett särskilt utlåtande. Sakägare, myndigheter m fl skall få besked om hur deras synpunkter har behandlats. Syftet med detta är främst att ge information om ärendets gång.

Inkomna synpunkter under granskningstiden och samhällsbygg-
nads­för­valtningens svar på dessa finns här redovisade i ett granskningsutlåtande.

Beslut om upphävande av landskapsbildsskydd har överklagats och Region Gotland inväntar positivt beslut från regeringen innan regionfullmäktige kan anta detaljplanen.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย