Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Har du frågor om förvaltningens ekonomi, skol-/programpeng m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Så här finansieras förskola, förskoleklass fritidshem och grundskola

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budgeten bygger till stor del på en  prognos vad gäller utveckling i flöden - det vill säga hur många barn och elever som kommer att omfattas av nämndens skolformer. Enligt Region Gotlands skolplan ska budgeten ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. Budget för 2018 omsluter cirka 1,1 miljard kronor.

Budgeten till respektive verksamhetsform fördelas utifrån skolpeng (grundbeloppet) som beräknas enligt offentliga bidrag på lika villkor. Grundbeloppet innehåller medel för:

  • Undervisning
  • Läromedel och utrustning
  • Elevvård och hälsovård
  • Måltider
  • Lokalkostnader
  • Administration
  • Moms
Tilläggsbeloppet innefattar extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
 
Särskolan och kulturskolan finansieras med ramanslag.

Medflyttning av skolpengen vid studier i utlandet

Det är möjligt att få programpengen medflyttad vid studier i grundskola i utlandet. Möjligheten begränsas till att gälla heltidsstudier som omfattar minst en termin eller sex månader i svenska skolor i utlandet som erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Skolverket samt har rätt att sätta betyg. Dessutom måste eleven ifråga och minst en vårdnadshavare vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden.

Riktlinjer för medflyttning av programpeng för grundskola i utlandet (beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-21).

Ansökan

Kostnadsjämförelser

En särskild analysgrupp från SKL har kommit fram till att den faktiska kostnaden på Gotland har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom barnomsorg och grundskola är det mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Kostnaden för förskola var år 2015 78,8 miljoner kronor högre än standardkostnaden, vilket är mer än 28,5 procent högre än i riket. Kostnaden för fritidshem var 24,4 miljoner kronor högre än standardkostnaden vilket är 39,5 procent högre än i riket och kostnaden för grundskola var 102,7 miljoner kronor än standardkostnaden vilket är 19,4 procent högre än i riket.

Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för förskola och grundskola på Gotland är bland annat hög personaltäthet och att det finns så många små skol- och förskoleenheter.

2016-års resultat

Barn- och utbildningsnämnden resultat för helåret 2016 är 16 miljoner kronor. Resultatkravet på elva miljoner kronor nås. Nämnden hade vid ingången på året en buffert på 472 000 kronor.

Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för nämndens verksamhetsområden har under året uppgått till 25,2 miljoner kronor och motsvarar 2,2 procent. Besparingsuppdraget inför 2016 var på 11,3 miljoner kronor och hanterades redan vid tjänstefördelningarna för läsåret 2015/16 samt tillkom en ramjustering till följd av lägre hyra på Visborg med 400 000 kronor. I och med bildandet av den nya förvaltningen lades även ett besparingskrav på nämnden med 2,5 miljoner kronor. I februari 2016 beslutade regionstyrelsen även om ett resultatkrav riktat till barn- och utbildningsnämnden på elva miljoner kronor.

Under 2016 har de statsbidrag som nämnden erhållit med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Besparingsuppdrag 2017-2019

Barn- och utbildningsnämnden ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 42,5 miljoner kronor. Besparingar motsvarande 16 miljoner kronor verkställs under år 2017, under år 2018: 12,5 miljoner kronor och under år 2019: 14 miljoner kronor. 

 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?