Sorteringsanvisningar

FTI informerar om sortering av tidningar och förpackningar

Sorteringsanvisningar och dekaler att sättas upp där man sorterar sitt avfall

Asbest - information till hushåll

Asbest – Farligt avfall

Information till hushåll

Avfall innehållande asbest (vikt max 15 kg och längd max 1,20 m) kan lämnas på Region Gotlands återvinningscentraler som farligt avfall. Större mängder (över 15 kg eller över 1,20 m) ska lämnas till en privat utförare. Sök under Avfallshantering på exempelvis Eniro (Gula sidorna). 

 • Kontakta alltid personalen på återvinningscentralen innan du lämnar ditt avfall.
 • Asbestavfall måste vara väl förpackat i plast. Använd gärna så kallad byggplast (0,2 mm) och tejpa ihop den.
 • Det inplastade avfallet ska vara tydligt märkt med texten ”ASBEST”.
 • Asbest lämnas på anvisad plats på återvinningscentralen.
 • Tänk på att avfallet inte kan vara för tungt eller skrymmande då du själv som avlämnare placerar det på anvisad plats.
 • Är materialet inte tillräckligt inplastat kan det inte tas emot.

Läckande eller trasiga förpackningar innebär risker för dig och personalen.

Tidningar och returpapper

Dags- och veckotidningar, tidskrifter, reklam, broschyrer, telefonkataloger, trycksaker samt kontorspapper - Allt som man kan bläddra och läsa i kan lämnas. Även pocketböcker går alldeles utmärkt att lämna. Böcker med hårda omslag ingår inte i insamlingen.

OBS! Ej kuvert - alla kuvert läggs i hushållssoporna.

VAR?

Lämna i behållare för tidningar på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Tidningarna skickas till ett pappersbruk i Braviken i Norrköping och blir nya tidningar och hygienpapper.

Pappersförpackningar

Kartonger, omslagspapper, mjölkpaket, juiceförpackningar, mjölpåsar, tvättmedelspaket, wellpapp, papperskassar och liknande är exempel på pappersförpackningar.

HUR?

Rengör förpackningen från eventuella matrester och låt den torka innan du lägger den bland källsorterade pappersförpackningar. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vatten.

Består förpackningen av flera material som är lätt att sära på, sortera då vart och ett för sig. Ett cornflakespaket består t.ex. av en plastpåse (= plastförpackning) samt en kartong (= pappersförpackning). Går inte papper och plast att skilja på, t.ex. ett juicepaket, går pappersförpackningen ändå att återvinna. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större kartonger.

Tänk på - Förpackningen ska innehålla minst 50 procent papper för att sorteras som en pappersförpackning.

VAR?

Lämna sorterade pappersförpackningar på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Pappersförpackningar skickas till Fiskeby Board AB i Norrköping och blir nya pappersförpackningar och gipsskivekartong. Wellpapp skickas till Munksjö pappersbruk i Markaryd och blir nya wellpappkartonger.

Plastförpackningar

Förpackningnar av både hård och mjuk plast. Dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie och liknande förpackningar av plast. Du kan även lämna frigolit till plastinsamlingen.

HUR?

Skölj ur och rengör plastförpackningen. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex.vattnet efter disken för att spara på vattnet. Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma t.ex. metallhandtag läggs bland metallförpackningarna.

VAR?

Plastförpackningar lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Alla insamlade plastförpackningar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras och blir råvara till nya plastprodukter. Rejekt som inte går att materialåtervinna, upp till ca 20 procent av materialet, levereras till Cementa i Slite där det förbränns.

Metallförpackningar

Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall exempelvis konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, lock, kapsyler och liknande ska lämnas.

HUR?

Rengör metallförpackningen från ev. matrester. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vattnet. Ta bort delar som är av annat material t.ex. plast och sortera för sig. Är förpackningen svår att rengöra, t.ex. kaviartuben, då låter du korken sitta kvar. Tryck ihop de förpackningar som går att göra mindre. Vik in vassa lock och kanter.

Tänk på - endast förpackningar av plåt eller aluminium bland metallförpackningarna. Husgeråd och andra prylar av metall som inte är en förpackning, kan lämnas som metallskrot på en återvinningscentral.

Färgburkar och burkar som innehållit lim och lack går också att lämna om de är torra och tömda på sitt innehåll (pensel- och spackelrena) samt locket avtaget. Om de innehåller rester skall de lämnas till en miljöstation, se avsnittet farligt avfall.

VAR?

Lämna på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad händer när vi sorterat?

Skickas till Miljösortering i Huddinge och blir nya metallförpackningar, motordelar m.m.

Glasförpackningar

Glasförpackningar som innehållit t ex livsmedel, drycker eller liknande går utmärkt att lämna. Både glasburkar och glasflaskor.

HUR?

Rengör glasförpackningen från matrester och drycker. Det behövs inte mycket vatten men använd t.ex. vattnet efter disken för att spara på vattnet.

Tänk på - Skilj på färgat och ofärgat glas och lägg i rätt behållare.

Endast glasförpackningar i glasinsamlingen. Sortera bort korkar och lock, plast- och papperskassar. Plastkorkar läggs bland plastförpackningarna. Plåtlock och kapsyler bland metallförpackningarna.

Lägg inte porslin, keramik, kristall, spegelglas, fönsterglas, glödlampor eller andra ljuskällor bland det återvinningsbara förpackningsglaset. Och tänk på att glasförpackningar med pant lämnas i en butik.

VAR?

Insamlingsehållare för glas finns vid alla återvinningscentraler, återvinningsstationer och en del livsmedelsaffärer.

Vad händer när vi sorterat?

Glaset skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt glas och isoleringsmaterial.

Vitvaror

Vitvaror såsom kyl- frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och liknande ingår i elavfall som lämnas på en återvinningscentral.

När du köper en ny produkt kan du även lämna den gamla till butiken.

Vad händer när vi sorterat?

Skickas till Stena Gotthard Fragmentering i Halmstad där det separeras. Plast och metall går till återvinning och freonet destrueras.

El- och elektronikavfall

Allt med sladd eller batteri samt ljuskällor från hushållen sorteras som elavfall, t.ex. vitvaror och hushållsmaskiner, glödlampor, lysrör och lågenergilampor. Lämnas gratis på återvinningscentralen.

Alla miljöfarliga ämnen måste tas om hand. Kasserade elprodukter som samlas in skickas till särskilda förbehandlingsanläggningar. När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. Dessa skickas till smältverk där man framställer koppar, aluminium och järn att använda i nya produkter. En del elprodukter innehåller små mängder ädelmetaller som också återvinns. Plast och andra material energiåtervinns.

HUR?

Alla elprodukter ska återvinnas – inget får slängas i soporna!

VAR?

Elavfall från hushåll lämnas på en återvinningscentral. Du kan också lämna en uttjänt elprodukt till butiken när du köper en motsvarande ny elprodukt.

Vad händer när vi sorterat?

Eftersom elprodukter och batterier omfattas av s.k. producentansvar, hämtar och återvinner producenterna de uttjänta produkterna som samlas in på återvinningscentralen.

Grovavfall

Med grovsopor menas skrymmande avfall som inte ryms i den vanliga sopbehållaren. T.ex. trädgårdsavfall, kasserade möbler, cyklar, barnvagnar och andra prylar.

Till grovsopor räknas exempelvis inte bygg- och rivningsavfall samt fasta installationer som värmepannor. Detta avfall kan hanteras av en avfallsentreprenör som har tillstånd för hanteringen.

HUR?

För att avfallet ska kunna återvinnas ska det sorteras så långt som möjligt i följande.

 • Ris och grenar
 • Trädgårdsavfall, komposterbart
 • Jord
 • Sten, betong, tegel, sanitetsporslin m.m.
 • Gips och isolering
 • Trä, rent flisbart
 • Trä, målat eller behandlat, tryckimpregnerat för sig
 • Textil
 • Metaller
 • Elavfall t.ex. vitvaror, elektronik, armaturer

Övrigt grovavfall lämnas för sig. På återvinningscentralen tas en avgift ut enligt gällande taxa för att lämna grovavfall utom för elavfall, metall, textil, trädgårdsavfall, ris och grenar samt rent, flisbart träavfall.

VAR?

Grovavfall kan lämnas på alla återvinningscentraler.

Farligt avfall

Farligt avfall är det viktigaste avfallet att sortera och ta hand om på rätt sätt. Mängden är ofta liten men det farliga avfallet gör störst skada om det hamnar på fel ställe. Ett par gamla burkar målarfärg och en skvätt spillolja, det kan väl inte vara så farligt att slänga i soptunnan? Eller den gamla medicinflaskan, gör väl inget om jag häller ut i toaletten, det är ju så lite. Men en skvätt här och en skvätt där blir mycket totalt.

Se information om hantering och insamlingsplatser nedan och i Region Gotlands källsorteringsguide.

Exempel på farligt avfall:

 • Oljeavfall
 • Rengöringsmedel och lösningsmedel, som tinner, lacknafta, fotogen, T-sprit och aceton
 • Färg- och lackrester
 • Lim
 • Bekämpningsmedel mot ogräs och ohyra
 • Fotokemikalier
 • Sprayflaskor
 • Kvicksilverhaltigt avfall, som termometrar, barometrar och lysrör
 • Batterier, alla batterier från småbatterier till startbatterier
 • Syror eller alkalier, som saltsyra, batterisyra och kaustiksoda

HUR?

Det farliga avfallet lämnas vid miljöstationerna som finns på Region Gotlands återvinningscentraler. Miljöstationerna är endast till för privatpersoner som lämnar farligt avfall från hushåll. För farligt avfall från företag m.fl. se vidare undre rubriken Avfall från företag.

Lämna avfallet väl förpackat helst i orginalförpackningen. Om du lämnar avfallet i annan förpackning, märk det tydligt. Blanda inte olika typer av avfall i samma förpackning. Lämna ditt farliga avfall på avsedd plats eller enligt personalens instruktioner. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska göra.

Om du vill lämna asbest, se rubrik Asbest - Information till hushåll.

VAR?

Miljöstationerna finns inom alla Region Gotlands återvinningscentraler.

Företag hänvisas till en avfallsentreprenör som hanterar farligt avfall från företag. För information om öppettider och avlämning i Visby, Skarphällsgatan 16: tfn 0498-21 64 15.

NÄR?

Se återvinningscentralernas öppettider.

Vad händer när vi sorterat?

Insamlat farligt avfall sorteras och förpackas för transport till anläggning för behandling av farligt avfall. Olika typer av farligt avfall hanteras vid olika mottagaranläggningar.

Mer information:

Sophämtning/hushållsavfall

Slam, slutna tankar

Avfall från företag

Sidan uppdaterad: 19 juni 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kundtjänst Teknikförvaltningen

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 09:00-15:00
dag före röd dag 09:00-13:00
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?